Usvojen Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009.
15.12.2020.

Hrvatski sabor je 15. prosinca 2020. godine, na 4. sjednici 10. saziva, donio Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009.
Ova Konvencija donesena pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije predstavlja međunarodnopravni instrument koji, u duhu zaštite okoliša i zdravlja ljudi te sigurnosti plovidbe, propisuje ujednačena pravila o recikliranju brodova izvan upotrebe, i to u materijale od kojih se ponovno izgrađuju novi brodovi ili koji se kao sirovina koriste u nekoj drugoj industriji. Konvencijom se nastoji na međunarodnopravnoj razini svesti na minimum okolišne, zdravstvene i sigurnosne rizike vezane uz proces rastavljanja recikliranja brodova. Propisuju se pravila za postupak recikliranja brodova koji plove pod zastavama država stranaka Konvencije kao i pravni okvir za rad postrojenja za recikliranje koja djeluju pod njihovom nadležnošću.
Na razini Europske unije donesena je Uredba (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. Studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ koja zapravo sadržajno implementira odredbe Konvencije iz Hong Konga u pravo EU i čiji je primaran cilj olakšati i ubrzati stupanje na snagu Konvencije iz Hong Konga na međunarodnoj razini. Nadalje, Vijeće Europske unije donijelo je i Odluku Vijeća od 14. travnja 2014. o ratifikaciji Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. od strane država članica ili pristupanju država članica toj Konvenciji u interesu Europske unije (2014/241/EU), kojom je ovlastilo države članice da istu ratificiraju, odnosno da joj pristupe i u dijelovima koji su u isključivoj nadležnosti Europske unije.
Republika Hrvatska je slijedom navedenog, već donijela i Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (Narodne novine, broj 96/19).
Važno je za istaknuti kako su od primjene Konvencije iz Hong Konga izuzeti svi ratni, pomoćni ratni ili drugi brodovi u vlasništvu ili pod upravljanjem bilo koje države stranke Konvencije (uključujući i Republiku Hrvatsku), a koji se koriste isključivo u javne netrgovačke svrhe, svi brodovi manji od 500 bruto tona te svi oni koji plove isključivo u vodama pod suverenitetom ili jurisdikcijom države čiju zastavu viju, pa tako i svi hrvatski brodovi u nacionalnoj plovidbi. Svi ostali hrvatski brodari na koje se Konvecija odnosi, već imaju usklađeno poslovanje sa standardima Konvencije budući da je sadržaj Konvencije već preuzet Uredbom (EU) br. 1257/2013 koja je na snazi.