Djelatnici Jadranskog zavoda
PROFESSOR EMERITUS
Vladimir-Đuro Degan
VODITELJ
Životopis Bibliografija
Životopis

Vladimir-Đuro Degan rođen je 2. srpnja 1935. u Bosanskom Brodu (Bosna i Hercegovina). Član je Instituta za međunarodno pravo (Institut de droit international); Marco Polo Fellow of the Silk Road Institute of International Law, Xi'an Jiaotong University (Kina), te professor emeritus Sveučilišta u Rijeci.

Nakon završetka studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu, predavao je uporedne političke sisteme i međunarodno pravo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu između 1969. i 1981. godine. 1981. godine prelazi u Hrvatsku.

Između 1979. i 1991. svake godine je organizirao trotjedne tečajeve iz međunarodnoga prava i međunarodnih odnosa na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, na engleskom i francuskom jeziku.

1984. godine bio je professeur associé na Sveučilištu Maine (Le Mans) u Francuskoj, 1990. godine professeur invité na Sveučilištu Paris X u Nanterreu, te 1993. godine na Sveučilištu Paris II, Pantheon-Assas.

1988. i 1992. godine održao je cikluse predavanja na Sveučilištu u Helsinkiju u okviru "The Helsinki Summer School of International Law".

Na Haškoj akademiji za međunarodno pravo u kolovozu 1999. izveo je ciklus predavanja na francuskom jeziku na temu: "Nastanak i prestanak države u svjetlosti raspada triju mnogonacionalnih federacija u Europi".

2008. godine održao je postdiplomske tečajeve na različite teme iz međunarodnoga prava na Silk Road Institute of International Law, Xi'an Jiaotong University u Kini.

Povremeno je predavao na Institutu Asser u Haagu i na sveučilištima u Leidenu i Tilburgu 1986. godine. Predavao je i na brojnim sveučilištima u bivšoj Jugoslaviji.

1983. godine izabran je za pridruženoga člana (associé), a od 1989. godine punopravni je član Instituta za međunarodno pravo.

Između 1991. i 1995. bio je hrvatski član u ekspertnim skupinama o ljudskim i manjinskim pravima, te o sukcesiji država na Međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji. Između 1996. i 2001. bio je član hrvatske delegacije na pregovorima o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije.

Odličja i nagrade:

 • odličja Francuske Republike u redu Akademskih palmi: vitez, chevalier (1988.); časnik, officier (1997.); zapovjednik, commandeur (2004.)
 • nagrada Republike Hrvatske za životno djelo (2013.) za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, polje prava, a posebice za izniman doprinos razvoju znanosti međunarodnog prava u nacionalnim i međunarodnim razmjerima.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Knjige

 1. L'interprétation des accords en droit international, (Martinus Nijhoff), La Haye, 1963.
 2. L'équité et le droit international, (Martinus Nijhoff), La Haye, 1970.
 3. Pravni i politički aspekti rata u Vijetnamu, Laosu i Kambodži, (Republička konferencija SSRN Bosne i Hercegovine, Kordinacioni odbor za pomoć narodu Vijetnama i drugim žrtvama agresije), Sarajevo, 1970.
 4. Međunarodno pravo i međunarodna sigurnost - Pravni domašaj helsinškog Završnog akta, (Svjetlost), Sarajevo 1982.
 5. Sources of International Law, (Martinus Nijhoff Publishers), The Hague, 1997.
 6. Međunarodno pravo, (Pravni fakultet u Rijeci), Rijeka, 2000.; drugo osuvremenjeno izdanje, Rijeka, 2006.; treće izdanje (Školska knjiga), Zagreb, 2011.
 7. Création et disparition de l'Etat (à la lumière du démembrement de trois fédérations multiethniques en Europe), Académie de droit international de La Haye, Recueil des Cours, tome 279 (1999), (Martinus Nijhoff Publishers), La Haye, 2000.
 8. Hrvatska država u međunarodnoj zajednici, razvitak njezine međunarodnopravne osobnosti tijekom povijesti, s odabranim dokumentima, (Nakladni zavod Globus), Zagreb, 2002.
 9. Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima, (Pravni fakultet u Rijeci), Rijeka, 2002.
 10. V. Đ. Degan - B. Pavišić: Međunarodno kazneno pravo, (Pravni fakultet u Rijeci), Rijeka, 2005.
 11. Wuhan University Lectures on International Law, (Wuhan University Press, China), Wuhan, 2010.
 12. V. Đ. Degan - B. Pavišić - V. Beširević: Međunarodno i transnacionalno krivično pravo, Beograd, 2011.

Članci na hrvatskom jeziku

 1. "Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova", Jugoslovenska revija za međunarodno pravo (JRMP) 1964, br. 3, (Beo­grad), str. 391-411.
 2. "Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava", Naša zakonitost 1965, br. 4, (Zagreb), str. 306-316.
 3. "Sud Evropskih zajednica", JRMP 1965, br. 2-3, str. 392-408.
 4. "Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom", JRMP 1966, br. 1-3, str. 108-131.
 5. "Međunarodno pravo - odnos ili norma", JRMP 1967, br. 1-3, str. 59-78.
 6. "Pravni aspekti Protokola sa Svetom stolicom", Dobri pastir 1968, god. XVII-XVIII, (Sarajevo), str. 15-21.
 7. "Agresija i međunarodno pravo", Pregled 1969, br. 2, (Sarajevo), str. 157-181.
 8. "Ujedinjene nacije i sprečavanje agresije", Pregled 1969, br. 4-5, str. 429-450.
 9. "Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma", JRMP 1969, br. 2, str. 215-232.
 10. "Ujedinjene nacije i mirno rješavanje sporova", Ujedinjene nacije i savremeni svet, zbornik rasprava, Beograd 1970, str. 70-81.
 11. "Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava", JRMP 1970, br. 1, str. 55-78.
 12. "Pašukanisova koncepcija međunarodnog prava", Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Radovi - XXXVIII, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 13, Sarajevo 1970, str. 227-281.
 13. "Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija", Pregled 1970, br. 10, str. 385-408.
 14. "Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja", Pregled 1971, br. 7-8, str. 67-85.
 15. "Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi", JRMP 1971, br. 3, str. 400-412.
 16. "Domašaj i autoritet presedana u praksi Međunarodnog suda", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1972 (ZPFZ), br. 3, str. 253-269.
 17. "Međunarodnopravno uređenje položaja muslimana sa osvrtom na uređenje položaja drugih vjerskih i narodnosnih skupina na području Jugoslavije", Institut za istoriju radničkog pokreta, Prilozi, br. 8, Sarajevo 1972, str. 55-104.
 18. "Razvoj sistema kolektivne sigurnosti", JRMP 1972, br. 2-3, str. 223-261.
 19. "Rezerve i interpretativne izjave na dvostrane međunarodne ugovore", JRMP 1973, br.1-3, str. 238-253.
 20. "Evropa između opće i regionalne sigurnosti", Politička misao 1975, (Zagreb), br. 1-2, str. 25-45.
 21. "Sigurnost i suradnja - nakon konferencije u Helsinkiju", Opredjeljenja 1976, (Sarajevo), br. 1, str. 61-80.
 22. "O ograničavanju prava na rat i određivanju napadača", Međunarodni problemi 1976, br. 1, (Beograd), str. 55-77.
 23. ''Evropska sigurnost i suradnja i mirno rješavanje sporova'' (šapirografirano), Fakultet političkih nauka u Zagrebu, 1977, 117 str.
 24. "Tito i nesvrstana vanjska politika Jugoslavije", Pregled 1977, br. 11-12, str. 1311-1332.
 25. "Načelo proleterskog internacionalizma u sovjetskoj nauci međunarodnog prava", Proleterski internacionalizam u teoriji i praksi, Zbornik radova, Sarajevo 1978, str. 189-208.
 26. "O takozvanim političkim sredstvima rješavanja međunarodnih sporova", JRMP 1978, br. 3, str. 258-273.
 27. "Odnos protokola prema Ženevskim konvencijama od 1949, prema Haškom pravilniku i običajnom pravu", Savetovanje o aktuelnim pitanjima međunarodnog humanitarnog prava, Beograd 1979, str. 172-182; diskusija: str. 228-229.
 28. "Represalije u međunarodnom pravu", Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru 1980-1981, str. 151-182.
 29. "Političke izjave i politički sporazumi država kao izvor međunarodno-pravnih obveza", ZPFZ 1983, br. 1-2, str. 69-86.
 30. "Intervencija i međunarodno pravo", Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 1983, str. 169-200.
 31. "Federalna klauzula u ugovorima i jugoslavenski ustavni sistem", JRMP 1983, br. 1-3, str. 181-185.
 32. "Intervencija u postupku pred Međunarodnim sudom", Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 1984, str. 17-36.
 33. "Kriteriji razgraničenja morskih prostranstava između država", Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja 1984, br. 100, (UPPPK), (Zagreb), str. 43-84.
 34. "Pravo Ujedinjenih naroda", JRMP 1985, br. 1-2, str. 114-133.
 35. "Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982", UPPPK 1985, br. 105-106, str. 11-40.
 36. "Rezolucije Generalne skupštine UN i progresivni razvoj općeg običajnog međunarodnog prava", Međunarodni problemi 1985, br. 3-4, str. 227-248; diskusija: str. 288-294, 305-307.
 37. "Intervencija trećih država u sporovima iz prava mora", ZPFZ 1985, br. 2-3, str. 251-266.
 38. "Četrdeset godina Ujedinjenih naroda - nade, ostvarenja i očekivanja", Opredjeljenja 1985, br. 10, str. 9-21.
 39. "Miroljubive upotrebe mora", ZPFZ 1985, br. 5-6, str. 561-569.
 40. "Identitet i kontinuitet jugoslavenske države s obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a", Pravni vjesnik 1986, br. 2, (Osijek), str. 128-145.
 41. "Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982", UPPPK 1986, br. 109-112, str. 46-90.
 42. "Prirodno i pozitivno pravo", ZPFZ 1987, br. 1, str. 37-78.
 43. "Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti", Pregled 1987, br. 7-8, str. 783-798.
 44. "Konvencija UN o pravu mora iz 1982. i treće države", UPPPK 1988, br. 117-118, str. 49-77.
 45. "Režim dijelova unutrašnjih voda naknadno zahvaćenih ravnim polaznim crtama - i neka druga pitanja prava mora", JRMP 1988, br. 3, str. 393-411.
 46. "Treba li proglasiti gospodarski pojas u Jadranskom moru?", Uporedno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 1989, br. 121, (UPP), str. 83-96.
 47. "Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica", Naše teme 1989, br. 1-2, (Zagreb), str. 3-22.
 48. "O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja", Naše teme 1989, br. 5, str. 959-973.
 49. "Jugoslavensko pravosuđe i međunarodne konvencije o pravima čovjeka", Odvjetnik 1989, br. 7-12, (Zagreb), str. 20-37.
 50. "Pojam i sadržaj naročito teških kršenja prava čovjeka", ZPFZ 1989, Supplement broju 5-6, str. 755-771.
 51. "Međunarodnopravna zaštita prava čovjeka i načelo neintervencije u unutrašnje poslove država", Naše teme 1990, br. 1-2, str. 3-33.
 52. "O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba", Pregled 1990, br. 3-4, str. 188-205.
 53. "Postupci zaštite prava pojedinaca prema međunarodnim konvencijama", Odvjetnik 1990, br. 3-4, str. 6-18.
 54. "Temeljno pravo pripadnika etničkih grupa i svih drugih građana na nediskriminaciju", Pravo - teorija i praksa 1991, (Novi Sad), str. 60-68.
 55. "Konfederalizam", Politička misao 1991, br. 2, str. 3-46.
 56. "O granicama na prostorima mora, morskog dna i podzemlja", UPP 1991, br. 3-4, str. 175-214.
 57. "Običajno međunarodno ratno pravo", Zakonitost 1991, br. 11-12, str. 1264-1285.
 58. "Evropska integracija i pravni studiji u Hrvatskoj", Encyclopaedia moderna 1992, br. 1 (37). str. 99-105.
 59. "Samoodređenje naroda i teritorijalna cjelovitost država u uvjetima raspada Jugoslavije", Zakonitost 1992, br. 4, str. 443-470.
 60. "Primjenljiva pravna pravila o sukcesiji država", Zakonitost 1992, br. 6-7, str. 829-854.
 61. "Sukcesija država u pogledu nepokretne i pokretne državne imovine", Zakonitost 1992, br. 6-7, str. 903-917.
 62. "Kontinuitet i sukcesija država u pogledu državne i društvene imovine", Financijska praksa 1993, br. 5, (Zagreb), str. 427-449.
 63. "Razgraničenja morskih prostora u međunarodnoj sudskoj i arbitražnoj praksi", UPP 1994, br. 141-144, str. 33-76.
 64. "Neka pravna pitanja utvrđivanja granica sa Slovenijom", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1995, str. 1-13.
 65. "Spor o granicama sa Slovenijom - Pravni domašaj historijskih argumenata", Pazinski memorijal, knjiga XXIII-XXIV, Pazin 1995, str. 327-345.
 66. "Ujedinjeni narodi i načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda", Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb 1996, str. 151-169.
 67. "Klasifikacija prava čovjeka obzirom na posljedice njihova kršenja", Vladavina prava 1997 (Zagreb), br. 2-3, str. 19-38.
 68. "Pitanja stručnoga nazivlja u međunarodnom javnom pravu", Vladavina prava 1998, br. 1, str. 7-15.
 69. ''Novi prilog raspravi o stručnom nazivlju međunarodnoga javnoga prava'', Vladavina prava 1998, br. 5, str. 7-14.
 70. "Teritorijalna suverenost države", Politička misao 1998, br. 1, str. 54-74.
 71. "Pravna načela o razgraničenjima morskih prostora - temeljena na konvencijama i sudskoj praksi - Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 1998, br. 3-4, str. 705-713.
 72. "Odnos međunarodnoga i unutarnjega prava", Vladavina prava 1999, br. 2, str. 17-34.
 73. "Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije: Pravna analiza", Politička misao 1999, br. 4, str. 79-99.
 74. "Pregled razvitka znanosti međunarodnoga javnoga prava u Hrvata", I dio, Vladavina prava 1999, br. 6, str. 103-127; II dio, Vladavina prava 2000, br. 1, str. 51-75.
 75. "Načelo suverene jednakosti država u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti", Politička misao 2002, br. 2, str. 123-131.
 76. "Republika Hrvatska i sukob u Bosni i Hercegovini u 1993. godini, pravna analiza", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2002, br. 2, str. 433-462.
 77. "Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava", O međunarodnom i narodnom, Eseji u čast Vojina Dimitrijevića - The International and the National, Essays in Honour of Vojin Dimitrijević, Ed. Milica Develić Đilas, Vladimir Đerić, Beograd 2003, str. 35-58.
 78. "Prigovori o nenadležnosti i nedopustivosti pred nekim međunarodnim sudbenim tijelima", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2003, Supplement br. 3. (Spomenica prof. dr. sc. Petru Simonettiju), str. 169-195.
 79. "Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima - presuda Međunarodnoga suda u Haagu Kamerun/Nigerija iz 2002", Poredbeno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 2003, br. 157, str. 1-33.
 80. "Međunarodno pravo kao osnova rješavanja preostalih sporova u regionu bivše SFRJ", Adrias 2005, br. 12, Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, str. 37-51.
 81. "Pravni domašaj načela uti possidetis glede kopnenih i morskih razgraničenja u regionu, s obzirom na granice prema Osimskom ugovoru iz 1975. godine", Osimska meja, Jugoslovansko-italijanska pogajanja in razmejitev leta 1975, Koper 2006, str. 75-92.
 82. "Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska "Bijela knjiga" iz 2006. godine", Poredbeno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 2007, br. 161, str. 13-39.
 83. "Zločin genocida pred međunarodnim sudištima", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2008, br. 1-2, str. 77-95.
 84. "Dualitet međunarodne odgovornosti države i pojedinca za zločin genocida – pitanje tereta dokazivanja", Decennium Moztanicense, Zbornik radova, Deset godina rada Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta u Rijeci, Urednik Berislav Pavišić, Rijeka 2008, str. 35-60.
 85. "Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2008, br. 2, str. 265-278.
 86. "Pravni naslov i efektivnost kao osnove suverenosti nad državnim područjem", Poredbeno pomorsko pravo =  Comparative Maritime Law 2008, br. 162, str. 1-44.
 87. V. Đ. Degan - V. Barić Punda: "Jednostrani akti država u pravu mora –  napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2008, br. 4, str. 841-861.
 88. ''Pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora'', Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law 2010, br. 164, str. 139-157.
 89. "O kopnenim granicama Republike Hrvatske", Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Pravne i povijesne odrednice granica Srednje i Jugoistočne Europe, Osijek, 21.-22. listopada 2010, Osijek 2011, str. 37-46.
 90. "Odgovornost za zločin agresije u svim njezinim vidovima", Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 510, Društvene znanosti, knjiga 48, Zagreb 2011, str. 233-289.

Članci na engleskom jeziku

 1. "Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration of the O.A.U.", Revue égyptienne de droit international 1964, (Le Caire), pp. 53-80.
 2. "Attempts to Codify Principles of Treaty Interpretation and the South-West Africa Case", The Indian Journal of International Law 1968, (New Delhi), No. 1, pp. 9-32.
 3. "The OAU Charter and Settlement of Territorial Disputes", Jugoslovenska revija za međunarodno pravo 1970 (JRMP), (Belgrade), pp. 284-291.
 4. "Preliminary Objections in The Hague Court's Contentious Procedure: A Re-Examination", The Indian Journal of International Law 1970, No. 4, pp. 425-458.
 5. "International Conciliation: Its Past and Future", Völkerrecht und Rechtsphilosophie, Internationale Festschrift für Stephan Verosta zum 70. Geburtstag, Berlin 1980, pp. 261-286.
 6. "Peaceful Change", Revue belge de droit international 1981-1982, (Bruxelles), pp. 536-574.
 7. "Internal Waters", Netherlands Yearbook of International Law 1986, (The Hague), pp. 3-44.
 8. "Equitable Principles in Maritime Delimitations", Le droit international à l'heure de sa codification, Etudes en l'honneur de Roberto Ago, vol. II, Milano (Giuffrè) 1987, pp. 107-137.
 9. "Two Modes of Generating Customary Rules of General International Law", JRMP 1988, No. 1, pp. 5-30.
 10. "International Law and Settlement of Disputes", Non-Violence in International Crises, Proceedings of the First International Symposium on Non-Violent Solution of International Crises and Regional Conflicts, Frankfurt am Mein, February 1989, Vienna 1990, pp. 59-75.
 11. "Customary Process in International Law", The Finnish Yearbook of International Law 1990, (Helsinki), Vol. I, pp. 1-76.
 12. "Fundamental Rights of Ethnic Groups within a Multinational Society", La Comunità internazionale 1991, (Padova), No. 4, pp. 137-139.
 13. "Yugoslavia in Dissolution, Opinion No. 1 of the Arbitration Commission of 7 December, 1991", Croatian Political Science Review 1992, (Zagreb), No. 1, pp. 20-32.
 14. "General Principles of Law (A Source of General International Law)", The Finnish Yearbook of International Law 1992, Vol. III, pp. 1-103.
 15. "Opposable Situations in International Law", Hacia un nuevo orden internacional y Europeo, Estudios en homenaje al Profesor Manuel Diez de Velasco, Madrid 1993, pp. 231-243.
 16. "The War in Croatia: Temporal Application of Conventional Rules Prohibiting International Crimes", Croatian Political Science Review 1993, No. 2, pp. 5-18.
 17. "Historic Events Resulting in the Dissolution of Yugoslavia", Encyclopaedia Moderna 1993, (Zagreb), No. 2 (42), pp. 163-169.
 18. "Equity in Matters of State Succession", Essays in Honour of Wang Tieya, "Martinus Nijhoff", 1993, pp. 201-210.
 19. "Western Concept of Human Rights", Encyclopaedia Moderna 1993, No.4 (44), pp. 277-285.
 20. "State Succession, Especially in Respect of State Property and Debts", The Finnish Yearbook of International Law 1993, Vol. IV, pp. 130-193.
 21. "Mixed International Jurisdictions as the Last Instances in Enforcement of Human Rights in Successor States of Former Yugoslavia", Studi senesi 1994, Siena, pp. 323-348.
 22. "Unilateral Act as a Source of Particular International Law", The Finnish Yearbook of International Law 1994, Vol. V, pp. 149-266.
 23. "Maritime Frontiers of the Republic of Croatia", Uporedno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law 1995, No. 1-4 (145-148), pp. 7-38.
 24. "Fundamental Rights and Duties of Ethnic Groups within a State - A Naturalist Concept", Jugoslovenska revija za međunarodno pravo 1996, No. 1-2, (Belgrade), pp. 139-164.
 25. "Some Objective Features in Positive International Law", Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski, The Hague 1996, pp. 123-146.
 26. "Maritime Areas of the Republic of Croatia in its 1994 Maritime Code", Uporedno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law 1995, No. 1-4 (149-152), pp. 11-30.
 27. "Disagreement over the Definition of State Property in the Process of State Succession to the former Yugoslavia". M. Mrak (Ed.): Succession of States, Kluwer Law International 1999, pp. 33-60.
 28. "On State Succession", Dimensão internacional do direito, Estúdios em Homenagem a G.E. do Nascimento e Silva, São Paulo 2000, pp. 119-140.
 29. "Responsibility of states and individuals for international crimes", International Law in the Post-Cold War World, Essays in memory of Li Haopei, Edited by Sienho Yee and Wang Tieya, London 2001, pp. 202-223.
 30. "The Common Heritage of Mankind in the Present Law of the Sea"; Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, Volume 2, The Hague 2002, pp. 1363-1376.
 31. "Humanitarian intervention (NATO action against the Federal Republic of Yugoslavia in 1999)", L.C. Vohrah et al. (eds): Man's Inhumanity to Man, Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese, Kluwer Law International 2003, pp. 233-259.
 32. "On International Crimes and on International Criminal Justice", Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli 2004, II, pp. 703-728.
 33. "The extension of the jurisdiction of the coastal States in the Adriatic Sea" ("On the future Community fishing waters in the Adriatic Sea"), Natalino RONZITTI (Ed.): I rapporti di vicinato dell'Italia con Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia, (Luiss University Press - Giuffrè), Roma 2005, pp. 227-250.
 34. "On the Sources of International Criminal Law", Chinese Journal of International Law 2005, Vol. 4, No. 1, pp. 45-83.
 35. "The Scope and Patterns of Erga Omnes Obligations in International Law", Cursos Euro-Mediterraneos Bancaja de Derecho Internacional, Volumen X, Castellon 2006, pp. 271-371.
 36. "Consolidation of Legal Principles on Maritime Delimitation: Implications for the Dispute between Slovenia and Croatia in the North Adriatic", Chinese Journal of International Law 2007, Vol. 6, No. 3, pp. 601-634.
 37. "An Essay on the Doctrine of International Law in Croatia and the former Yugoslavia", Baltic Yearbook of International Law 2007, Volume 7, pp. 177-186.
 38. "Rules of natural and positive (international) law in multicultural world", L'Observateur des Nations Unies 2007, 2, volume 23, l'Associa­tion Française pour les Nations Unies, Section Aix-en-Provence, pp. 95-116.
 39. "Observer missions and peace-keeping operations in Croatia, Bosnia-Herzegovina, and Kosovo" (translated from Croatian by Hrvoja Heffer), Adrias (Split), Volume 14, 2007, pp. 9-28.
 40. "Responsibility of States and Individuals for Genocide and other International Crimes", International Law between Universalism and Fragmentation, Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Martinus Nijhoff Publishers 2008, pp. 511-534.
 41. "Two Faces of Multiculturalism in Present International Law", Sienho Yee & Jacques-Yvan Morin (eds.): Multiculturalism and International Law, Essays in Honour of Edward McWhinney, Martinus Nijhoff Publishers 2009, pp. 517-559.
 42. "Reflections on International Judges and their Decision-Making: A Review Essays on Daniel Terris et al. (eds), The International Judge", Chinese Journal of International Law 2009, Vol. 8, No. 1, pp. 251-266.
 43. "Legal position of Serbia and Montenegro following the break-up of the SFRY", Guerra y Paz: 1045-2009, Obra homenaje al Dr. Santiago Torres Bernárdez, Universidad Del País Vasco 2010, pp. 121-165.
 44. V. Đ. Degan - Vesna Barić Punda: "Universal Criminal Jurisdiction - An option or a legal obligation for States", International Law Review of Wuhan University, Vol. 13, Wuhan University Press 2010, pp. 66-92.
 45. "Territorial Integrity versus Self-determination - the case of Kosovo before the ICJ", Miha Pogačnik (Ed.): Challenges of Contemporary International Law and International Relations, Liber Amicorum in Honour of Ernest Petrič, Nova Gorica (Slovenia) 2011, pp. 131-156.

Članci na francuskom jeziku

 1. "La coopération dans le domaine médical", Annuaire de l'A.A.A. 1964, (La Haye), pp. 61-70.
 2. "Procédés d'interprétation tirés de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes", Revue trimestrielle de droit européen 1966, (Paris), n°2, pp. 189-227.
 3. "L'Union postale universelle", Annuaire de l'A.A.A. 1970, pp. 112-121.
 4. "La portée juridique des principes des Nations Unies", Revue égyptienne de droit international 1974, (Le Caire), pp. 1-26.
 5. "La contribution des communautés locales yougoslaves aux relations de bon voisinage entre l'Italie et la Yougoslavie", I rapporti di vicinato tra Italia e Jugoslavia, (Giuffrè) Milano 1984, pp. 173-214.
 6. "L'affirmation des principes du droit naturel par la Révolution française - Le projet de Déclaration du Droit des Gens de l'Abbé Grégoire", Annuaire français de droit international 1989, pp. 99-116.
 7. "Continuation et succession d'Etats en matière de biens d'Etat et d'équipements collectifs", Geneviève Burdeau et Brigitte Stern (éd.): Dissolution, continuation et succession en Europe de l'Est - Succession d'Etats et relations économiques internationales, CEDIN - PARIS I, (Editions Montchrestien) 1994, pp. 273-302; Débats: pp. 61-62, 264, 267, 303-304, 305, 306, 307-308, 311-312, 313 et 314.
 8. "La proclamation de la zone économique exclusive et la protection du milieu marin de l'Adriatique", Horizon 2000, Colloque international Espace Adriatique ("Pax Adriatica"), Actes, Paris 1994, pp. 95-101.
 9. "Problèmes de répartition des biens militaires de l'ancienne fédération yougoslave dans le cadre de la succession d'Etats", Hélène Ruiz Fabri et Pascal Boniface (éd.): Succession d'Etats en Europe de l'Est et avenir de la sécurité en Europe, CEDIN - PARIS XIII, (Editions Montchrestien) 1995, pp. 65-76, Débats: pp. 81.
 10. "La crise yougoslave: les perspectives ouvertes par la jurisprudence de la Commission d'arbitrage", Emmanuel Decaux et Alain Pellet (éd.): Nationalité, minorités et succession d'Etats en Europe de l'Est, CEDIN - PARIS X NANTERRE, (Editions Montchrestien) 1995, pp. 301-316, Débats: pp. 67-69, 239-244 et 321-322.
 11. "La succession d'Etats en matière de traités et les Etats nouveaux (issus de l'ex-Yougoslavie)", Annuaire français de droit international 1996, pp. 206-227.
 12. "Traité et coutume dans le droit de la mer", O Direito Internacional no Terceiro Milęnio, Estudos em Homenagem ao Professor Vicente Marotta Rangel, São Paulo (Brésil) 1998, pp. 407-434.
 13. "La justice, l'équité et le droit international", Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos, Droit et justice, Paris 1999, pp. 89-100.
 14. "La raison, l'équité et le droit dans les délimitations maritimes", Espaces et ressources maritimes 1999-2000, n°13, Paris, pp. 101-116.
 15. "Le Code civil français de 1804 et les principes généraux de droit en tant que source du droit international", Recueil des travaux, Colloque scientifique bicentenaire du Code civil (1804-2004), Rijeka 2004, pp.19-24, (le même texte en langue croate, pp.13-18).
 16. "Stabilisation d’une base juridique dans les opérations des délimitations maritimes, L’évolution et l’état actuel du droit international de la mer", Mélanges de droit de la Mer offerts à Daniel Vignes, Bruylant – Bruxelles 2009, pp. 241-252.
Sakrij bibliografiju
 
DR.SC.
Vesna Skorupan Wolff
ZNANSTVENI SAVJETNIK U TRAJNOM ZVANJU
Životopis Bibliografija
Životopis
Vesna Skorupan Wolff diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 1995. godine, magistrirala 1999. godine, a doktorirala 2005. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom doktorske disertacije Osobe na strani broda i ugovorna odgovornost za prijevoz stvari morem. Od 2003. godine zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, najprije kao znanstveni novak, asistent, znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, a od 2019. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Prije toga radila je u odvjetničkom uredu (od 1993. do 1998. godine) te na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (od 1998. do 2003. godine). Bila je istraživač na više znanstvenih projekata: znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša, znanstveni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu Europske unije, znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Hrvatsko pomorsko zakonodavstvo i međunarodni standardi. Član je uredništva znanstvenog časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law od 2006. do 2016. godine. Član je uredništva: znanstvene monografije Novi pravni režim za marine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019., Zbornika radova sa 2. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava – Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law – Modern Challenges of Marine Navigation, Split, 2018. Član je organizacijskog odbora tri međunarodne znanstvene konferencije: 8th International Maritime Science Conference (IMSC 2019) održane u Budvi, Crna Gora, 11.-12. 4. 2019., Završne konferencije znanstvenog projekta Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša - „Novi pravni režim za marine“, održane u Zagrebu, 22.-23. 11. 2018., Međunarodne znanstvene  konferencije pomorskog prava “Suvremeni izazovi pomorske plovidbe” – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law – Modern Challenges of Marine Navigation, održane u Splitu, 28.-29. 9. 2018. Recenzira znanstvene radove iz područja pomorskog prava za znanstvene časopise i zbornike radova s međunarodnih konferencija. Član je: Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2013., 2015. i 2019. godine kojeg je osnovalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske; Radne skupine za izradu Pravilnika o načinu i postupku prodaje broda putem javne dražbe koju je 2016. godine osnovalo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture; Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, koju je 2016. osnovalo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture. Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2017. godine i Upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo od 2007. godine. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, dana 6. 12. 2018. godine dodijelilo joj je priznanje za unaprjeđenje pomorskog zakonodavstva, a na  natječaju za najbolji stručni članak časopisa Odvjetnik nagrađivani su njezini članci 1995. i 1996. godine. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog prava.
Sakrij životopis
 
Bibliografija
 1. Skorupan Wolff Vesna, Padovan Adriana Vincenca: Standardizirani modeli ugovora o vezu za hrvatske marine kao korak naprijed, Barbić J.; Padovan A.V.; Skorupan Wolff V. (ur.), Novi pravni režim za marine, knjiga 47, Nakladnički niz: Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019., str. 127.-195.
 2. Skorupan Wolff Vesna: Vađenje i uklanjanje podrtina i potonulih stvari prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2018.,  Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, vol. 58 (2019), br. 173 - prihvaćeno za objavljivanje. 
 3. Skorupan Wolff Vesna: Koncept stvarne nadležnosti sudova u plovidbenim sporovima (analiza de lege lata), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39 (2018), br. 2, str. 949-988.
 4. Skorupan Wolff Vesna, Padovan Adriana Vincenca: Obveze korisnika veza iz ugovora o vezu prema aktualnoj poslovnoj praksi hrvatskih marina, Zbornik radova sa 2. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava - Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation, Amižić Jelovčić, P., et al. (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2018., str. 333- 379. 
 5. Skorupan Wolff Vesna, Padovan Adriana Vincenca: Ugovor o vezu de lege ferenda, Barbić J. (ur.), Pravni okvir za luke nautičkog turizma, knjiga 42, Nakladnički niz: Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018., str. 41.-94.
 6. Padovan Adriana Vincenca, Skorupan Wolff Vesna: Zakonska rješenja de lege ferenda za napuštena plovila u marinama, Barbić J. (ur.), Pravni okvir za luke nautičkog turizma, knjiga 42, Nakladnički niz: Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018., str. 137.-163. 
 7. Padovan Adriana Vincenca, Skorupan Wolff Vesna: Učinak potonuća plovila na vezu na pravni odnos između stranaka ugovora o vezu i ugovora o čuvanju plovila, Zbornik radova 2. jadranske  konferencije  pomorskog prava, Opatija 25. - 27. svibnja 2017., Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 57 (2018), br. 172, str. 149-176. 
 8. Skorupan Wolff Vesna, Padovan Adriana Vincenca: Postoje li elementi ostave u ugovorima o vezu u lukama nautičkog turizma?, Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja, Transportno pravo ususret budućnosti, 12.-13. 10. 2017., Ćorić D., Radionov N., Čar A. (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017., str. 313-353. 
 9. Skorupan Wolff Vesna, Padovan Adriana Vincenca: Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013., Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 56 (2017), br. 171, str. 91-144. 
 10. Skorupan Wolff Vesna, Petrinović Ranka, Mandić Nikola: Marina operator’s obligations form the contract of berth according to the business practices of Croatian marinas, Book of Proceedings 7th International Maritime Science Conference, Vidan P., et al. (ur.), Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017., str. 104-111. 
 11. Padovan Adriana Vincenca, Skorupan Wolff Vesna: The Repercussions of the Legal Definitions of Ship, Yacht and Boat in The Croatian Maritime Code on the Court Competence Ratione Materiae in Disputes Arising from Berthing Contracts, The Ship: an Example of Legal Pluri – Qualification, Il Diritto Marittimo – Quaderni, 3, Editor Massimiliano M., Asla, Bonomo Editore, 2016., p. 249-277. 
 12. Skorupan Wolff Vesna, Padovan Adriana Vincenca: Smjernice za pravilan odabir stvarno nadležnog suda u sporovima iz ugovora o vezu u marini te zakonski prijedlozi de lege ferenda, Proceedings Book 1st International Scientific Conference of Maritime Law, Modern Challenges of Marine Navigation, Amižić Jelovčić, P., et al. (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016., str. 379-420. 
 13. Skorupan Wolff Vesna; Padovan Adriana Vincenca: Osobitosti prestanka i stjecanja prava vlasništva na podrtinama i potonulim stvarima, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 54 (2015), br. 169, str. 89-143. 
 14. Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola: Maritime Performing Party under the Rotterdam Rules 2009, Transactions on Maritime Science, vol. 4 (2015), No. 2, p.132-139. 
 15. Skorupan Wolff Vesna, Mandić Nikola, Bulum Božena: The obligations and liability of the shipper under the Rotterdam Rules, Book of Proceedings 6th International Maritime Science Conference, Vidan P., et al. (ur.), Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2014., str. 26-33.  
 16. Skorupan Wolff Vesna: Polje primjene Rotterdamskih pravila – unimodalni i  multimodalni aspekti, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 37-79.
 17. Bulum Božena; Oršulić Ivana; Skorupan Wolff Vesna: Award of Concession Contracts in Law of the European Union, Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd – 23rd 2013, p. 133- 139.
 18. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola; Plančić Bisera: International Convention on the Removal of Wrecks, 2007. – a New Contribution to the Safety of Navigation and Marine Environment Protection, Transaction on Maritime Science, vol. 2 (2013), No. 1, p. 49-55.
 19. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola: LOF 2011 – New Revision of the Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement, Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd – 23rd 2013, p. 254-261.
 20. Skorupan Wolff Vesna; Padovan Adriana Vincenca: Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 51 (2012), br. 166, str. 11-77.
 21. Skorupan Wolff Vesna; Bulum Božena; Oršulić Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules), Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd – 23rd 2013, p. 190-197.   
 22. Skorupan Wolff Vesna: Pravna pitanja u svezi s oblikom ugovora o zakupu i ugovora o podzakupu broda u domaćem pravu, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 51 (2012), br. 166, str. 173-202.
 23. Bulum Božena; Oršulić Ivana; Skorupan Wolff Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia, Book of Proceedings 4th International Maritime Science Conference, Split, June 16th – 17th, 2012, p. 342-347.
 24. Skorupan Wolff Vesna; Petrinović Ranka; Mandić Nikola: The United Nation Convention for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by sea – The Rotterdam Rules – the analysis of structural Convention and contents of its crucial regulations, Book of Proceedings 4th International Maritime Science Conference, Split, June 16th – 17th, 2012, p. 313-326.
 25. Padovan Adriana Vincenca; Skorupan Wolff Vesna: Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina – koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 117-163.
 26. Skorupan Wolff Vesna: Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 49 (2010), br. 164, str. 169-210.
 27. Skorupan Wolff Vesna: Vađenje potonulih stvari u hrvatskom pravu de lege lata i de lege desiderata, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 60 (2010), br. 3-4, str. 693-746.
 28. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Mandić Nikola: Doprinos novih odredbi Pomorskog zakonika o uklanjanju podrtina u zaštiti Jadranskog mora od onečišćenja, Zbornik radova III. Savjetovanja o morskoj tehnologiji, Rijeka, 2009., str. 101-109.
 29. Petrinović Ranka; Skorupan Wolff Vesna; Plančić Bisera: Uklanjanje podrtina prema novim odredbama hrvatskog pomorskog prava, Zbornik radova 2. međunarodne konferencije o pomorskoj znanosti IMSC, Split, 2009., str. 573-591. 
 30. Skorupan Wolff Vesna; Petrinović Ranka: Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 109-134. 
 31. Skorupan Wolff Vesna: Pravno uređenje zakupa broda u hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 58 (2008), br. 1-2, str. 537-581. 
 32. Skorupan Wolff Vesna: Osobe ovlaštene ograničiti odgovornost za tražbine nastale iz ugovora o prijevozu stvari morem, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28 (2007), br. 2, str. 973-1016. 
 33. Skorupan Wolff Vesna: Odgovornost prijevoznika prema Nacrtu konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 145-189.
 34. Skorupan Vesna: Nacrt konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 57 (2007), br. 1, str. 7-60. 
 35. Skorupan Vesna: Pravna osobnost, odgovornost i uloga izvršitelja prema Nacrtu instrumenta o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 31-64. 
 36. Skorupan Vesna: Novine u pravnom reguliranju odgovornih osoba prema hrvatskom Pomorskom zakoniku iz 2004., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56 (2006), br. 5, str. 1325-1368. 
 37. Skorupan Vesna: Obveze prijevoznika – recentna rješenja nacrta Konvencije o prijevoznom pravu (Draft Instrument on Transport Law), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 101-152. 
 38. Skorupan Vesna: Osobe na strani broda u ugovoru o prijevozu stvari morem, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 109-148.  
 39. Skorupan Vesna: Općenito o organiziranom kriminalu, s posebnim osvrtom na kaznenopravni i penološki aspekt, Društvena istraživanja, vol. 9 (2000), br. 4-5, str. 687-727.
 40. Skorupan Vesna: Penalni sustav pred izazovom organiziranog kriminala, Kriminologija i socijalna integracija, vol. 8 (2000), br. 1-2, str. 71-86. 
 41. Skorupan Vesna: Pravni aspekt neslužbenog gospodarstva, Opće značajke kažnjivih   ponašanja kao pojavnih oblika sive ekonomije; Financijska praksa, vol. 21 (1997), br.  1-2, str. 329-346. 
 42. Skorupan Vesna: Vještačenje i sudska ocjena nalaza vještaka, Privreda i pravo, vol. 32 (1993), br. 9-10, str. 673- 687.

Stručni radovi

 1. Skorupan Wolff Vesna: Prava i obveze zapovjednika broda u povijesti, More, god. 15 (2009), br. 167, str. 90-93.
 2. Vlatka Živojnović; Ranka Petrinović; Skorupan Wolff Vesna: Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, Nairobi, 2007 = Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, Nairobi 2007, (prijevod međunarodnog instrumenta), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 152-185.
 3. Martinis Miljenko; Jakšić Petar; Skorupan Vesna: Program informatizacije sudstva, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Zagreb, 1998.
 4. Skorupan Vesna: Pojavni oblici kažnjivih ponašanja iz područja sive ekonomije, Odvjetnik, vol. 70 (1997), br. 1-2, str. 63-81.
 5. Skorupan Vesna: Tamne brojke u sivoj zoni, Banka, vol. 8 (1997), br. 5, str. 38-39.
 6. Skorupan Vesna: Općenito o vještačenju s posebnim osvrtom na sudsku ocjenu iskaza vještaka, Odvjetnik, vol. 68 (1995), br. 3-4, str. 67-80.

Osvrti, prikazi, bilješke

 1. Skorupan Wolff Vesna: Potonuće plovila na vezu – ugovorno isključenje odgovornosti marine za skrivene mane plovila, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 56 (2017), br. 171, str. 211-113.
 2. Skorupan Wolff Vesna: Požar plovila na vezu – odgovornost za štetu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 56 (2017), br. 171, str. 214-217.
 3. Skorupan Wolff Vesna: Odgovornost za krađu plovila na vezu i posljedice neispunjenja ugovorne obveze predaje plovila marini iz ugovora o vezu i čuvanju plovila, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 56 (2017), br. 171, str. 218-221.
 4. Skorupan Wolff Vesna: Sklapanje ugovora o vezu i ugovora o ostavi plovila konkludentnim činima, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 56 (2017), br. 171, str. 222-223.
 5. Skorupan Wolff Vesna: Elementi koji diferenciraju ugovor o spašavanju od ugovora o tegljenju, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 55 (2016), br. 170, str. 109-113.
 6. Skorupan Wolff Vesna: Odgovornost organizatora putovanja putniku za štetu prouzročenu nepažnjom u izboru osobe kojoj je povjerio izvršenje usluge prijevoza, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 55 (2016), br. 170, str. 114-117.
 7. Skorupan Wolff Vesna: Određivanje više privremenih mjera zaustavljanja istog broda, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 55 (2016), br. 170, str. 118-121.
 8. Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu između osiguravatelja i naručitelja prijevoza protiv špeditera i brodara iz osnova počinjene štete na kontejnerima u vlasništvu osiguranika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 55 (2016), br. 170, str. 122-124.
 9. Skorupan Wolff Vesna: Privremena mjera zaustavljanja broda radi osiguranja tražbine s osnove naknade štete zbog smrti lučkog radnika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 55 (2016), br. 170, str. 125-131.
 10. Skorupan Wolff Vesna: Uzročna veza između bolesti i rada na brodu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 53 (2014), br. 168, str. 181-183.
 11. Skorupan Wolff Vesna: Isključiva mjesna nadležnost za sporove iz zakupnih odnosa na brodu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 53 (2014), br. 168, str. 184-186.
 12. Skorupan Wolff Vesna: Naknada za uporabu tuđe stvari u svoju korist, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 53 (2014), br. 168, str. 187-192.
 13. Skorupan Wolff Vesna: Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice – osigurateljni aspekti, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 203-206.
 14. Skorupan Wolff Vesna: Rizik slučajnih šteta snosi sam oštećenik, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 207-214.
 15. Skorupan Wolff Vesna: Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 215-219.
 16. Skorupan Wolff Vesna: Agencijski posao – prikriveni, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 220-223.
 17. Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 52 (2013), br. 167, str. 224-225.
 18. Skorupan Wolff Vesna: Pojam uzroka štete, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 385-390.
 19. Skorupan Wolff Vesna: Odmjeravanje visine naknade štete pomorcu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 391-394.
 20. Skorupan Wolff Vesna: Naknada iz kolektivnog ugovora zbog gubitka pomorskog zvanja, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 395-399.
 21. Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere vraćanja na rad, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 400-401.
 22. Skorupan Wolff Vesna: Pravo na žalbu protiv rješenja o dosudi stvari prodane neposrednom pogodbom, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 50 (2011), br. 165, str. 402-403.
 23. Skorupan Wolff Vesna: Pomorsko pravo za jahte i brodice, (prikaz knjige autorica: Milošević Pujo Branka; Petrinović Ranka, Pomorski fakultet, Split, 2008.), Hrvatska pravna revija, god. 9 (2009), br. 3, str. 111-113.
 24. Skorupan Wolff Vesna: Mjesto nastanka štete kao kriterij posebne međunarodne nadležnosti, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 203-208.
 25. Skorupan Wolff Vesna: Zastarni rok za tražbine iz ugovora o tegljenju, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 209-211.
 26. Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost u postupku ovrhe na brodici upisanoj u upisnik brodova, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 212-214.
 27. Skorupan Wolff Vesna: Nastupanje pomorskog agenta u ime obiju ugovornih strana, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 215-218.
 28. Skorupan Wolff Vesna: Obveznik plaćanja pristojbe za upotrebu obale i korištenje luke, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law,  god. 48 (2009), br. 163, str. 219-221.
 29. Skorupan Wolff Vesna: Osigurana svota i ugovorena vrijednost osiguranog predmeta, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 187-189.
 30. Skorupan Wolff Vesna: Osiguranje od odgovornosti za štetu koju brodica registrirana za šport i razonodu nanese trećim osobama, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 190-193.
 31. Skorupan Wolff Vesna: Nemarnost posade kao osigurani rizik, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 194-196.
 32. Skorupan Wolff Vesna: Izvlaštenje na pomorskom dobru, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 197-198.
 33. Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 199-200.
 34. Skorupan Wolff Vesna: Zaštitna mjera oduzimanja plovnog objekta kojim je učinjen prekršaj, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 297-308.
 35. Skorupan Wolff Vesna: Stvarna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog oštećenja teretnog vozila koje se prevozilo trajektom, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 309-310.
 36. Skorupan Wolff Vesna: Ugovor o remontu broda (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 311-313.
 37. Skorupan Wolff Vesna: Građevine izgrađene na pomorskom dobru, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 314-316.
 38. Skorupan Wolff Vesna: Utvrđivanje stvarne nadležnosti suda s obzirom na svojstvo subjekta, a ne vrstu spora (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 317-319.
 39. Skorupan Wolff Vesna: Privremena mjera zaustavljanja broda (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 320-321.
 40. Skorupan Wolff Vesna: Predaja tereta na čuvanje javnom skladištu (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 323-324.
 41. Skorupan Wolff Vesna: Određivanje granica pomorskog dobra (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 46 (2007), br. 161, str. 325-327.
 42. Skorupan Vesna: Kupoprodaja broda – dovođenje kupca u zabludu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 147-149.
 43. Skorupan Vesna: Izostanak pisanog prigovora u slučaju oštećenja prtljage, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 150-152.
 44. Skorupan Vesna: Ugovor o uskladištenju, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 153-155.
 45. Skorupan Vesna: Prestanak radnog odnosa pomorca zbog prodaje broda, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 156-158.
 46. Skorupan Vesna: Pretpostavke za odgovornost osiguratelja, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 159-161.
 47. Skorupan Vesna: Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 162-164.
 48. Skorupan Vesna: Neodržavanje u ispravnom stanju brodske opreme, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 45 (2006), br. 160, str. 165-168.
 49. Skorupan Vesna: Kupoprodaja broda – neispunjenje ugovorne obveze, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 175-178.
 50. Skorupan Vesna: Oblik i bitni sastojci ugovora o zakupu broda, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 179-181.
 51. Skorupan Vesna: Nadležnost za odlučivanje u sporu za naknadu štete zbog ozljede na radu lučkog radnika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 182-184.
 52. Skorupan Vesna: Pogoršanje rizika zbog postupka ili po pristanku osiguranika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 185-188.
 53. Skorupan Vesna: Vozarina – način obračunavanja, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 189-191.
 54. Skorupan Vesna: Iskrcavanje člana posade zbog narušavanja sigurnosti plovidbe, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 192-196.
 55. Skorupan Vesna: Obilježja opasne stvari, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 197-207.
 56. Skorupan Vesna: Nesposobnost broda za plovidbu, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 208-217.
 57. Skorupan Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete zbog smrti osobe na moru kao posljedice pomorske nezgode, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 218-220.
 58. Skorupan Vesna: Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem, (prikaz knjige – autor Jasenko Marin, izdavač Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005.), Hrvatska pravna revija, br. V, (2005), str. 111-113.
 59. Skorupan Vesna: Odbačaj ovršnog prijedloga nakon osnivanja Fonda ograničene odgovornosti, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 263-265.
 60. Skorupan Vesna: Nadležnost za odlučivanje o nadoknadi uloženih sredstava za uređenje objekta na pomorskom dobru, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 266-268.
 61. Skorupan Vesna: Odgovornost za štetu nastalu uslijed ratnih operacija na brodu usidrenom u luci, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 269-271.
 62. Skorupan Vesna: Zahtjev za isplatu iznosa osiguranja za slučaj smrti pomorca (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 272-274.
 63. Skorupan Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete nastale na brodu koji se nalazio na navozu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 275-276.
 64. Skorupan Vesna: Odgovornost za štetu zbog bolesti pomorca (azbestoza), (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 277-279.
 65. Skorupan Vesna: Stvarna nadležnost za odlučivanje u radnom sporu između člana posade i brodara, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 280-281.
 66. Skorupan Vesna: Mjerodavno pravo za odgovornost za štetu zbog tjelesne ozljede pomorca, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 282-286.
 67. Skorupan Vesna: Jesu li naručitelji prijevoza u brodarskom ugovoru ovlašteni ograničiti odgovornost u odnosu na tražbine brodovlasnika prema njima, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 287-299.
 68. Skorupan Vesna: Odgovornost prijevoznika za štetu zbog uništene opreme za rukovanje teretom na doku – oblik naknade štete, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 300-303.
 69. Skorupan Vesna: Privremene mjere zaustavljanja broda, (prikaz knjige – autor Jasenko Marin, izdavač Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2003.), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 43 (2004), br. 158, str. 310-314.
 70. Skorupan Vesna: Nadležnost za provođenje ovrhe i osiguranja radi namirenja novčane tražbine na brodu (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 265-267.
 71. Skorupan Vesna: Pasivna legitimacija u sporovima iz radnih odnosa pomoraca, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 268-271.
 72. Skorupan Vesna: Odgovornost za sigurnost plovidbe zakupoprimatelja kao brodara, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 227-274.
 73. Skorupan Vesna: Osigurateljev subrogacijski zahtjevu prema prijevozniku – tumačenje čl. III. 6a Haško-Visbyskih pravila, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 275-280.
 74. Skorupan Vesna: Obilježja teretnice na ime, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 281-285.
 75. Skorupan Vesna: Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas, (prikaz knjige – autorica Marina Vokić-Žužul, izdavač Novi informator, Zagreb, 2003), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 309-313.

Izvješća, nekrolozi

 1. Skorupan Wolff Vesna: In memoriam: akademik Vladimir Ibler (1913.-2015.), Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2015., knjiga 119, Zagreb, 2016.,  str. 627-629.
 2. Skorupan Wolff Vesna: Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Zadar, 16. travnja 2009., Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 48 (2009), br. 163, str. 229-233.
 3. Skorupan Vesna: Izvješće sa znanstveno – stručnog savjetovanja "Pomorski zakonik Republike Hrvatske i druge novine iz područja pomorskog i prometnog prava", Brijuni 31. svibnja – 1. lipnja 2005.,  Pravo u gospodarstvu vol. 44 (2005), br. 5, str. 165-174.
 4. Skorupan, Vesna: Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Dubrovnik, 2. listopada 2003. godine, Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157, str. 287-290.
Sakrij bibliografiju
 
DR.SC.
Božena Bulum
ZNANSTVENI SAVJETNIK
Životopis Bibliografija
Životopis

Božena Bulum rođena je u Splitu 1978. godine. Godine 1996. završila je II Gimnaziju u Splitu, a 2000. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu.

U lipnju 2003. godine položila je pravosudni ispit. Godine 2005. magistrirala je s tezom "Time charter u suvremenoj pomorsko-pravnoj praksi" na poslijediplomskom studiju Pomorskog prava i prava mora na Pravnom fakultetu u Splitu na kojem je 2008. godine obranila i doktorsku disertaciju čija je teza "Regulacija pružanja usluga pomorskog prijevoza i pristupa tržištu lučkih djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice".

Od lipnja 2001. do siječnja 2003. godine radila je na Trgovačkom sudu u Splitu. U siječnju 2005. godine zapošljava se u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, a u veljači 2006. godine izabrana je na mjesto asistenta u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje radi i danas kao znanstvena savjetnica.

Dobitnica je četiriju dekanovih nagrada (1997., 1998., 1999., 2000.) i stipendija Sveučilišta u Splitu (1998., 1999., 2000.) te Zaklade Zlatko Crnić (2000.) Od 2007. Bila je istraživač na više znanstvenih projekata Jadranskog zavoda: znanstvenom projektu ''Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU'' financiranom od Ministarstva znanosti i znanstvenom projektu „Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša“ financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Recenzent je znanstvenih i stručnih radova iz područja pomorskog prava za znanstvene časopise i zbornike radova s međunarodnih konferencija. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama te objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog prava.

Član je Hrvatskog društva za pomorsko pravo (od 2004.), Portius-a (International legal centre for port law, od 2008.,) te stručnih povjerenstava za izmjenu Pomorskog zakonika (2011. i 2013., 2015. i 2019.) i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2019.).

Dr. Bulum je također, bila član organizacijskog odbora Međunarodne znanstvene  konferencije pomorskog prava “Suvremeni izazovi pomorske plovidbe” – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law – Modern Challenges of Marine Navigation, održane u Splitu, 28.-29. 9. 2018. te uredništva časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law (od 2009. do 2016.). Autorica je jedne znanstvene monografije, tri poglavlja u knjigama te preko 30 znanstvenih radova.

Sakrij životopis
 
Bibliografija

Knjige i poglavlja u knjigama:

1. Bulum, Božena: Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice (znanstvena knjiga), Inmag, Zagreb, 2010.,

2. Bulum, Božena: Pravno uređenje pružanja usluga u nautičkom turizmu u hrvatskim lukama de lege lata i prijedlozi de lege ferenda // Novi pravni režim za marine / Barbić, Jakša ; Padovan, Adriana Vincenca ; Skorupan Wolff, Vesna (ur.), Zagreb,  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. str. 91-107.,

3. Bulum, Božena, Mijatović, Nikola, Pijaca, Marija: Regulation of Investment Aid for European Union Airports - Could it Be Applied to Seaports? (poglavlje/rad u knjizi) // Current Issues in Maritime and Transport Law / ur. M. Musi i S. Zunarelli, Bologna, Italy: Bonomo Editore, 2016., str. 299-335.,

4. Radionov, Nikoleta; Ćapeta, Tamara; Marin, Jasenko; Bulum, Božena; Kumpan, Ana; Popović, Nikola; Savić, Iva: Europsko prometno  pravo (poglavlje u udžbeniku), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 231-257.,

Članci u časopisima

1.Tuhtan Grgić, Iva, Bulum, Božena: Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 57 (2018) 172, 172; 299-337.

2. Pijaca, Marija, Bulum, Božena: Insurance of risks under the bareboat charter contract (izvorni znanstveni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67, 1 (2017.) , str. 85-105.

3. Bulum, Božena, Pijaca, Marija, Vokić Žužul, Marina : Directive 2014/23/EU on the Award of Concession Contracts and its Application in the Shipping Sector (pregledni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,Vol.66, 2-3 (2016.), str. 309-333.

4. Bulum, Božena: Nova tumačenja Uredbe 3577/92 o pomorskoj kabotaži (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 54 (2015) 169, pp.247-273.

5. Bulum, Božena, Batur, Tomislav, Oršulić, Ivana: Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove Direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 51 (2012) 166, pp.137-171.

6. Bulum, Božena: Prava putnika u pomorskom prijevozu prema Uredbi Europske unije broj 1177/2010 (izvorni znanstveni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 62, 4 (2012), str.1077-1111.

7. Bulum, Božena: Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja (pregledni rad), Suvremeni promet, 1-2 (2012), str. 146-151.

8. Oršulić, Ivana, Bulum, Božena: Bankarske garancije na poziv-posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758, (pregledni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3 (2011), str. 533-547.

9. Oršulić, Ivana, Bulum, Božena: Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničketrgovine u Roterdamskim pravilima (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 50 (2011) 165, str. 165-193.

10. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 49 (2010) 164, 223-267.

11.Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu (pregledni rad), Suvremeni promet, 1-2 (2010), str. 136-141.

12. Bulum, Božena: Primjena pravila o državnim potporama EZ-a u segmentu morskih luka (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 48 (2009) 163, str. 129-165.

13. Bulum, Božena: Zajednička europska lučka politika - prošlost i recentne mjere u njezinom uspostavljanju (pregledni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.46, 2 (2009), str. 337-358.

14. Bulum, Božena: Horizontalni sporazumi o suradnji prijevoznih poduzetnika u slobodnoj i linijskoj plovidbi u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 47 (2008) 162, str. 59-107.

15. Bulum, Božena: Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i morske luke (izvorni znanstveni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 58 (2008) br.1-2, str. 617-661.

16. Bulum, Božena: Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i linijske konferencije (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 46 (2007) 161, str. 243-295.

17. Bulum, Božena: Klauzule u ugovorima o time charteru (pregledni rad), Poredbeno pomorsko pravo, god. 45 (2006) 160, str. 65-96.,

Radovi u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija:

1. Pijaca, Marija, Bulum, Božena: Liability of the bareboat charter parties for non-contractual obligations during the bareboat charter contract-period in the context of Croatian Maritime Law - Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation, Split, 2018, str. 333- 379.

2. Bulum, Božena: Zabranjeni sporazumi konkurenata i njihove specifičnosti u slučaju marina u Republici Hrvatskoj (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 2nd International Transport and Insurance Law Conference Intranslaw / ur. D. Ćorić, N. Radionov i A. Čar, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 379-406.

3. Pijaca, Marija, Bulum, Božena: Rights, obligations and liabilities of the parties in towage contracts – national and standard legal solutions (pregledni rad) // Conference Book of Proceedings, 1st International Scientific Conference of Maritime Law, ISCML 2016. / ur. P. Amižić, Jelovčić et al. Split: Faculty of Law University in Split, 2017., str.253-278.

4. Željka Primorac, Mara Barun, Božena Bulum: Legal requirements for marinas according to European standards for ports waste facilities (pregledni rad)// Book of Proceedings of the 22nd International Conference on Economic and Social Development „The Legal Challenges of Modern World“/ Ž. Radić, A. Rončević, L. Yongquiang (ur.), Pravni Fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, 2017., str. 316-326.

5. Bulum, Božena, Barun, Mara, Batur, Tomislav: What brings the new Communication on the European port policy? (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014 / ur. P. Vidan, E. Twrdy, N. Leder, R. Mulić, Split: Faculty of Maritime Studies, 2014., str. 404-411.

6. Skorupan Wolff, Vesna, Mandić, Nikola, Bulum, Božena: The obligations and liability of the shipper under the Rotterdam rules (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014 / ur. P. Vidan, E. Twrdy, N. Leder, R. Mulić, Split: Faculty of Maritime Studies, 2014., str. 26-33.

7. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana, Skorupan Wolff, Vesna: Award of concession contracts in Law of the European Union (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 / ur. P. Vidan et. al., Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2013., str. 133-139.

8. Skorupan Wolff, Vesna, Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules) (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 / ur. P. Vidan et. al., Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2013., str.190-197.

9. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana, Skorupan Wolff, Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2012 / ur. P. Vidan et. al., Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2012., str. 342-347.

10. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Recent developments in State aid Law in the shipbuilding sector of the European Community and the Republic of Croatia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5.th International Conference on Ports and Waterways- POWA 2010., Conference proceedings/ Jolić Natalija (ur.), Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, p.1-8.

11. Bulum, Božena, Oršulić, Ivana: Regulation of maritime cabotage in Competition law of the European Community and in law of the Republic of Croatia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 4.th International Conference on Ports and Waterways- POWA 2009., Conference proceedings/ Jolić Natalija (ur.), Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, p.92-101.

Ostalo:

1. Bulum, Božena: The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. II (prikaz knjige) gl.ur. David Joseph Attard, izdavač Oxford University Press, Oxford, 2016) Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 56 (2017) 171, str. 225.-231.

2. Bulum, Božena: Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 47 (2008) 162, str. 201-207.

3. Bulum, Božena: Trajanje brodarskog ugovora na vrijeme za cijeli brod (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 45 (2006) 160, str. 174.-179.,

4. Bulum, Božena: Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i pomorski zakonik (prikaz knjige-autor Ivo Grabovac, izdavač Književni krug Split, 2005.) Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, god. 45 (2006) 160, str. 187.-191.

Sakrij bibliografiju
 
DOC.DR.SC.
Adriana Vincenca Padovan
ZNANSTVENI SURADNIK
Životopis Bibliografija
Životopis
Adriana Vincenca Padovan rođena je 10. svibnja 1978. godine. Diplomirala je 2002., a doktorirala 2011. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je na Međunarodnom institutu za pomorsko pravo Međunarodne pomorske organizacije na Malti (IMO/IMLI) 2003. godine. Pravosudni ispit je položila u svibnju 2006. godine. Zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2010. godine, najprije kao asistent, zatim kao viši asistent, a od 2013. godine u zvanju znanstvenog suradnika. 2014. godine izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2010. radila je u Sektoru za osiguranje prijevoza i kredita Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. Zagreb gdje je bila zadužena za poslove osiguranja i reosiguranja pomorskog i avionskog kaska i odgovornosti. Tijekom akademske god. 2007./2008. bila je stalni predavač na IMO/IMLI-u. Kao naslovni docent sudjeluje u nastavi dodiplomskog studija Pravnog fakulteta u Zagrebu na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo. Na popisu je izmiritelja Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje. Sudjelovala je u Stručnom povjerenstvu za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika 2013. Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Od 2011. do 2013. godine bila je istraživač na znanstvenom projektu Jadranskog zavoda ''Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU'' financiranom od Ministarstva znanosti. Voditelj je trogodišnjeg uspostavnog znanstvenoistraživačkog projekta Jadranskog zavoda ''Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša'' prihvaćenog za financiranje od strane Hrvatske zaklade za znanost, a čije izvođenje je započelo 1. ožujka 2016. Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo te članica Upravnog odbora Hrvatske udruge za pravo osiguranja. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. U uredništvu je časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja transportnog prava te prava osiguranja u domaćim i stranim časopisima te sudjeluje kao predavač na stručnim i znanstvenim domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i konferencijama. Autorica je knjige Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Knjige

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012.
 2. Pavliha, Marko i Padovan, Adriana: Law of Marine Insurance; poglavlje u knjizi The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. II: Shipping Law, (Gen. Ed.) Attard, David; (Eds.) Fitzmaurice, Malgosia; Arroyo, Ignacio; Martinez, Norman; Belja, Elda; Oxford University Press, 2016.

Znanstveni članci

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranje, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 52 (2013), No. 167, pp. 1-35.
 2. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca: Sudar vozila u vlasništvu istog leasing društva i problem treće osobe iz AO osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 62 (2012), No. 4, pp. 1043-1076.
 3. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, Poredbeno pomorsko pravo  = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012) , No. 166, pp. 11-77.
 4. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina - koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 117-163.
 5. Padovan, Adriana Vincenca: Direct action of a third party against the insurer in marine insurance with a special focus on the developments in Croatian law, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 42 (2003), No. 157, pp. 35-83.

Stručni članci

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Ukratko o odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. LIV (2013), No. 3; pp. 38-45.
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Osiguranje brodica i jahti, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 6, pp. 32-39.
 3. Padovan, Adriana Vincenca: Osiguranje odgovornosti luke nautičkog turizma, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 7, pp. 40-42.
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 9, pp. 52-56.
 5. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga pomorskih osiguratelja u spašavanju na moru i uklanjanju podrtine, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. LIII (2012), No. 3, pp. 42-53.
 6. Padovan, Adriana Vincenca: Obvezno osiguranje odgovornosti zračnog prijevoznika, odnosno vlasnika zrakoplova prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne Novine 151/05) s usporednim osvrtom na EU regulativu (EC. Regulation No. 785/2004), Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. XLVIII (2007), No. 4, pp. 29-39.
 7. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga osiguravajućih društava u zaštiti Jadrana od zagađivanja, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. XLVIII (2007), No. 6, pp. 40-47.

Radovi objavljeni u zbornicima međunarodnih konferencija:

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Ship's class as a marine insurance contract term, 6th International Maritime Science Conference - IMSC 2014 Book of Proceedings, Vidan, Pero; Twrdy, Elen; Leder, Nenad; Mulić, Rosanda (ur.), Split, Faculty of Maritime Studies Split, 2014., pp. 156-166.
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Klauzula tipa "claims made" u ugovoru o osiguranju odgovornosti brodopopravljača po hrvatskom pravu, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2014., Ćorić, Sanja; Ćurković, Marijan; Dobrić, Slaven; Krišto, Jakša; Piškurić, Mojca (ur.), Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski ured za osiguranje, 2014., pp. 57-67.
 3. Padovan, Adriana Vincenca: The elements of protection of the marine environment in general average as a type of claim in marine insurance, 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 Book of Proceedings, Vidan, Pero; Gržetić, Zvonko; Buklijaš Skočibušić, Mihaela (ur.), Split, Faculty of Maritime Studies Split, 2013., pp. 84-89.
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Shipbuilders' risks insurance contract, XX. simpozij Teorija i praksa brodogradnje- SORTA 2012, Zagreb, Princo d.o.o., Sveučilišna tiskara, 2012.; pp. 1-17.
 5. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca: (Ne)poštena ugovorna odredba u ugovoru o osiguranju automobilske odgovornosti prema trećima (AO): Slučaj leasing-leasing, Nepoštene ugovorne odredbe - Europski standardi i hrvatska provedba : zbornik radova, Tomljenović, Vesna; Petrić, Silvija; Mišćenić, Emilia (ur.), Rijeka: Pravni fakultet, 2013.; pp. 165-188.

Ostalo

 1. Padovan, Adriana Vincenca: The World Ocean in Globalization (Eds: D. Vidas, P. Johan Schei, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 366-369 (book review).
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Migrant Smuggling by Sea (P. Mallia, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2010), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 370-372 (book review).
 3. Padovan, Adriana Vincenca: Limitation of Liability in International Maritime Conventions (N. A. Martinez Gutierrez, London, Routledge, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 373-376 (book review).
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Europsko prometno pravo (N. Radionov et al., Zagreb, Pravni fakultet, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 425-437 (book review).
 5. Ćorić, Dorotea; Padovan, Adriana Vincenca; Marin, Jasenko; Mudrić, Mišo: IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 362-383 (professional translation of an international instrument).
 6. Marin, Jasenko; Padovan, Adriana Vincenca; Mudrić, Mišo: Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165; pp. 310-361 (professional translation of an international instrument).
Sakrij bibliografiju
 
DIPL. IUR.
Ivana Oršulić
ASISTENT - ZNANSTVENI NOVAK
Životopis Bibliografija
Životopis
Ivana Oršulić diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Pravosudni ispit položila je 2005. U Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zaposlena je u zvanju asistenta - znanstvenog novaka. Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Prije priključivanja Jadranskom zavodu radila je u javnom bilježništvu te kao korporativni pravnik za Siemens d.d. Zagreb. Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo i članica uredništva časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Od 2009. do 2013. bila je istraživač na znanstvenom projektu Jadranskog zavoda ''Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU'' financiranom od Ministarstva znanosti. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja pomorskog i trgovačkog prava u domaćim i stranim časopisima.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Znanstveni članci

 1. Bulum, Božena; Batur, Tomislav; Oršulić, Ivana: Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 137-171.
 2. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Bankarske garancije na poziv – posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 48 (2011), No. 3, pp. 533-547.
 3. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 165-193.
 4. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu, Suvremeni promet: časopis za pitanja teorije i prakse prometa, Vol. 30 (2010), No. 1-2, pp. 136-141.
 5. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 49 (2010), No. 164, pp. 227-271.

Stručni članci

 1. Oršulić, Ivana; Akrap, Ivan: Legal Relations between Limited Liability Company and its Members upon Recent Normative Interventions in Croatian Company Law, Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 17 - Issue No. 2, December 2014.
 2. Oršulić, Ivana: (Ne)odgovornost pomorskog prijevoznika za štete na teretu uslijed nautičke pogreške, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 47 (2008), No. 162, pp. 135-150.

Prikazi, bilješke

 1. Oršulić, Ivana: Pravna priroda obveza iz komercijalne djelatnosti prijevoznika – tumačenje čl. III 2 Haško-Visbyskih pravila, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 48 (2009), No. 163, pp. 223-228 (court decision abstract)
 2. Oršulić, Ivana: Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Autorica: Božena Bulum, Inmag 2010, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 49 (2010), No. 164, pp. 619-624 (book review)

Radovi objavljeni u zbornicima međunarodnih konferencija

 1. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Regulation of maritime cabotage in Competition law of the European Community and in law of the Republic of Croatia, 4th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2009, Zagreb, Croatia, 10th - 11th September 2009.
 2. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Recent developments in State aid Law in the shipbuilding sector of the European Community and the Republic of Croatia, 5th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2010, Zagreb, Croatia, 24th September 2010.
 3. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia, 4th International Maritime Science Conference - IMSC 2012, Split, 16th - 17th June 2012.
 4. Skorupan Wolff Vesna; Bulum Božena; Oršulić Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules), 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013, Solin, 22nd - 23rd April 2013.
 5. Bulum Božena; Oršulić Ivana; Skorupan Wolff Vesna: Award of concession contracts in Law of the European Union, 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013, Solin, 22nd - 23rd April 2013.

Izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima 

 1. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Elektronifikacija prijevoznih isprava u svjetlu Roterdamskih pravila – može li nova pravna regulativa inicirati preporod e-trgovine? - Znanstveni skup Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora: Interesi Republike Hrvatske, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2010.
Sakrij bibliografiju
 
MAG. IUR.
Irena Nišević
ASISTENT
Životopis Bibliografija
Životopis
Irena Nišević diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine magna cum laude. Pravosudni ispit položila je 2015. godine. U Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zaposlena je u suradničkom zvanju asistenta od 2019. godine. Prije toga, bila je zaposlena kao odvjetnička vježbenica te potom kao voditeljica pravnog odjela na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Za vrijeme studija, usavršavala se u području međunarodnog prava, i to sudjelovanjem kao članica hrvatskog tima na najvećem i najstarijem studentskom natjecanju iz međunarodnog prava Philip C. Jessup International Law Moot Court održanom u Washingtonu D.C. 2012. godine.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

...

Sakrij bibliografiju
 
DIPL. BIBL.
Marula Vujasinović
VODITELJ KNJIŽNICE
Životopis Bibliografija
Životopis
Marula Vujasinović od 1997. godine vodi knjižnicu Jadranskog zavoda u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Diplomirala je knjižničarstvo (dodiplomski studij) uz osnovni dvopredmetni studij (znanstveni smjer) Opća lingvistika te hispanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom radnoga vijeka imala je priliku skupiti mnoga iskustva u specijalnim knjižnicama tehničkog i društvenog smjera (1986.–1991.) te u visokoškolskoj knjižnici Matematičkog odjela PMF-a (1992.–1996.). Kao voditeljica knjižnice Jadranskog zavoda posebno se angažirala na uvođenju kompjutorizacije knjižnične obrade kao i na postavljanju internetskog kataloga. Pisala je radove iz područja knjižničarstva s osvrtom na pitanja iz prakse. Sudjelovala je na mnogim stručnim skupovima (Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Arhivi-Knjižnice-Muzeji, Seminar za knjižnice u sustavu znanosti i dr.). Bila je predsjednica Komisije za prirodoznanstvene knjižnice (1993.–1997.) u okviru Sekcije za stručne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Danas je članica Radne grupe za pravne i srodne knjižnice HKD-a. Sudjelovala je na projektu ''Sustav znanstvenih informacija''. Pridružila se projektu Akademijine knjižnice DIZBI za formiranje digitalnog institucijskog repozitorija unosom građe vezane uz pravnu tematiku Jadranskoga zavoda. Članica je Izdavačkog savjeta časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Također je članica Upravnog odbora Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva. Surađuje i s Hrvatskim društvom za pomorsko pravo. Zagovornica je cjeloživotnog obrazovanja, stjecanja znanja šireg obima koja mogu pokriti potrebe samostalnog djelovanja solo-knjižnica.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

(objavljeni radovi, prezentacije, poster, i dr.) (u APA stilu, 6. izdanje)

 1. Vujasinović, M. (2019). Poster-izložba o časopisu Poredbeno pomorsko pravo. Novi uvez, 17 (32), 66-68. Dostupno na: https://zkd.hr/novi-uvez/ [Citirano: 2020-01-20]
 2. Vujasinović, M. (2019). [Katalog s izložbe 13.-29.11.2019.] 60 godina od prvoga volumena i 140 objavljenih sveščića časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Dostupno i na: http://jadranski-zavod.hazu.hr/hr/knjiznica/zanimljivosti/zanimljivost/casopis-poredbeno-pomorsko-pravo---izlozba,138.html [Citirano: 2019-12-20]
 3. Vujasinović, M. (2017). Dani otvorenih vrata HAZU (2017.) : Dvije izložbe Jadranskog zavoda. Poredbeno pomorsko pravo. 56, (171), 263-267. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/190242 [Citirano: 2018-11-17]
 4. Vujasinović, M. (2012). Web kontekst jedne zbirke. U D. Hasenay i M. Krtalić (urednici), Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : Zbornik radova / 15. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji (str. 328-334). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. Dostupno i na: (PDF)
 5. Vujasinović, M. (2010). Pravno-pomorske teme i digitalni repozitoriji. U T. Krajna i A. Martek (urednice), Knjižnice: kamo i kako dalje? : Zbornik radova / 11. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (str. 149-160). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. Dostupno i na: (PDF)
 6. Vujasinović, M. (2007). Financiranje knjižnice Jadranskog zavoda. U A. Martek i I. Pilaš (urednice), Nove strategije u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama : Zbornik radova / 8. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (str. 111-123). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. Dostupno i na: (PDF)
 7. Vujasinović, M. (2006). Pregled međunarodnih instrumenata - uz hrvatski prijevod, datume potpisivanja i stupanja na snagu za RH (usporedni pregled dokumentacije). Poredbeno pomorsko pravo, 45 (160), 97-146. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/8893 [Citirano: 2010-11-17]
 8. Vujasinović, M. (2006). Osmi Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Opatija, 27.-29. travnja 2006.) : [izvješće]. Poredbeno pomorsko pravo, 45 (160), 181-185. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/8893 [Citirano: 2020-01-10]
 9. Vujasinović, M. (2006, listopad). Knjižnica Jadranskog zavoda HAZU. Na Okruglom stolu: Suradnja pravnih knjižnica i srodnih ustanova, Prezentacija na Proslavi 100 godina Biblioteke Pravnog fakulteta, Zagreb.
 10. Vujasinović, M. (2005). Poredbeno pomorsko pravo: Kazala za časopis (od 1994. do 2004. godine). Poredbeno pomorsko pravo, 44 (159), 1-24. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/9938  [Citirano: 2015-01-10]
 11. Vujasinović, M. (2003, studeni). Utrka s preprekama u 5 staza. Na Četvrtom seminaru za visokoškolske i specijalne knjižnice: Ne pucajte u knjižničara - Kako nas drugi vide? Pozvano predavanje na SZI seminaru, Zagreb.
 12. Vujasinović, M. (2003, travanj). Informacijski rad s korisnicima (u tri različite knjižnice). Na Petim Danima specijalnoga knjižničarstva: Edukacija korisnika i knjižničnoga osoblja. Poster na stručnome skupu, Opatija. Dostupno i na: (PDF)
 13. Vujasinović, M. (2002). Knjižnica Jadranskog zavoda HAZU on-line. Poredbeno pomorsko pravo, 41 (156), 135-142. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/42186 [Citirano: 2015-01-10]
 14. Vujasinović, M. (2002). Orijentiranost Jadranskog zavoda HAZU na izvore informacija: domaće i inozemne. U M. Jokić (urednica), Zbornik radova i priloga s Trećih Dana specijalnog knjižničarstva Hrvatske (str. 75-85). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. Dostupno i na: (PDF)
 15. Vujasinović, M. (2002, travanj). Prezentacija baze podataka u Jadranskom zavodu. Na Godišnjoj skupštini Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Prezentacija održana na Pomorskom fakultetu, Rijeka.
 16. Vujasinović, M. (2000, listopad). Predstavljanje programa za dokumentaciju Jadran. Na Znanstvenom skupu Pomorsko pravo i pravo mora – interesi Hrvatske. Prezentacija održana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 17. Ćorić, D. i Vujasinović, M. (1997). Pristupanje međunarodnim unifikacijskim instrumentima od strane Republike Hrvatske ; Otkazivanje međunarodnih unifikacijskih instrumenata od strane RH : [tablice]. Poredbeno pomorsko pravo, 39 (153/154), 156-158. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/115371 [Citirano: 2020-01-10]
 18. Jadrijević, V., Bajs, Lj., Borić, V., Gajić, K., Jureša, Đ., Magaš, B., i Vujasinović, M. (1994, tiskano 1996) Zbirka udžbenika u knjižnicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 37 (3/4), 21-35. Dostupno i na: (PDF)
 19. Bajs, Lj,, Borić, V., Gajić, K., Jadrijević, V., Jureša, Đ., Magaš, B., i Vujasinović, M. (1994, rujan). Stanje fonda obvezne literature u knjižnicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Na 29. skupštini Hrvatskoga bibliotekarskog društva, Poster prikazan na Skupštini, Bizovačke toplice. [Sažetak objavljen u: (1994) Periodicum Biologorum, (Supplement 80 (S2)), 12]
Sakrij bibliografiju
 
 
Vlatka Živojnović
ADMINISTRATIVNI TAJNIK
Životopis Bibliografija
Životopis
Vlatka Živojnović rođena je u Samoboru, Hrvatska, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera. U Ekonomskom obrazovnom centru ''Boris Kidrič'' u Zagrebu završila je tečaj iz predmeta: računovodstvo, ekonomija, statistika, pravo, automatska obrada podataka i daktilografija s poslovnim dopisivanjem. 1983. diplomirala je dizajn tekstila i odjeće na Višoj školi za tekstil i odjeću u Zagrebu. 1984. apsolvirala je engleski jezik i književnost i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao pripravnik radila je u računovodstvu Privrednog poduzeća (PP) Maksimir, import-export u Zagrebu. U Tajništvu Skupštine općine Samobor obavljala je poslove administrativne tajnice. Od 1990. zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na mjestu administrativne tajnice i tehničke urednice časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Stručni prijevodi međunarodnih instrumenata

 1. Živojnović, Vlatka; Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna: Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina (Nairobi, 2007.): Usvajanje završnog akta i svih instrumenata, preporuka i rezolucija proizašlih iz rada konferencije, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008), br. 162, str. 152-185.
 2. Živojnović, Vlatka: Protokol iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005), br. 159, str. 142-171.
 3. Živojnović, Vlatka; Marin, Jasenko: Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003), br. 157; str. 161-219.
 4. Marin, Jasenko; Živojnović, Vlatka: Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime law, god. 39 (1997; tiskano 1999), br. 153-154, str. 57-87.
 5. Marin, Jasenko; Živojnović, Vlatka: Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 39 (1997; tiskano 1999), br. 153-154, str. 89-133.
Sakrij bibliografiju