O Jadranskom zavodu

Jadranski zavod je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja se bavi znanstvenim proučavanjima pomorskoga i transportnog prava, te međunarodnoga prava mora. Jedan je od rijetkih pravno-znanstvenih zavoda u Europi specijaliziranih u spomenutim pravnim granama.

Znanstveno osoblje Zavoda izučava i prati nacionalne, europske i međunarodne izvore pomorskog i transportnog prava i prava mora, uključujući pravne propise, sudsku i arbitražnu praksu te znanstvenu i stručnu pravnu literaturu, a rezultate svojih istraživanja redovito objavljuje u domaćim i stranim publikacijama. Djelatnici Zavoda sudjeluju u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, seminarima i konferencijama s izlaganjima i predavanjima iz područja svog užeg znanstveno-stručnog interesa. Kao gostujući predavači djelatnici Zavoda također povremeno sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi visokoobrazovnih institucija u zemlji i inozemstvu.

Prema potrebi, Zavod pruža nadležnim državnim tijelima stručnu pomoć u izradi propisa, pri odlučivanju o pristupanju međunarodnim instrumentima u području pomorstva, transporta i prava mora, u implementaciji propisa prava Europske unije, te pri njihovim stručnim prijevodima i tumačenjima. Posebice se ističe suradnja s Ministarstvom pomorstva i doprinos djelatnika Zavoda u izradi nacrta Pomorskog zakonika Republike Hrvatske iz 1994. godine, novele Pomorskoga zakonika iz 2004. godine te svih njegovih naknadnih izmjena i dopuna.

Jadranski Zavod također blisko surađuje s gospodarskim subjektima iz područja pomorstva, transporta i osiguranja te sa strukovnim udrugama, osobito s Hrvatskim društvom za pomorsko pravo i Hrvatskom udrugom za pravo osiguranja. Djelatnici Zavoda povremeno sudjeluju u hrvatskim delegacijama na diplomatskim konferencijama iz područja pomorstva, transporta i prava mora, te putem Hrvatskog društva za pomorsko pravo u radu Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International – CMI).

U specijaliziranoj knjižnici Jadranskog zavoda se stručno obrađuje građa iz vlastitog fonda (preko 20.000 jedinica iz pozitivnoga prava, povijesti prava te političke povijesti jadranske obale). Knjižnica je uključena u ažuriranje Hrvatskog portala znanstvenih časopisa HRČAK, a u 2012. pridružila se realizaciji digitalnog repozitorija Akademije na putu prema Europeani – najvećoj europskoj digitalnoj knjižnici. Osim djelatnicima Zavoda, knjižnica je na raspolaganju drugim zainteresiranim znanstvenicima i studentima.

Jadranski zavod više od 50 godina kontinuirano izdaje znanstveni časopis koji u početku izlazi pod nazivom Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, a od 1992. g. pod nazivom Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog i transportnog prava, prava osiguranja i međunarodnog prava mora, zatim originalne tekstove pomorskih i transportnih konvencija te dugih međunarodnih unifikacijskih instrumenata i njihove stručne prijevode, prikaze domaćih i stranih sudskih i arbitražnih odluka, izvješća sa znanstvenih i stručnih skupova te prikaze novoobjavljenih knjiga iz relevantnih područja. Autori radova i čitalačka publika istaknuti su domaći i strani stručnjaci pravnih disciplina, sveučilišni profesori, suradnici iz drugih znanstvenih ustanova, suci trgovačkih sudova, pravni eksperti pomorskog gospodarstva, stručnjaci iz osiguranja te mladi autori koji se uključuju u znanstveni rad. Časopis ima međunarodno uredništvo i razmjenjuje se s 12 domaćih i 9 međunarodnih časopisa. Indeksiran je u bazi Academic Search Complete (EBSCO) i na portalima i servisima Hrčak, Google Scholar, Scientific Commons.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se i kroz dugogodišnji kontinuirani rad na znanstvenim projektima. Od 1991. godine do danas u Jadranskom je zavodu uspješno provedeno sedam višegodišnjih znanstvenih projekata uz potporu Ministarstva znanosti (četiri iz međunarodnog i tri iz pomorskog prava). Temeljem provedenog javnog natječaja 2014. godine Hrvatska zaklada za znanost prihvatila je financirati jedan uspostavni znanstvenoistraživački projekt Jadranskog zavoda čije predviđeno trajanje je od 2016. do 2019. godine.

Od 1995. godine Jadranski zavod svake tri ili četiri godine organizira tradicionalni znanstveni skup o aktualnim temama iz pomorskog prava i međunarodnog prava mora koji okuplja istaknute znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i susjednih zemalja.

U Jadranskom zavodu odgojio se niz znanstvenika. Samo od 1985. godine sedam njegovih mlađih suradnika steklo je magisterij, a jedanaest doktorat pravnih znanosti. Neki od njih su potom prešli s radom na fakultete i druge ustanove u zemlji i u inozemstvu. Danas je u Zavodu, uz voditelja prof. em. Vladimira-Đuru Degana, zaposleno četvero djelatnika sa znanstvenim zvanjima, jedna znanstvena novakinja, voditeljica knjižnice i administrativna tajnica.

Za osobit doprinos unapređenju pomorske znanosti i obrazovanja 2011. godine je Jadranskom zavodu dodijeljena nagrada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.