O Jadranskom zavodu

Jadranski zavod je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja se bavi znanstvenim proučavanjima pomorskog i transportnog prava te međunarodnog prava mora. Jedan je od rijetkih pravno-znanstvenih zavoda u Europi specijaliziranih u spomenutim pravnim granama.

Znanstveno osoblje Zavoda izučava i prati nacionalne, europske i međunarodne izvore pomorskog i transportnog prava i prava mora, uključujući pravne propise, sudsku i arbitražnu praksu te znanstvenu i stručnu pravnu literaturu, a rezultate svojih istraživanja redovito objavljuje u domaćim i stranim publikacijama. Djelatnici Zavoda sudjeluju u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, seminarima i konferencijama s izlaganjima i predavanjima iz područja svog užeg znanstveno-stručnog interesa. Kao gostujući predavači, djelatnici Zavoda također povremeno sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi visokoobrazovnih institucija u zemlji i inozemstvu.

Prema potrebi, Zavod pruža nadležnim državnim tijelima stručnu pomoć u izradi propisa pri odlučivanju o pristupanju međunarodnim instrumentima u području pomorstva, transporta i prava mora, u implementaciji propisa prava Europske unije te pri njihovim stručnim prijevodima i tumačenjima. Posebno se ističe suradnja s Ministarstvom pomorstva i doprinos djelatnika Zavoda u izradi nacrta Pomorskog zakonika Republike Hrvatske iz 1994. godine, novele Pomorskog zakonika iz 2004. godine te svih njegovih naknadnih izmjena i dopuna.

Jadranski zavod također blisko surađuje s gospodarskim subjektima iz područja pomorstva, transporta i osiguranja te sa strukovnim udrugama, osobito s Hrvatskim društvom za pomorsko pravo i Hrvatskom društvom za transportno pravo. Djelatnici Zavoda povremeno sudjeluju u hrvatskim delegacijama na diplomatskim konferencijama iz područja pomorstva, transporta i prava mora te putem Hrvatskog društva za pomorsko pravo u radu Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International – CMI).

U specijaliziranoj se knjižnici Jadranskog zavoda stručno obrađuje građa iz vlastitog fonda (preko 20.000 jedinica iz pozitivnoga prava, povijesti prava te političke povijesti jadranske obale). Knjižnica je uključena u ažuriranje Hrvatskog portala znanstvenih časopisa HRČAK, a u 2012. pridružila se realizaciji digitalnog repozitorija Akademije na putu prema Europeani – najvećoj europskoj digitalnoj knjižnici. Osim djelatnicima Zavoda, knjižnica je na raspolaganju drugim zainteresiranim znanstvenicima i studentima.

Jadranski zavod, više od pedeset godina, kontinuirano izdaje znanstveni časopis koji u početku izlazi pod nazivom Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, a od 1992. godine pod nazivom Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog i transportnog prava, prava osiguranja i međunarodnog prava mora, zatim originalne tekstove pomorskih i transportnih konvencija te dugih međunarodnih unifikacijskih instrumenata i njihove stručne prijevode, prikaze domaćih i stranih sudskih i arbitražnih odluka, izvješća sa znanstvenih i stručnih skupova te prikaze novoobjavljenih knjiga iz relevantnih područja. Autori radova i čitalačka publika istaknuti su domaći i strani stručnjaci pravnih disciplina, sveučilišni profesori, suradnici iz drugih znanstvenih ustanova, suci trgovačkih sudova, pravni eksperti pomorskog gospodarstva, stručnjaci iz osiguranja te mladi autori koji se uključuju u znanstveni rad. Časopis ima međunarodno uredništvo i razmjenjuje se s dvanaest domaćih i devet međunarodnih časopisa. Indeksiran je u bazama Academic Search Complete (EBSCO), HeinOnline, DOAJ, CEEOL, ERIH Plus, AFSA Database i dr. te na portalima i servisima Hrčak, Google Scholar, Scientific Commons i dr.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se i kroz dugogodišnji kontinuirani rad na znanstvenim projektima. Od 1991. godine do danas, u Jadranskom je zavodu uspješno provedeno sedam višegodišnjih znanstvenih projekata uz potporu Ministarstva znanosti (četiri iz međunarodnog i tri iz pomorskog prava) te jedan uspostavni znanstvenoistraživački projekt uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.

Od 1995. godine Jadranski zavod svake tri do četiri godine organizira tradicionalni znanstveni skup o aktualnim temama iz pomorskog prava i međunarodnog prava mora koji okuplja istaknute znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i susjednih zemalja.

U Jadranskom zavodu stasali su brojni znanstvenici. Samo od 1985. godine sedam njegovih mlađih suradnika steklo je magisterij, a jedanaest doktorat pravnih znanosti. Neki su od njih potom prešli s radom na fakultete i druge ustanove u zemlji i u inozemstvu. Danas je u Zavodu, uz voditelja akademika Jakšu Barbića, zaposleno troje djelatnika sa znanstvenim zvanjima, jedna znanstvena novakinja, jedna asistentica i stručna suradnica međunarodne korespodencije.

Za osobit doprinos unapređenju pomorske znanosti i obrazovanja 2011. godine, Jadranskom zavodu dodijeljena je nagrada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.