Djelatnici Jadranskog zavoda
AKADEMIK
Jakša Barbić
VODITELJ
Životopis Bibliografija
Životopis

Akademik Jakša Barbić rođen je 12. prosinca 1936. u Zagrebu. Osnovnu školu i II. gimnaziju završio je u Zagrebu.

Po završetku gimnazije 29. rujna 1955. upisao se na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti student. Diplomirao je 29. siječnja 1960.

Po završetku studija 28. ožujka 1960. otišao je na odsluženje vojnog roka do 12. veljače 1961.

U radni odnos stupio je 1. ožujka 1961. kao sudački pripravnik Kotarskog suda u Jastrebarskom. Nakon godinu dana, tj. 1. ožujka 1962. nastavio je s pripravničkom praksom na Okružnom sudu u Zagrebu i to do 17. rujna 1962. kada je prešao na Viši privredni sud Hrvatske u Zagrebu. Sudački ispit položio je 27. ožujka 1963. i nakon toga od 1. svibnja 1963. postavljen je za sudskog referenta na Općinskom sudu I u Zagrebu, ali na radu u Višem privrednom sudu Hrvatske u Zagrebu. Položio je i javnobilježnički ispit. Na Pravni fakultet u Zagrebu došao je u svojstvu asistenta 1. kolovoza iste godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Ugovor o consulting engineeringu" obranio je pred komisijom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27. travnja 1973, a 24. svibnja iste godine promoviran u doktora znanosti iz područja privrednog prava.

U prosincu 1973. izabran je za docenta na predmetu "Privredno pravo" a 28. ožujka 1978. za izvanrednog profesora. Za redovitog profesora na istom predmetu izabran je 28. veljače 1981. Nakon toga je bio dva puta potvrđen i potom konačno izabran u trajno zvanje redovitog profesora. Sveučilište u Zagrebu mu je 2009. dodijelilo zvanje pofessor emeritus.

Predaje na Poslijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a predavao je i na drugim poslijediplomskim studijima na pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Mariboru, Skopju, Beogradi i Novom Sadu te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

U akademskim godinama 1975/76 i 1976/77 bio je prodekan Fakulteta, a od 1981. do 1984. predsjednik Savjeta. Prvi puta je izabran za dekana Fakulteta za akademske godine 1993/94 i 1994/95 a drugi puta za akademske godine 1995/96 i 1996/97.  

Vodio je Poslijediplomski studij iz trgovačkog (privrednog) prava (sada trgovačkog prava i prava društava) na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1. siječnja 1985., uz prekid za vrijeme obavljanja dekanske dužnosti do odlaska u mirovinu 1. listopada 2007. Od 1981. do 2007. bio je predstojnik Katedre za trgovačko pravo i pravo društava (ranije privredno pravo). Bio je predstojnik jednog zavoda Pravnog fakulteta u Zagrebu. U hrvatski pravni sustav i u pravnu nastavu u Hrvatskoj uveo je Pravo društava kao posebnu granu prava.

Za člana suradnika HAZU izabran je 2002., a za redovitog člana 2004. godine. Od 2004. je predsjednik tada osnovanog Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU i organizirao je 64 okrugla stola o najaktualnijim društvenim temama, od toga vodio 58 okruglih stolova. Od 2006. do 2010. bio je zamjenik tajnika Razreda za društvene znanosti, a od 2011. do 2018.  potpredsjednik Akademije. Od 2019. član je Predsjedništva. Od 29. siječnja 2021. voditelj je Jadranskog zavoda u Zagrebu. U HAZU je pokrenuo nakladnički niz Modernizacija prava kojeg je i glavni urednik. Do 31. siječnja 2021. objavljene su 54 knjige od kojih je uredio 49.  Redoviti je član i član predsjedništva Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Dobitnik je nagrade HAZU za 2003. za znanstveno djelo "Pravo društava", Knjige I., II. i III. za znanstveni doprinos od trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku.

Stalno je surađivao s Višim privrednim sudom Hrvatske u Zagrebu kao povremeni sudac (kasnije sudac porotnik) i Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu. Dobitnik je Priznanja za doprinos razvoju i djelovanju privrednog sudstva 1979. i 2013. priznanja za dugogodišnju uspješnu suradnju s Visokim trgovačkim sudom RH. Počasni je član Hrvatske udruge sudaca. Dobio je i priznanje tadašnje Privredne komore Zagreba s plaketom. 

Od 2004. do 2008. bio je potpredsjednik Predsjedništva, a od tada do 2017. član Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, od 2017. počasni je član Predsjedništva. Arbitar je te arbitraže. Dosada je arbitrirao u brojnim arbitražnim sporovima u domaćim i međunarodnim trgovačkim arbitražama u zemlji i u vodećim abitražnim centrima u inozemstvu te u arbitraži UNCITRAL-a. Arbitrirao je u Parizu, Londonu, Haagu, Zürichu, Genevi, Stockholmu, Beču, Grazu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu. Od 1999. je na listi arbitara prestižnog Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu (ICSID) u kome je također arbitrirao. 

U jednom mandatnom razdoblju bio je član Pravnog savjeta Sabora SR Hrvatske. Od 1981. do 2017. bio je predsjednik strukovnog udruženja pravnika u gospodarstvu (od 1981. do 1985. predsjednik Udruženja društava pravnika u privredi Hrvatske, od 1985. do 1990. predsjednik Predsjedništva Saveza pravnika u privredi Jugoslavije, od 1991. do 2017. predsjednik Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu). 

Od osnutka, tj. od 1993. predsjednik je Kluba pravnika grada Zagreba. Organizirao je i do lipnja 2017. vodio 214 redovitih mjesečnih tribina Kluba, koje se i dalje nastavljaju, a pokrenuo je i uređivao stalni Bilten Tribine te izdavanje Godišnjaka Tribine kojeg je bio urednik u prvih 15 svezaka.

Bio je dugogodišnji član uredništva časopisa "Privreda i pravo" (sada "Pravo u gospodarstvu"), član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik nakladničkog vijeća časopisa "Hrvatska pravna revija", časopisa “Zakonitost”, nakladničkog vijeća časopisa "Pravo i porezi" te lista "Novi informator".

Organizirao je i/ili vodio i/ili sudjelovao s referatima na više od 400  znanstvenih i stručnih savjetovanja, seminara, tribina, okruglih stolova  u zemlji i u inozemstvu te održao brojna javna predavanja.

Bio je član  Nacionalnog vijeća za znanost. Znanstveni je savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Bio je i državni savjetnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Od  2007. do 2010. bio je član  Savjetodavnog vijeća Pravosudne akademije. Član je stručnog vijeća Hrvatske javnobilježničke akademije, a bio je član Savjetodavnog odbora bivše Agencije za promicanje izvoza i ulaganja. Od 2012. član je izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore - ICC Hrvatska. Od 2010. član je uprave Zaklade "Dr. Jadranko Crnić". Član je odbora povjerenika Zaklade Marija i Mirjan Damaška od njezina osnutka. Od 2019. član je upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Dobitnik je državne nagrade za znanost 2006. godine za djelo Pravo društava, knjiga druga - društva kapitala, Zagreb, 2005, treće izm. i dop. izdanje. Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika - CROMA dala mu je 2005. nagradu za životno djelo. Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore dodijelio mu je 2009. plaketu za izuzetan doprinos javnobilježničkoj službi u Republici Hrvatskoj. Hrvatska gospodarska komora dodijelila mu je 2011. „Zlatnu kunu“ za životno djelo za izniman doprinos razvoju gospodarstva Republike Hrvatske. Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori dalo mu je 2017. priznanje u znak zahvalnosti za doprinos radu Sudišta u njegovu Predsjedništvu. Hrvatski radijski forum, HUP - koordinacija komercijalnih radio postaja i Media Servis Global dodijelilo mu je 2018. posebno priznanje "Nikola Tesla" za izniman doprinos uspjehu I. Hrvatskog radijskog foruma održanog povodom Svjetskog dana radija 2018. 

Za zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

Sakrij životopis
 
Bibliografija

 

Knjige i monografije

 

Znanstveni radovi

 

 1. Organizacija udruženog rada u pravnom prometu, Zagreb, 1977., 227 str.
 2. Organizacija udruženog rada u pravnom prometu, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Zagreb, 1984., 527 str.
 3. Organizacija udruženog rada u pravnom prometu, 3. dopunjeno izdanje, Zagreb, 1986., 501 str.
 4. Organizacija udruženog rada u pravnom prometu, 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 1988., 503 str.
 5. Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima (suglasnost volja), Zagreb, 1980., 91 str.
 6. Ugovori o inžinjeringu, Novi Sad, 1976., 112 str.
 7. Primjena Zakona o obveznim odnosima na udruživanje rada i sredstava prometnih i proizvodnih organizacija udruženog rada radi zajedničkog poslovanja, Zagreb, 1981., 50 str.
 8. Primjena Zakona o obveznim odnosima na udruživanje rada i sredstava prometnih i proizvodnih organizacija udruženog rada radi zajedničkog poslovanja, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 1981., 66. str.
 9. Ulaganje kapitala, prodaja i transformacija poduzeća, Zagreb, 1990., 109 str.
 10. Trgovačka društva, Varaždin, 1991., 228 str.
 11. Trgovačka društva, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 1992., 306 str.
 12. Pravo društava, Knjiga prva - Opći dio, Zagreb, 1999., 560 str.
 13. Pravo društava, Knjiga prva - Opći dio, Zagreb, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2006., 863 str.
 14. Pravo društava, Knjiga prva - Opći dio, Zagreb, 3. izmijenjeno izdanje, Zagreb, 2008., I-XXII + 880 str.
 15. Pravo društava, Knjiga druga - Društva kapitala, Zagreb, 2000., 1135 str.
 16. Pravo društava, Knjiga druga - Društva kapitala, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb, 2001., 1201 str.
 17. Pravo društava, Knjiga druga - Društva kapitala, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2005., 1639 str.
 18. Pravo društava, Knjiga druga - Društva kapitala, 4.  izdanje, Zagreb, 2007., 1639 str.
 19. Pravo društava, Knjiga druga - Društva kapitala, sv. 1. Dioničko društvo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2010., 1681 str.
 20. Pravo društava, Knjiga druga - Društva kapitala, sv. 1. Dioničko društvo, 6. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2013., 1769 str.
 21. Pravo društava, Knjiga druga – Društva kapitala, sv. 1. Dioničko društvo, 7. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2020., I-XLVII + 1959 str.
 22. Pravo društava, Knjiga druga – Društva kapitala, sv. 2. Društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2010., 803 str.
 23. Pravo društava, Knjiga druga – Društva kapitala, sv. 2. Društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, europsko društvo (SE), 6. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2013., 935 str.
 24. Pravo društava, Knjiga druga – Društva kapitala, sv. 2. Društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, europsko društvo (SE), zadruga, europska zadruga (SCE), 7. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2020., I-XLII + 1195 str.
 25. Pravo društava, Knjiga treća - Društva osoba, Zagreb, 2002., 883 str.
 26. Pravo društava, Knjiga treća - Društva osoba, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2019., I-XXXI + 1003 str.

 

Stručni radovi

 

 1. Opće i posebne uzance s upućivanjima i abecednim registrima, Zagreb, 1968., 291 str.
 2. Primjena Zakona o udruženom radu. Mišljenja Komisije Skupštine SFRJ za praćenje provođenja ZUR-a. Stajališta sudova. Uredba o upisima organizacija udruženog rada i drugih subjekata u sudski registar, Zagreb, 1979., 242 str.
 3.  Pretvorba društvenih poduzeća, Zagreb, 1992. (ured. i prilog)
 4. Zakon o trgovačkim društvima, I. dio – Uvodna objašnjenja (str. 19 - 69), Zagreb, 1993., 369 str.
 5. Zakon o trgovačkim društvima, I. dio – Uvodna objašnjenja (str. 23 - 100), drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 1995., 742 str.
 6. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba (ured., proslov i prilozi), Zagreb, 2002., 397 str.
 7. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba br. 2 (ured., proslov i prilozi), Zagreb, 2003., 257 str.
 8. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba br. 3 (ured., proslov i prilozi), Zagreb, 2004., 278 str.
 9. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba br. 4 (ured., proslov i prilozi), Zagreb, 2005., 309 str.
 10. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba br. 5 (ured., proslov i prilozi), Zagreb, 2006., 274 str.
 11. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 6 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2007., 244 str.
 12. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 7 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2008., 238 str.
 13. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 8 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2009., 279 str.
 14. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 9 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2010., 314 str.
 15. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 10 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2011., 258 str.
 16. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 11 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2012., 214 str.
 17. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 12 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2013., 262 str.
 18. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 13 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2014., 248 str.
 19. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 14 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2015.,310 str.
 20. Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba br. 15 (ured., proslov i prilozi), Zagreb 2016.,246 str.
 21. Zakon o trgovačkim društvima - Uvodna objašnjenja, napomene, redakcija pročišćenog teksta, Zagreb, 2004., 657 str.
 22. Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa s obrascima, Uputa - Uvodna objašnjenja, napomene, redakcija pročišćenih tekstova, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb, 2005., 827 str.
 23. Zakon o trgovačkim društvima - Uvodna objašnjenja, redakcija pročišćenog teksta, Zagreb, 3. izmijenjeno izdanje, Zagreb, 2007., 570 str.
 24. Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa s obrascima - Uvodna objašnjenja, redakcija pročišćenih tekstova, Zagreb, 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2008., 715 str.
 25. Zakon o trgovačkim društvima - Uvodna objašnjenja, redakcija pročišćenog teksta, Zagreb, 5. izmijenjeno izdanje, Zagreb, 2010., 633 str.
 26. Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima – Uvodna objašnjenja, redakcija pročišćenih tekstova, Zagreb, 6. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2013., 905 str.
 27. Zakon o trgovačkim društima, Zakon o sudskom registru, Zakon o uvođenju europskoga društva - societas europea (SE) i europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU), Uredbe Vijeća (EZ) br. 2157/2001 i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2137/85 - Uvodna objašnjenja, redakcija pročišćenih tekstova, Zagreb, 7. izmijenjeno i dopunjeno izdanje 2019., 928 str.
 28. Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnici, Zakon o uvođenju SE i EGIU, Uredba Vijeća (EZ) br. 2157/2001, Zakon o sudjelovanju radnika u SE i SCVE, Uredba Vijeća (EEZ) br. 2137/85, Zagreb, 8. dopunjeno izdanje 2020.,1098 str.
 29. Strategija reforme pravosudnog sustava (ured. i predgovor, prilozi). HAZU, Modernizacija prava: knjiga 1, Zagreb, 2006., 178 str.
 30. Reforma hrvatske državne uprave (ured. i predgovor, prilozi). HAZU, Modernizacija prava: knjiga 2, Zagreb, 2006., 232 str.
 31. Nacionalni program suzbijanja korupcije (ured. i predgovor, prilozi). HAZU, Modernizacija prava: knjiga 3, Zagreb, 2006., 178 str.
 32. Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja (ured. i predgovor, prilozi). HAZU, Modernizacija prava: knjiga 4, Zagreb, 2006., 114 str.
 33. Reforma pravnog obrazovanja (ured. i predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava: knjiga 5, Zagreb, 2007., 184 str.
 34. Modernizacija hrvatskoga stvarnog prava (ured. i predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava: knjiga 6, Zagreb, 2007., 135 str.
 35. Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji - ograničenje suverenosti i afirmacja državnosti (ured. i predgovor, prilozi), HAZU. Modernizacija prava: knjiga 7, Zagreb, 2007., 79 str.
 36. Građanskopravna odgovornost u medicini (ured. i predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava: knjiga 8, Zagreb, 2008., 157 str.
 37. Hrvatsko ustavno sudovanje – de lege lata i de lege ferenda (ured. i predgovor, prilozi), HAZU. Modernizacija prava: knjiga 10, Zagreb, 2009., 409 str.
 38. Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava (ured. i predgovor, prilozi), HAZU. Modernizacija prava: knjiga 11, Zagreb, 2010., 466 str.
 39. Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum (ured. i predgovor, prilozi), HAZU. Modernizacija prava: knjiga 13, Zagreb, 2011., 175 str.
 40. Oblici demokracije (ured. i predgovor, prilozi), HAZU. Modernizacija prava: knjiga 14, Zagreb, 2011., 84 str.
 41. Republika Hrvatska u Europskoj uniji (ured. i predgovor, prilozi), HAZU. Modernizacija prava: knjiga 15, Zagreb, 2011., 130 str.
 42. Vrijednosti suvremenog društva – Hrvatska u XXI. stoljeću (ured., predgovor, prilozi). HAZU, Modernizacija prava: knjiga 17, Zagreb, 2012., 117 str.
 43. Hrvatski pravni sustav (ured., predgovor, prilozi), HAZU. Modernizacija prava: knjiga 18, Zagreb, 2012., 199 str.
 44. Jezik u pravu (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 20, Zagreb, 2013., 169 str.
 45. Intelektualno vlasništvo i sveučilište (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 21, Zagreb, 2013., 134 str.
 46. Hrvatsko insolvencijsko pravo (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 23, Zagreb, 2014., 227 str.
 47. Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 25, Zagreb, 2014., 150 str.
 48. Upravnopravna zaštita okoliša (ured. predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 26, Zagreb, 2015., 176 str.
 49. Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske (ured., predgovor) HAZU, Modernizacija prava: knjiga 27, Zagreb, 2015., 206 str.
 50. Pravna zaštita šuma (ured., predgovor, prilozi) HAZU, Modernizacija prava: knjiga 28, Zagreb, 2015., 171 str.
 51. Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 29, Zagreb, 2016., 150 str.
 52. Pravna zaštita tla (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 30, Zagreb, 2016., 159 str.
 53. Pravo na dom (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 31, Zagreb, 2016., 190 str.
 54. Pravna zaštita voda (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 32, Zagreb, 2016., 233 str.
 55. Zaštita intelektualnog vlasništva (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 33, Zagreb, 2017., 231 str.
 56. Pravna zaštita prostora (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 34, Zagreb, 2017., 176 str.
 57. Pravna zaštita mora (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 35., Zagreb, 2017., 137 str.
 58. Pravna zaštita zraka (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 36., Zagreb, 2017., 159 str.
 59. Kaznenopravna zaštita okoliša (ured., predgovor, prilozi) HAZU. Modernizacija prava: knjiga 37., Zagreb, 2017., 151 str.
 60. Građanskopravna zaštita okoliša (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava: knjiga 38., Zagreb, 2017., 127 str.
 61. Upravno sudovanje u Hrvatskoj (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava: knjiga 39., Zagreb, 2018., 250 str.
 62. Pravno uređenje gospodarenja otpadom (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 40., Zagreb, 2018., 197 str.
 63. Dvadeset godina hrvatskog stvarnopravnog uređenja (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 41., Zagreb, 2018., 233 str.
 64. Pravni okvir za luke nautičkog turizma (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 42., Zagreb, 2018., 203 str.
 65. Europska budućnost hrvatskoga građanskog pravosuđa (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 43., Zagreb, 2019., 204 str.
 66. Europska budućnost hrvatskoga kaznenog pravosuđa (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 44., Zagreb, 2018., 156 str.
 67. Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja (ured., predgovor, prilozi). HAZU.Modernizacija prava 45, Zagreb, 2019., 201 str.
 68. Zakladništvo u Republici Hrvatskoj (ured, predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 46, Zagreb, 2019., str. 214;
 69. Novi pravni režim za marine (suured., zajedno s V. Skorupan Wolff i A. V. Padovan, predgovor). HAZU. Modernizacija prava 47. Zagreb, 2019., 430 str.
 70. Dvadeset pet godina hrvatskog prava društava (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prva 48. Zagreb, 2019., 174 str.
 71. Javni bilježnici u europskom kontekstu (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 49, Zagreb, 2019., 167 str.
 72. Izazovi migracija i integracije za javnu upravu (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 50, Zagreb, 2020., 159 str.
 73. Položaj migranata u međunarodnom i europskom pravu (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 51, Zagreb, 2020., 143 str.
 74. Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 52, Zagreb, 2020., 295 str.
 75. Novine u parničnom procesnom pravu (ured., predgovor, prilozi). HAZU. Modernizacija prava 53, Zagreb, 2020., 236 str.
 76. Znanje – temelj konkurentnosti i razvoja (ured., predgovor, prilozi). HAZU, Zagreb, 2011., 167 str.
 77. Znanje – temelj konkurentnosti i razvoja (ured. i prilozi). HAZU, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Posebna izdanja, knjiga 21, Zagreb - Varaždin, 2012., 57 str.

 

Suautorstvo u knjigama

 

Stručni radovi

 

 1. Ugovori o ulaganju sredstava stranih osoba u domaće organizacije udruženog rada /joint venture/ (suautor), Novi Sad, 1976.
 2. Priručnik za planiranje investicijskih projekata, Osnovna koncepcija planiranja investicijskih projekata. Predinvesticijska studija. Investicijska studija. Studija izvođenja (suautor), Beograd, 1981., 743 str.
 3. Odgovornost u udruženom radu (suautor i redaktor), Zagreb, 1981., 288 str.
 4. Priručnik za obavljanje konzalting usluga u investicijskoj izgradnji (suautor), Zagreb, 1983., 218 str.
 5. Priručnik za obavljanje konzalting usluga u investicijskoj izgradnji (suautor), 2. dopunjeno izdanje, Zagreb, 1991., 231 str.
 6. Primjena Zakona o poduzećima (nakon izmjena i dopuna Zakona), Zagreb, 1989., 305 str.
 7. Ihre Investition in Kroatien: alle Rechte und Verpflichtungen der fremden Investoren; Your Investing in Croatia: All Rights and Obligations of Foreign Investors; Vaše ulaganje u Hrvatsku: Sva prava i obveze stranih investitora (suautor), Zagreb, I. izdanje 1991., 371 str.
 8. Investment in Croatia: All Rights and Obligations of Foreign Investors; Investition in Kroatien: Alle Rechte und Verpflichtungen der ausländischen Investoren; Vaše ulaganje u Hrvatsku: Sva prava i obveze stranih investitora (suautor), Zagreb, prvo izdanje 1991, šesto izdanje, 1994., 204 str.
 9. Građansko, trgovačko, radno i upravno pravo: novine nakon preuzimanja saveznih propisa (suautor), Zagreb, 1992., 124 str.
 10. Zakon o trgovačkim društvima, II. dio, Vodič za čitanje Zakona, Zagreb, 1993. (i redaktor) – dijelovi pod naslovima: Dioničko društvo, Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja, Kaznene odredbe, Prijelazne i završne odredbe (str. 59 – 106, 207 – 223)
 11. Zakon o trgovačkim društvima, II. dio, Vodič za čitanje Zakona, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 1995. (i redaktor) – dijelovi pod naslovima: Dioničko društvo, Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja, Kaznene odredbe, Prijelazne i završne odredbe (str. 103 - 238, 377 - 403)
 12. Novi Zakon o obveznim odnosima, Zbornik radova, Zagreb, 2005. - dijelovi pod naslovima: Zašto novi Zakon o obveznim odnosima?, Pregled odredbi ZOO prikazan prema strukturi ZOO/01, Osnovna načela, Sudionici  obveznih odnosa, Nastanak obveza, Sklapanje ugovora, Zastupanje, Tumačenje ugovora, Učinci dvostranoobveznih ugovora, Ugovor o ortaštvu, Bankarski novčani polog, Polaganje vrijednosnih papira, Bankarski tekući račun, Ugovor o sefu, Ugovor o kreditu, Ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira, Akreditivi, Bankarsko jamstvo, Primjena odredaba o bankarskom poslovanju, Vrijednosni papiri, Prijelazne i završne odredbe (str. 1 - 10, 17 - 22, 57 - 64, 89 - 91, 160 - 162, 191 - 196, 283 - 285);
 13. Nadzorni odbori, vodič kroz sustav korporativnog upravljanja, Zagreb, 2005., dio pod naslovom Ustroj društava kapitala (str. 49 - 192)
 14. Korporativno upravljanje, osnove dobre prakse vođenja društava kapitala, Zagreb, 2008. (str.  87-253)
 15. Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007, Zagreb, 2008., str. 92 (ured., predgovor, str. 9-15, 26-63)
 16. Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. i pročišćeni tekst Zakona, Zagreb, 2010., 407 str. (ured., predgovor, str. 15-18, 28-50, 54-62)
 17. Odgovornost direktora – priručnik za članove uprava i nadzornih odbora u društvima kapitala, Zagreb, 2012., 267 str. (str. 63-160)
 18. J. Barbic, H. Markovinovic, S. Petrovic, N. Tepes, International Encyclopaedia of Laws, Corporations and Partnerships, Supplement 69 Croatia, Kluwer Law International, 2013., 172 str.
 19. J. Barbic, H. Markovinovic, S. Petrovic, N. Tepes, International Encyclopeadia for Corporations & Partnerships, Up-to-date as June 2016, Kluwer, 2016., 176 str.

 

Članci u časopisima i zbornicima radova

 

Znanstveni radovi

 

 1. Prava kupca u slučaju isporuke robe s nedostacima u kvaliteti, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 13 (1965) 1-2, str. 127-145;
 2. Usmeni uglavci i propisana pismena forma ugovora, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 16 (1966) 2, str. 190-202;
 3. Rizik za prijenos ponude i prihvata te njihova opoziva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 17 (1967) 2, str. 151-175;
 4. O zaštiti potrošača po građanskom i privrednom pravu, Naša zakonitost, 21 (1967) 4, str. 344-353;
 5. Odgovornost arhitekta naručiocu za projekt, u: Investicije, Zagreb (uredio A. Goldštajn), 1968., str. 9-39;
 6. Pridržaj prava vlasništva kod prodaje investicione opreme, u Opći uvjeti poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini, knj.1., Zagreb, 1970., str. 133-182;
 7. Klauzula o pridržaju prava vlasništva u poslovnoj praksi, u Opći uvjeti poslovanja, knj. 2., Zagreb, 1970., str. 65-86;
 8. Ugovor o consulting engineeringu, u Ugovori autonomnog privrednog prava, Zagreb, 1974., str. 53-94;
 9. Inokosni izvršni organ u organizaciji udruženog rada, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 24 (1974) 1, str. 63-78;
 10. Određivanje predmeta kupoprodajnog ugovora u robnom prometu, časopis: Marketing, Zagreb, 1976., str. 31-46;
 11. Zastupanje organizacija udruženog rada u poslovnom prometu, Zbornik sa savjetovanja o aktualnim pitanjima privrednog poslovanja, Zagreb, 1976., objavljeno i kao separat, str. 28;
 12. Zakon o obveznim odnosima i položaj organizacija udruženog rada u pravnom prometu, u Obvezno pravo, Zagreb, 1978., str. 55-179; objavljeno i u Obvezno pravo, Zagreb, 1979., 2., izmijenjeno i dopunjeno izdanje, str. 85-241;
 13. Jednoobrazni zakon o međunarodnoj prodaji robe, Jednoobrazni zakon o ugovorima o sklapanju ugovora o međunarodnoj prodaji robe (1964) i Konvencija UN o međunarodnoj prodaji robe (1980), Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 1982., str. 1-25;
 14. Odgovornost za vođenje pregovora radi sklapanja ugovora, Privreda i pravo, 21 (1982) 1, str. 13-23;
 15. Hague-Zagreb Essays No 4 on the Law of International Trade  - dio pod naslovom:  Uniform Law on the International Sale of Goods, Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods (1954) and United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), The Hague, 1982.;
 16. Sadašnje reguliranje vanjske trgovine - poticaj ili kočnica uključivanju u međunarodnu razmjenu, Privreda i pravo, 22 (1983) 7-8, str. 102-114;
 17. Društevno vlasništvo i poslovna praksa, Pravo i društvo, 4 (1983-84), izd. JAZU, Zagreb, 1985., str. 89-103; objavljeno i u Naše teme, 29 (1985) 10-12, str. 1036-1049;
 18. Neka pravna pitanja ulaganja sredstava inozemnih osoba u organizacije udruženog rada, Pravni život, 36 (1986) 3, str. 297-314;
 19. Ugovor o konzalting inženjeringu, u Izvođenje investicijskih radova (i redaktor), Zagreb, 1986., str. 31 - 95;
 20. Pravni režim ulaganja sredstava inozemnih osoba u organizacije udruženog rada, u Strana ulaganja u Jugoslaviji (i redaktor), Zagreb, 1986., str. 1 - 104);
 21. Značaj pravne infrastrukture, Naše teme, 31 (1987) 11, str. 1726-1735;
 22. Konzorcij za izvođenje radova i jugoslavensko pravo, u Izvođenje investicijskih radova, II. svezak (i redaktor), Zagreb, 1987., str. 1 - 78;
 23. Ugovor o vremenskom korištenju turističkog objekta, u Vremensko korištenje turističkog objekta - Time-sharing (i redaktor), Zagreb, 1987., str. 1 - 41;
 24. Inozemna direktna ulaganja u Jugoslaviji i pravna infrastruktura (Osvrt na nacrt amandmana XII. Ustava SFRJ), Naša zakonitost, 42 (1988) 2-3, str. 198-211;
 25. Izvršenje arbitražnih odluka donesenih u međunarodnim trgovačkim sporovima i organizacije udruženog rada, Privreda i pravo, 27 (1988) 9-10, str. 715-738;
 26. Jugoslavensko pravo za ekonomske odnose s inozemstvom, Privreda i pravo, 27 (1988) 5-6, str. 367-382;
 27. Zakon o obveznim odnosima i odgovornost organizacija udruženog rada za obveze, Naša zakonitost, 42 (1988) 9-10, str. 1176-1197; objavljeno i u Zakon o obveznim odnosima u praksi, Zagreb, 1989., str. 195 - 216;
 28. Sanacija, stečaj i pravna osoba, Privreda i pravo, 27 (1988) 1-2, str. 58-75.
 29. Dioničko društvo po Zakonu o poduzećima, Naša zakonitost, 43 (1989) 4, str. 395-420;
 30. Tipologija jugoslavenskih poduzeća, Privreda i pravo, 28 (1989) 1-2, str. 3-28;
 31. Načela upisa u sudski registar, Privreda i pravo, 28 (1989) 3-4, str. 163-175;
 32. Jugoslavensko poduzeće od udruživanja rada prema udruživanju kapitala, u Povratak privrede tržištu i vlasništvu, I. tom, Beograd, 1990., str. 5 - 60;
 33. Prevencija stečaja i zaštita vjerovnika u stečaju u Zborniku radova Stečaj poduzeća i banaka, Zagreb, 1990., str. 7 - 26;
 34. Društvo s ograničenom odgovornošću u jugoslavenskom pravu, Privreda i pravo, 29 (1990) 7-8, str. 487-536;
 35. Društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću članova, Privreda i pravo, 29 (1990) 11-12, str. 715-773;
 36. Promjene u privredi i pravo, Privreda i pravo, 29 (1990) 5-6, str. 251-272;
 37. Upravljanje i vođenje poslova u društvima kapitala u jugoslavenskom pravu, Privreda i pravo, 29 (1990) 9-10, str. 611-634;
 38. Vlasništvo nad poduzećem, Zakonitost, 44 (1990) 9-10, str. 1024-1049;
 39. Dioničko društvo u jugoslavenskom pravu, Privreda i pravo, 29 (1990), 3-4, str. 137-187;
 40. Komanditno društvo, Privreda i pravo, 30 (1991) 1-2, str. 3-36;
 41. Dioničko društvo, Privreda i pravo, 30 (1991) 3-4, str. 103-163;
 42. Trgovačka društva u nas danas i sutra, Zakonitost, 45 (1991) 9-10, str. 969-988; objavljeno i u Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1992, str. 51-71;
 43. Treba li nam trgovački zakon, Privreda i pravo, 30 (1991) 11-12, str. 655-668;
 44. Pretvorba društvenih poduzeća u Republici Hrvatskoj, Privreda i pravo, 30 (1991) 5-6, str. 233-297;
 45. Pravna pravila o ortakluku i trgovačka društva, Privreda i pravo, 30 (1991) 9-10, str. 517-544;
 46. Prestrukturiranje poduzeća izvan stečaja, Privreda i pravo, 31 (1992) 5-6, str. 351-368; objavljeno i u Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija, 1992, Zbornik radova, str. 105-122;
 47. Dioničko društvo, Privreda i pravo, 32 (1993) 3-4, str. 213-232;
 48. Zakon o trgovačkim društvima, Privreda i pravo, 32 (1993) 3-4, str. 147-168;
 49. Oblici trgovačkih društava, Privreda i pravo, 32 (1993) 11-12, str. 836-862;
 50. Trgovačko društvo i poduzeće, Pravo u gospodarstvu, 33 (1994) 7-8, str. 453-469;
 51. Dionica, Pravo u gospodarstvu, 33 (1994) 11-12, str. 835-869;
 52. Simultano osnivanje dioničkog društva, Pravo u gospodarstvu, 35 (1996) 1-2, str. 25-71;
 53. Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva nad stvari i prijenosom prava, u Novo ovršno i stečajno pravo, Zagreb, 1996., str. 99 - 140;
 54. Preustroj, u Novo ovršno i stečajno pravo, Zagreb, 1996., str. 251 – 281;
 55. Vođenje poslova i upravljanje u trgovačkim društvima (u društvima osoba), Hrvatska gospodarska revija, XLV, 6/1996, str. 833-843;
 56. Vođenje poslova i upravljanje u trgovačkim društvima (u društvima kapitala, dioničko društvo I. dio), Hrvatska gospodarska revija, XLV, 7/1996, str. 974-986;
 57. Vođenje poslova i upravljanje u trgovačkim društvima (u društvima kapitala, dioničko društvo II. dio), Hrvatska gospodarska revija, XLV, 8/1996, str. 1122-1135;
 58. Vođenje poslova i upravljanje u trgovačkim društvima (u društvima kapitala, dioničko društvo III. dio), Hrvatska gospodarska revija, XLV, 9/1996, str. 1256-1262;
 59. Vođenje poslova i upravljanje u trgovačkim društvima (u društvima kapitala, društvo s ograničenom odgovornošću), Hrvatska gospodarska revija, XLV, br. 10/1996, str. 84 - 98;
 60. Ustroj dioničkog društva, Uprava, Nadzorni odbor, u Organi dioničkog društva (i redaktor), Zagreb, 1996., str. 1 - 47;
 61. Uprava u trgovačkim društvima kapitala, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog gospodarstva i pravne prakse, Zagreb, 1997., str. 13 – 76;
 62. Uprava društva s ograničenom odgovornošću, Pravo u gospodarstvu, (35) 11-12, str. 1058 - 1096;
 63. Skupština društva s ograničenom odgovornošću, Pravo u gospodarstvu (36) 6, str. 1021 – 1074;
 64. Pravo društava – nova grana hrvatskog prava, Pravo u gospodarstvu (37) 4, str. 435 – 482;
 65. Preddruštvo u hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (48) 1998/3, str. 239 – 262;
 66. Tvrtka, Pravo u gospodarstvu (37) 5, str. 727 – 767;
 67. Položaj članova, imovine i poduzeća u trgovačkom društvu, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog gospodarstva i pravne prakse, Zagreb, 1998., str. 15 – 62;
 68. Predmet poslovanja društva, RRiF br. 10/1998, str.  1870 – 1877;
 69. Zastupanje društava, Pravo u gospodarstvu (37) 6, str. 1081 – 1168;
 70. Izbor tipa društva i sloboda poduzetništva, Pravo i porezi, god. VII (1998), br. 11, str. 10 – 16;
 71. Sjedište društva, Pravo i porezi, god. VII (1998), br. 12, str. 1305 – 1311;
 72. Podružnica društva i inozemnih osoba, RRiF br. 12/98, str. 2203 – 2207;
 73. Nekretnina kao ulog u trgovačko društvo, Pravo u gospodarstvu (38) 2, str.  169 - 206;
 74. Uprava i nadzorni odbor banke, Bankarski sustav i financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 1999., str. 5 – 68;
 75. Sudski registar (I. dio), Pravo i porezi, god. VIII (1999), br. 3, str. 3 – 7:
 76. Odgovornost dužnika i osoba u dužniku, Reforma ovršnog i stečajnog prava, Zagreb, 1999., str. 189 – 206;
 77. Nekorištene tužbe zbog izigravanja vjerovnika u pravu društava i obveznom pravu, Pravo u gospodarstvu (38) 4, str. 465-506;
 78. Ulaganje stvari i prava u trgovačko društvo, Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse, Zagreb, 1999., str. 76 – 121;
 79. Unos uloga u društva kapitala, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1999., str. 137 – 201;
 80. Povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva, Povezanost revizije i računovodstva, Zagreb, 2000., str. 79 – 117;
 81. Položaj i odgovornost članova uprave i nadzornog odbora društvu, dioničarima i vjerovnicima za štetu, Aktualna pitanja novoga kaznenog zakonodavstva, Zagreb, 2000., str. 66 – 113;
 82. Pojam i obilježja dioničkog društva, I. dio, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 50, br. 1-2, str. 105 – 141,
 83. Ništavost odluka glavne skupštine dioničkog društva, Pravo u gospodarstvu, br. 3/2000, str.  359 – 385,
 84. Pojam i obilježja dioničkog društva, II. dio, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 50, br. 3, str. 267 – 308,
 85. Uloga temeljnog kapitala u dioničkom društvu, Vladavina prava, Zagreb, br. 3-4/2000, str.  51 – 70,
 86. Učinak pobijanja odluke glavne skupštine dioničkog društva, Vladavina prava, Zagreb, br. 3-4/2000, str.  85 – 98,
 87. Stjecanje i prestanak članstva u društvu s ograničenom odgovornošću, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, br. 6/2000, str. 111 – 189,
 88. Statut dioničkog društva, Vladavina prava, Zagreb, br. 6/2000, str. 107 – 131,
 89. Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću, Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 1/2001, str. 44 - 58,
 90. Upravljačka prava dioničara na glavnoj skupštini, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, br. 4/2000, str. 7 – 40,
 91. Pravo dioničara na isplatu dividende, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, br. 5/2000, str. 3 – 19,
 92. Načela sudskog registra, Pravo i porezi, Zagreb, br.
 93. The Relationship Between the Organs in the Companies with Two-tier Concept of Organization of the Company, International Conference on Corporate Governance and Company Law, Ohrid, 2000., str. 1 – 14,
 94. Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline, Barbić, J., Dika, M., Eraković, A., Garašić, J., Šepić, N., Novosti u stečajnom pravu, Zagreb, 2001., str. 189 – 227.
 95. Prijenos ugovora o radu prijenosom poduzeća i pogona poduzeća, J. Barbić, Pravo društava i izmjene Zakona o radu, Zagreb, 2001., str. 9 – 44,
 96. Predstavnik radnika u nadzornom odboru trgovačkog društva, J. Barbić, Pravo društava i izmjene Zakona o radu, Zagreb, 2001., str. 45 – 76,
 97. Nadzorni odbor u društvu kapitala s predstavnikom radnika kao obvezatnim članom, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, br. 4/2001, str. 7-46;
 98. Poduzeće u novijem hrvatskom zakonodavstvu, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, br. 2/2001, str. 5 – 28,
 99. Pravni okvir za osnivače iz Republike Makedonije pri osnivanju društava kapitala, podružnica i predstavništava u Republici Hrvatskoj, u Prvi Zagrebačko-skopski pravni kolokvij, Zagreb, 2001., str. 71 – 95;
 100. Ulaganje nekretnine u društvo, u Nekretnine u pravnom prometu, IV, Zagreb, 2001., str. 75-112;
 101. Propisi o gospodarskom poslovanju i vladavina prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6, str.1297-1335;
 102. Pojam i obilježja ortaštva, Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 3/2002, str. 41-58;
 103. Stjecanje i prestanak članstva u ortaštvu, Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 4/2002, str. 37 - 50;
 104. Prestanak ortaštva, Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 5/2002, str. 48-59;
 105. Pojam i obilježja javnog trgovačkog društva, Pravo i porezi, br. 4/2002, str. 14 – 20;
 106. Javno trgovačko društvo (II), Pravo i porezi, br. 5/2002, str. 3-7;
 107. Ortaštvo kao oblik pravnog uređenja zajedničkog poduzetništva, Pravo u gospodarstvu, br. 4/2002, str. 
 108. Ovlast za vođenje poslova u trgovačkim društvima, Zbornik Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva (IV), Zagreb, 2002., str.3 - 44;
 109. Pool, Pravo u gospodarstvu, br. 5/2002, str. 3-23
 110. Pojam i nastanak gospodarskog interesnog udruženja, Hrvatska pravna revija, br. 9/2002, str. 57-67;
 111. Odgovornost za obveze trgovačkog društva, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, br. 9, str. 63-127;
 112. Pojam tajnog društva i stjecanje članstva u tom društvu, Hrvatska pravna revija, br. 8/2002, str. 7-18;
 113. Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka, Pravo i porezi, Zagreb br. 11/2002, str. 14 - 22;
 114. Hrvatska i vladavina prava, u Rad - HAZU br. 485, Knjiga 40, Zagreb, 2002., str. 5 - 30;
 115. Privatnopravna obilježja predloženog novog kaznenog djela zlouporabe povjerenja, Zbornik radova "Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona", Zagreb, 2003., 219-246;
 116. Ugovor o zajedničkom pothvatu (Joint venture), Pravo u gospodarstvu br. 4/2003, 7-35;
 117. Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i novine o temeljnom kapitalu i dionici, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu br. 10, Zagreb, 2003., str. 135-198;
 118. Predstavnik radnika u nadzornom odboru ili odgovarajućem tijelu pravne osobe, Zbornik radova "Novine u radnim odnosima", Zagreb, 2003., str. 203 - 264;
 119. Osobe koje vode poslove kao odgovorne osobe i određenje predstavnika pravne osobe po Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, u Zborniku Hrvatskog udruženja za kazneno pravo, Zagreb, br. 2, 2003., vol. 10, str. 779 - 842
 120. Anpassung des Gesellschaftsrechts der Transitionsländer an das europäische Recht - Beispiel Kroatien, Festschrift für Peter Doralt, Wien, 2004., str. 54 - 75;
 121. Europeizacija hrvatskog prava, Hrvatska kako dalje, Zagreb, 2004., str. 95 - 117;
 122. Nastavak osnivanja i ništavost dioničkog društva, u Novine u Zakonu o trgovačkim društvima i novi uvjeti poslovanja, Zagreb, 2004., str. 3 - 12;
 123. Registar dionica, Novine u Zakonu o trgovačkim društvima i novi uvjeti poslovanja, Zagreb, 2004., str. 26 - 35;
 124. Nadležnost organa dioničkog društva u donošenju financijskih odluka, u: Financijski i računovodstveni aspekti korporativnog upravljanja u profitnim i neprofitnim subjektima, Zagreb, 2004., str. 11-28;
 125. Sudjelovanje radnika u nadzoru trgovačkog društva i javne ustanove, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, br. 4/2004., str. 16-67;
 126. Statusne promjene dioničkih društava - pripajanje i spajanje, Pravo i porezi br. 9/2004, str. 3-13;
 127. Statusne promjene dioničkog društva - podjela, Pravo i porezi, br. 10/2004, str. 3-15;
 128. Ništavost i pobojnost odluka skupštine u društvima kapitala, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 2004., str. 83-168;
 129. Pravo na obaviještenost članova društva s ograničenom odgovornošću, Računovodstvo Revizija i Financije, br. 11/2004, str. 130-136;
 130. Reforma hrvatskog prava prilagodbom europskom pravu i gospodarstvo, Pravo u gospodarstvu, br. 4/2005, str. 7 - 53;
 131. Primjena običaja u hrvatskom trgovačkom pravu, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 492, Zagreb, 2005., str. 47 - 87;
 132. Načini zaštite dioničara, Pravo u gospodarstvu br. 4/2006, str. 7 - 70;
 133. Značenje upisa u sudski registar, Pravo u gospodarstvu br. 6/2006, str. 279 - 305;
 134. Zapovjednik broda - punomoćnik po zaposlenju, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 58, (1-2), str. 15 - 33;
 135. Imovina u društvima bez pravne osobnosti, Liber amicorum Nikola Gavella, Zagreb, 2008., str. 69 - 103;
 136. Utjecaj njemačkog prava na stvaranje hrvatskog prava društava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 44, br. 3-4/2007 (86), str. 339 - 363;
 137. Upravni odbor u dioničkom društvu prema Noveli Zakona o trgovačkim društvima, Pravo u gospodarstvu br. 3/2008, vol. 47, str. 355 - 421;
 138. Pravo članova da odlučuju u društvima koja nemaju organe, HAZU, Rad, knjiga 500 (2008), str. 45 – 107;
 139. Dionica kao vrijednosni papir nakon stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala u: Liber amicorum in honorem Jadranka Crnića, Zagreb, 2009., str. 821-861;    
 140. Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva, Aktalnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse br. 16, Zagreb, 2009., str. 273-335;
 141. Odgovornost članova za obveze društva kapitala, Financije i računovodstvo u razvoju poduzetništva, Zagreb-Šibenik, 2009., str. 143-163;
 142. Sazivanje glavne skupštine i ostvarivanje prava dioničara nakon Novele Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. u: Zbornik 48. susreta pravnika Opatija ’10, str. 7-62:
 143. Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. i poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse br. 17, Zagreb, 2010., str. 185-226;
 144. Odgovornost članova uprave vjerovnicima za štetu zbog neispunjenja obveza društva, Zbornik 50. jubilarnog susreta pravnika, Opatija, 2012., str.  133-157;
 145. Društveni ugovor kao pravni posao na kome se temelji društvo, u: Liber amicorum Krešimir Sajko, Zagreb, 2012., str.  453-512;
 146. Prilagodba hrvatskog prava europskoj pravnoj stečevini i pravnička struka, u: Zbornik radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Mostar 2012., str. 24-35;
 147. Zakonodavstvo, u: Hrvatski pravni sustav. HAZU, Modernizacija prava knjiga 18, Zagreb, 2012., str. 21-56;
 148. Pravo na dividendu kao temeljno imovinsko pravo dioničara u: Liber amicorum Petar Klarić, Zagreb, 2012., str. 191-221;
 149. Jezik u propisima, u: Jezik u pravu, HAZU, Modernizacija prava knjiga 20, Zagreb, 2013., str. 49 - 77;
 150. Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine dioničkog društva - neka odabrana pitanja, u: Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Liber amicorum Mihajlo Dika, Zagreb, 2013., str.  247-276;
 151. Odgovornost članova za obveze društva kapitala, u: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 20, Zagreb, 2013., str.  233-270;
 152. Tužba za pobijanje odluka skupštine odnosno članova društva s ograničenom odgovornošću, Zbornik 52. Susreta pravnika, Opatija, 2014., str. 13-77;
 153. Ništetnost odluke skupštine/članova društva s ograničenom odgovornošću, Zbornik 53. Susreta pravnika, Opatija, 2015., str. 9-44;
 154. Udio u tuđem udjelu, Zbornik 54. susret pravnika Opatija '16, str.9-36;
 155. Zajednica imatelja prava glasa u društvu, Zbornik 55. susreta pravnika Opatija '17, str. 31 - 58; objavljeno i u Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, br. 1/2019., str.255 – 271;
 156. Odgovornost članova uprave za štetu pričinjenu društvima kapitala i njihovim dioničarima/članovima, Zbornik 56. susreta pravnika Opatija '18, str. 7 - 53; objavljeno i u Pravni zbornik br. 2/2019, Podgorica, 2019., str. 15 – 62;
 157. Zakon o trgovačkim društvima - jedan od temelja hrvatskoga privatnog prava, u Dvadeset pet godina hrvatskog prava društava. HAZU. Modernizacija prava 48, Zagreb, 2019., str. 15 – 51;
 158. Dvadesetpet godina primjene Zakona o trgovačkim društvima, u Zbornik 58. susreta pravnika, Zagreb, 2020., str. 7 – 55.

 

Stručni radovi

 

 1. Neka pravna pitanja pružanja projektantskih usluga, Savjetovanje o pravnim problemima građevinske i investicione djelatnosti naših poduzeća u inozemstvu, Zagreb, sv. 1, Zagreb, 1968., str. 66-98;
 2. Sadašnji trenutak i perspektiva pravnika u privredi, Naša zakonitost, 39 (1985) 1, str. 42-52; objavljeno i u Privreda i pravo, 24 (1985) 1-2, str. 3-15;
 3. Pravnici u privredi o Zakonu o udruženom radu, Privreda i pravo, 25 (1986) 5-8, str. 199-206;
 4. Nastupanje organizacije udruženog rada u pravnom prometu i posjedovanje žiro-računa nakon izmjene i dopune Zakona o udruženom radu, Sudska praksa, 8 (1988) 5, str. 71-77;
 5. Zašto privatizirati društveno poduzeće, Odvjetnik, 64 (1991) 5-6, str. 11-17;
 6. Kakav nam treba pravni sustav da bi se njime poticalo poduzetništvo, Kako do uspješnog poduzeća, Zbornik radova, Zagreb, 1992., str. 91-99;
 7. Pravnici i gospodarstvo, Privreda i pravo, 31 (1992) 5-6, str. 247-257; objavljeno i u Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija, 1992., Zbornik radova, str. 1-10;
 8. Pravno uređenje gospodarstva u Republici Hrvatskoj, u: Poduzetništvo i javni management u upravi Republike Hrvatske, Zbornik radova, 1993., str. 21-31;
 9. Nadležnost organa dioničkog društva glede odlučivanja o financijskim izvještajima, Revizija, god. III, br. 1/1996, str. 35 - 43.
 10. 35 godina strukovnog povezivanja pravnika u gospodarstvu – prošlost, sadašnjost i pogled u budućnost, Pravo u gospodarstvu (36) 4, str. 475 – 495;
 11. Trgovačko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, u Pravni fakultet u Zagrebu 1776-1996, Knjiga druga, Zagreb, 1996., str. 343-358;
 12. Pravnička struka pred izazovom novog vremena, Pravo u gospodarstvu br. 4/2002, str. 
 13. Trgovačko sudstvo u Hrvatskoj, u 50 godina trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2004, str. 16-21;
 14. Europeizacija hrvatskog prava, predavanje održano u HAZU 13. travnja 2005., separat str. 31;
 15. Cjeloživotno pravno obrazovanje pravnika i pripadnika drugih struka, HAZU, Modernizacija prava, knjiga 5., Reforma pravnog obrazovanja, Zagreb, 2007., str. 71-85;
 16. Eugen Pusić u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u: Hrvatska i komparativna javna uprava, god. 11 (2011), br. 4, str. 985-999;
 17. Pedeset godina strukovnog udruživanja pravnika u gospodarstvu, Zbornik 50. jubilarnog susreta pravnika, Opatija, 2012., str.  7-26;
 18. 52. susret pravnika u Opatiji '14 (Pravna sigurnost), Zbornik 52. susreta pravnika, Opatija 2014., str. 3-11;
 19. Javno bilježništvo i trgovačka društva, Hrvatsko javno bilježništvo, Zagreb, 2014., str. 107-113;
 20. Novela Zakona o trgovačkim društvima u 2019. Zbornik 57. Susreta pravnika u gospodarstvu, Opatija, 2019., str. 7 - 68;
 21. Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2019. i javno bilježništvo u časopisu Javni bilježnik, god. XXIII/listopad 2019., br. 46, str. 37 - 42.

 

Osvrti na odluke sudova, prikazi i recenzije, spomenice

 

 1. The Sources of the Law of International Trade, Naša zakonitost, 18 (1964) 10-12, str. 500-503;
 2. Odgovornost komisionara za izvršenje naloga, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 14 (1964) 3-4, str. 211-213;
 3. Pravo poduzeća za održavanje čistoće na naknadu, Naša zakonitost, 19 (1965) 2, str. 165-168;
 4. Odgovornost za umanjeni poslovni ugled, Naša zakonitost, 20 (1966) 5, str. 426-428;
 5. Kad naručilac ima pravo odbiti prijem izrađenog prospekta, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 16 (1966) 1, str. 104-107;
 6. Kako primijeniti načelo savjesnosti i poštenja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 18 (1968) 2, str. 244-247;
 7. Die Rechtsnatur Allgemeiner Usancen, Die Entwicklung des Handelsrechts in Mitteleuropa, Wien, 1968., str. 89-93;
 8. Institut za uporedno pravo: Zbornik radova o stranom i uporednom pravu, sv. 4., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 16 (1966) 2., str. 214-215;
 9. Jerzy Jakubowski: Umowa sprzedazy w handlu miedzynarodowym, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 17 (1967) 1, str. 106-108;
 10. Međunarodni sastanak okruglog stola na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 17 (1967) 2, str. 185-186;
 11. Dr. Milorad Tešić: Organizacija i spoljnotrgovinsko poslovanje privrednih preduzeća, Privredni pregled, Beograd, 1967., str. 307;
 12. Predavanje prof. dr. Hansa Möllera na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 19 (1969) 1, str. 109-110;
 13. Investicije (uredio A. Goldštajn), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 19 (1969) 2, str. 204-205;
 14. Savjetovanje o pravno-ekonomskim aspektima investicija, Opatija, 16-18. siječnja 1969., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 19 (1969) 2, str. 220;
 15. Predavanje profesora A. G. Chlorosa na Postdiplomskom studiju iz privrednog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 20 (1970) 1, str. 102-103;
 16. A. Goldštajn (red.): Opći uvjeti poslovanja u međunarodnoj i u unutrašnjoj trgovini, Zagreb, 1970, Informator, I-II. dio, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 21 (1971) 3, str. 353;
 17. Savjetovanje o općim uvjetima poslovanja u međunarodnoj i unutrašnjoj razmjeni robe i usluga, Bled, 21. i 22. travnja i Zagreb, 17. i 18. rujna 1970., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 21 (1971) 3, str. 354;
 18. Aleksandar Goldštajn (red.): Ugovor o stranim privatnim investicijama u Jugoslaviji - Joint venture; Aleksanadar Goldštajn: Contracts on Foreign Private Investments in Yugoslavia - Joint venture, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 23 (1973) 1, str. 104-105;
 19. A. Goldštajn (redakcija), Pravo stranih investicija u Jugoslaviji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 21 (1971) 4, str. 509;
 20. Dr. Jelena Vilus: Građanskopravna odgovornost izvođača i projektanata, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 24 (1974) 1, str. 92-94;
 21. Biografija prof. dr. Aleksandra Goldštajna, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 35 (1985) 2-3, str. 161-163;
 22. Djelo profesora Aleksandra Goldštajna, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 35 (1985) 2-3, str. 171-194;
 23. Pravnici u privredi jučer, danas, sutra. 25 godina strukovnog povezivanja pravnika u privredi, Zagreb, 1987., Privreda i pravo, 26 (1987) 5-6, str. 7-27;
 24. Aleksandar Goldštajn i Siniša Triva, Međunarodna trgovačka arbitraža, Informator, Zagreb, 1987., Privreda i pravo, 26 (1987) 11-12, str. 657-662 ;
 25. Dvadeset pet godina Postdiplomskog studija iz privrednog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 37 (1987) 5-6, str. 859-861;
 26. Spomenica pok. akademiku Siniši Trivi, HAZU, Spomenica preminulim akademicima. Svezak 130, Zagreb, 2006., (ured. i prilog), 50 str.
 27. Spomenica pok. akademiku Aleksandru Goldštajnu, HAZU, Spomenica preminulim akademicima. Svezak 163, Zagreb, 2011., (ured i prilozi), 90 str.
 28. Spomenica pok. akademiku Davoru Krapcu, HAZU, Spomenica preminulim akademicima. Svezak 232, Zagreb, 2019., (ured. i prilog), 123 str.

 

Sakrij bibliografiju
 
DR. SC.
Vesna Skorupan Wolff
ZNANSTVENA SAVJETNICA U TRAJNOM ZVANJU,
UPRAVITELJICA
Životopis Bibliografija
Životopis
Vesna Skorupan Wolff diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 1995. godine, magistrirala 1999. godine, a doktorirala 2005. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom doktorske disertacije Osobe na strani broda i ugovorna odgovornost za prijevoz stvari morem. Od 2003. godine zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, najprije kao znanstvena novakinja, asistentica, znanstvena suradnica, viša znanstvena suradnica, znanstvena savjetnica, a od 2019. znanstvena savjetnica u trajnom zvanju. Prije toga radila je u odvjetničkom uredu (od 1993. do 1998. godine) te na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (od 1998. do 2003. godine). Bila je istraživačica na više znanstvenih projekata: znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša, znanstveni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu Europske unije, znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Hrvatsko pomorsko zakonodavstvo i međunarodni standardi. Članica je uredništva znanstvenog časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law od 2006. do 2016. godine. Članica je uredništva: znanstvene monografije Novi pravni režim za marine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019., Zbornika radova sa 2. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava – Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law – Modern Challenges of Marine Navigation, Split, 2018. Članica je organizacijskog odbora tri međunarodne znanstvene konferencije: 8th International Maritime Science Conference (IMSC 2019) održane u Budvi, Crna Gora, 11.-12. 4. 2019., Završne konferencije znanstvenog projekta Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša - „Novi pravni režim za marine“, održane u Zagrebu, 22.-23. 11. 2018., Međunarodne znanstvene  konferencije pomorskog prava “Suvremeni izazovi pomorske plovidbe” – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law – Modern Challenges of Marine Navigation, održane u Splitu, 28.-29. 9. 2018. Recenzira znanstvene radove iz područja pomorskog prava za znanstvene časopise i zbornike radova s međunarodnih konferencija. Članica je: Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2013., 2015. i 2019. godine kojeg je osnovalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske; Radne skupine za izradu Pravilnika o načinu i postupku prodaje broda putem javne dražbe koju je 2016. godine osnovalo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture; Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, koju je 2016. osnovalo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture. Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2017. godine i Upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo od 2007. godine. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, dana 6. 12. 2018. godine dodijelilo joj je priznanje za unaprjeđenje pomorskog zakonodavstva, a na  natječaju za najbolji stručni članak časopisa Odvjetnik nagrađivani su njezini članci 1995. i 1996. godine. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog prava.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Znanstveni radovi

   

 1. Vesna Skorupan Wolff, Right of Control in Carriage of Goods by Sea – New Approach of Rotterdam Rules, Vidan, P. et al. (ur.), IMSC 2023 Book of Proceedings, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2023., str. 579-587
 2. Skorupan Wolff, Vesna; Codification of Nautical Contracts: Experience of the Repubilic of Croatia, Hosei Kenkyu – Journal of Law and Politics, Kyushu University, Japan, god. 89 (2022), br. 3, str. 871-903.
 3. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Je li plovilo na vezu opasna stvar, a djelatnost marine opasna djelatnost?, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 61 (2022.), br. 176, str. 217-288.
 4. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Zašto se na ugovor o vezu ne bi trebale primjenjivati zakonske odredbe o ugovoru o uskladištenju? Conference Book of Proceedings of 3rd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation (ISCML Split 2021), Amižić Jelovčić, P., et al. (ur.), Faculty of Law University of Split, Croatia, Split, 2021., str. 263-294.
 5. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Pleasure navigation berthing contracts under Croatian law, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 60 (2021.), br. 175, str. 37-66.
 6. Petrinović Ranka, Skorupan Wolff Vesna: Yacht Charter Party Agreement According to Croatian Law, Book of Proceedings 8th International Maritime Science Conference, Ivošević Š., et al. (ur.), Faculty of Maritime Studies in Kotor University of Montenegro, Faculty of Maritime Studies in Split University of Split, Kotor, 2019., str. 503-511.
 7. Padovan Adriana Vincenca, Skorupan Wolff Vesna: Ogledni opći uvjeti i modeli ugovora o vezu u marinama, Barbić J.; Padovan A.V.; Skorupan Wolff V. (ur.), Novi pravni režim za marine, knjiga 47, Nakladnički niz: Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019., str. 319-409.
 8. Barbić, Jakša; Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna (ur.), Novi pravni režim za marine, knjiga br. 47, Nakladnički niz Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019. (urednička monografija).
 9. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Standardizirani modeli ugovora o vezu za hrvatske marine kao korak naprijed, Barbić, J.; Padovan, A.V.; Skorupan Wolff, V. (ur.), Novi pravni režim za marine, knjiga 47, Nakladnički niz: Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019., str. 127-195.
 10. Skorupan Wolff, Vesna: Vađenje i uklanjanje podrtina i potonulih stvari prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2018., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, vol. 58 (2019.), br. 173, str. 209-254.
 11. Skorupan Wolff, Vesna: Koncept stvarne nadležnosti sudova u plovidbenim sporovima (analiza de lege lata), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39 (2018.), br. 2, str. 949-988.
 12. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Obveze korisnika veza iz ugovora o vezu prema aktualnoj poslovnoj praksi hrvatskih marina, Zbornik radova sa 2. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava - Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation, Amižić Jelovčić, P., et al. (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2018., str. 333-379. 
 13. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Ugovor o vezu de lege ferenda, Barbić, J. (ur.), Pravni okvir za luke nautičkog turizma, knjiga 42, Nakladnički niz: Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018., str. 41-94.
 14. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Zakonska rješenja de lege ferenda za napuštena plovila u marinama, Barbić, J. (ur.), Pravni okvir za luke nautičkog turizma, knjiga 42, Nakladnički niz: Modernizacija prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018., str. 137-163. 
 15. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Učinak potonuća plovila na vezu na pravni odnos između stranaka ugovora o vezu i ugovora o čuvanju plovila, Zbornik radova 2. jadranske  konferencije  pomorskog prava, Opatija 25. - 27. svibnja 2017., Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 57 (2018.), br. 172, str. 149-176. 
 16. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Postoje li elementi ostave u ugovorima o vezu u lukama nautičkog turizma?, Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja, Transportno pravo ususret budućnosti, 12.-13. 10. 2017., Ćorić, D.; Radionov, N.; Čar, A. (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017., str. 313-353. 
 17. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 56 (2017.), br. 171, str. 91-144. 
 18. Skorupan Wolff, Vesna; Petrinović, Ranka; Mandić, Nikola: Marina operator’s obligations form the contract of berth according to the business practices of Croatian marinas, Book of Proceedings 7th International Maritime Science Conference, Vidan P., et al. (ur.), Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017., str. 104-111. 
 19. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: The Repercussions of the Legal Definitions of Ship, Yacht and Boat in The Croatian Maritime Code on the Court Competence Ratione Materiae in Disputes Arising from Berthing Contracts, The Ship: an Example of Legal Pluri – Qualification, Il Diritto Marittimo – Quaderni, 3, Editor Massimiliano M., Asla, Bonomo Editore, 2016, str. 249-277. 
 20. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Smjernice za pravilan odabir stvarno nadležnog suda u sporovima iz ugovora o vezu u marini te zakonski prijedlozi de lege ferenda, Proceedings Book 1st International Scientific Conference of Maritime Law, Modern Challenges of Marine Navigation, Amižić Jelovčić, P., et al. (ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016., str. 379-420. 
 21. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Osobitosti prestanka i stjecanja prava vlasništva na podrtinama i potonulim stvarima, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 54 (2015.), br. 169, str. 89-143. 
 22. Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola: Maritime Performing Party under the Rotterdam Rules 2009, Transactions on Maritime Science, god. 4 (2015), br. 2, str.132-139. 
 23. Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola; Bulum, Božena: The obligations and liability of the shipper under the Rotterdam Rules, Book of Proceedings 6th International Maritime Science Conference, Vidan P., et al. (ur.), Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2014., str. 26-33.  
 24. Skorupan Wolff, Vesna: Polje primjene Rotterdamskih pravila – unimodalni i  multimodalni aspekti, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013.), br. 167, str. 37-79.
 25. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna: Award of Concession Contracts in Law of the European Union, Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd – 23rd 2013, str. 133- 139.
 26. Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola; Plančić Bisera: International Convention on the Removal of Wrecks, 2007. – a New Contribution to the Safety of Navigation and Marine Environment Protection, Transaction on Maritime Science, god. 2 (2013.), br. 1, str. 49-55.
 27. Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola: LOF 2011 – New Revision of the Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement, Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd – 23rd 2013, str. 254-261.
 28. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 51 (2012.), br. 166, str. 11-77.
 29. Skorupan Wolff, Vesna; Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules), Book of Proceedings 5th International Maritime Science Conference, Solin, April 22nd – 23rd 2013, str. 190-197.   
 30. Skorupan Wolff, Vesna: Pravna pitanja u svezi s oblikom ugovora o zakupu i ugovora o podzakupu broda u domaćem pravu, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 51 (2012.), br. 166, str. 173-202.
 31. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia, Book of Proceedings 4th International Maritime Science Conference, Split, June 16th – 17th, 2012, str. 342-347.
 32. Skorupan Wolff, Vesna; Petrinović, Ranka; Mandić, Nikola: The United Nation Convention for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by sea – The Rotterdam Rules – the analysis of structural Convention and contents of its crucial regulations, Book of Proceedings 4th International Maritime Science Conference, Split, June 16th – 17th, 2012, str. 313-326.
 33. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina – koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011.), br. 165, str. 117-163.
 34. Skorupan Wolff, Vesna: Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 49 (2010.), br. 164, str. 169-210.
 35. Skorupan Wolff, Vesna: Vađenje potonulih stvari u hrvatskom pravu de lege lata i de lege desiderata, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 60 (2010.), br. 3-4, str. 693-746.
 36. Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola: Doprinos novih odredbi Pomorskog zakonika o uklanjanju podrtina u zaštiti Jadranskog mora od onečišćenja, Zbornik radova III. Savjetovanja o morskoj tehnologiji, Rijeka, 2009., str. 101-109.
 37. Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna; Plančić, Bisera: Uklanjanje podrtina prema novim odredbama hrvatskog pomorskog prava, Zbornik radova 2. međunarodne konferencije o pomorskoj znanosti IMSC, Split, 2009., str. 573-591. 
 38. Skorupan Wolff, Vesna; Petrinović, Ranka: Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 109-134. 
 39. Skorupan Wolff, Vesna: Pravno uređenje zakupa broda u hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 58 (2008.), br. 1-2, str. 537-581. 
 40. Skorupan Wolff, Vesna: Osobe ovlaštene ograničiti odgovornost za tražbine nastale iz ugovora o prijevozu stvari morem, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, god. 28 (2007.), br. 2, str. 973-1016. 
 41. Skorupan Wolff, Vesna: Odgovornost prijevoznika prema Nacrtu konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 145-189.
 42. Skorupan, Vesna: Nacrt konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 57 (2007.), br. 1, str. 7-60. 
 43. Skorupan, Vesna: Pravna osobnost, odgovornost i uloga izvršitelja prema Nacrtu instrumenta o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 31-64. 
 44. Skorupan, Vesna: Novine u pravnom reguliranju odgovornih osoba prema hrvatskom Pomorskom zakoniku iz 2004., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 56 (2006.), br. 5, str. 1325-1368. 
 45. Skorupan, Vesna: Obveze prijevoznika – recentna rješenja nacrta Konvencije o prijevoznom pravu (Draft Instrument on Transport Law), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 101-152. 
 46. Skorupan, Vesna: Osobe na strani broda u ugovoru o prijevozu stvari morem, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 109-148.  
 47. Skorupan, Vesna: Općenito o organiziranom kriminalu, s posebnim osvrtom na kaznenopravni i penološki aspekt, Društvena istraživanja, god. 9 (2000.), br. 4-5, str. 687-727.
 48. Skorupan, Vesna: Penalni sustav pred izazovom organiziranog kriminala, Kriminologija i socijalna integracija, god. 8 (2000.), br. 1-2, str. 71-86. 
 49. Skorupan, Vesna: Pravni aspekt neslužbenog gospodarstva: opće značajke kažnjivih ponašanja kao pojavnih oblika sive ekonomije, Financijska praksa, god. 21 (1997.), br. 1-2, str. 329-346. 
 50. Skorupan, Vesna: Vještačenje i sudska ocjena nalaza vještaka, Privreda i pravo, god. 32 (1993.), br. 9-10, str. 673- 687.

Stručni radovi

 1. Skorupan Wolff, Vesna: Jadranski zavod HAZU u Zagrebu, Glasnik HAZU, god. VII.-IX. (2022.), br. 12-15, str. 27-29.
 2. Skorupan Wolff, Vesna: Prava i obveze zapovjednika broda u povijesti, More, god. 15 (2009.), br. 167, str. 90-93.
 3. Živojnović, Vlatka; Petrinović, Ranka; Skorupan Wolff, Vesna: Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, Nairobi, 2007 = Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, Nairobi 2007, (prijevod međunarodnog instrumenta), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 152-185.
 4. Martinis, Miljenko; Jakšić, Petar; Skorupan, Vesna: Program informatizacije sudstva, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Zagreb, 1998.
 5. Skorupan, Vesna: Pojavni oblici kažnjivih ponašanja iz područja sive ekonomije, Odvjetnik, god. 70 (1997.), br. 1-2, str. 63-81.
 6. Skorupan, Vesna: Tamne brojke u sivoj zoni, Banka, god. 8 (1997.), br. 5, str. 38-39.
 7. Skorupan, Vesna: Općenito o vještačenju s posebnim osvrtom na sudsku ocjenu iskaza vještaka, Odvjetnik, god. 68 (1995), br. 3-4, str. 67-80.

Osvrti, prikazi, bilješke

 1. Vesna Skorupan Wolff, prikaz sudske presude: Odgovornost za štetu zbog oštećenja brodice na vezu – teret dokazivanja, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 62 (2023.), br. 177, str. 251–258.
 2. Vesna Skorupan Wolff, prikaz sudske presude: Plovilo na vezu nije opasna stvar, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 62 (2023.), br. 177, str. 259–269.
 3. Vesna Skorupan Wolff, prikaz sudske presude: Opasnost kao pretpostavka za određivanje privremene mjere, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 62 (2023.), br. 177, str. 271–275.
 4. Vesna Skorupan Wolff, prikaz sudske presude: Ne postoji obveza plaćanja lučkih pristojbi za luku koja nije proglašena lukom otvorenom za javni promet, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 62 (2023.), br. 177, str. 277–281.
 5. Vesna Skorupan Wolff, prikaz knjige: A Modern Lex Mercatoria For Carriage of Goods by Sea (autori: Petar Kragić; Diana Jerolimov, Croatian Maritime Law Association, Rijeka, 2022., str. 73), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 62 (2023.), br. 177, str. 301–309.
 6. Skorupan Wolff, Vesna: Transport Documents in Carriage of Goods by Sea: International Law and Practice, (prikaz knjige autora Časlava Pejovića, Routledge, Abingdon, Oxon; New York, NY, 2020), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 61 (2022.), br. 176, str. 801-809.
 7. Skorupan Wolff, Vesna: Ugovor o kupoprodaji brodice – valjanost ugovora, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 60 (2021.), br. 175, str. 228-231.
 8. Skorupan Wolff, Vesna: Smetanje posjeda jahte na vezu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 60 (2021.), br. 175, str. 221-227.
 9. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Subrogacijski zahtjev osiguratelja, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 60 (2021.), br. 175, str. 232-235.
 10. Skorupan Wolff, Vesna: Vezanost suda pravomoćnim rješenjem upravnog tijela, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 60 (2021.), br. 175, str. 236-238.
 11. Skorupan Wolff, Vesna: Ugovor o vezu: radnja ili propust treće osobe kao razlog za oslobođenje od odgovornosti marine, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo =Comparative Maritime Law, vol. 59 (2020.), br. 174, str. 177-182.
 12. Skorupan Wolff, Vesna: Gliser je u odnosu na ronioca opasna stvar, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, vol. 59 (2020.), br. 174, str. 183-186.
 13. Skorupan Wolff, Vesna: Ovlaštenja inspektora sigurnosti plovidbe, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, vol. 59 (2020.), br. 174, str. 187-190.
 14. Skorupan Wolff, Vesna: Nepostojanje uvjeta za siguran rad pomorca: teret dokazivanja, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, vol. 59 (2020.), br. 174, str. 191-194.
 15. Skorupan Wolff, Vesna: Designiranost mjesta za vez u ugovoru o vezu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 58 (2019.), br. 173, str. 327-330.
 16. Skorupan Wolff, Vesna: Napušteno plovilo na vezu u marini – odgovornost marine, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 58 (2019.), br. 173, str. 331-333.
 17. Skorupan Wolff, Vesna: Zastarni rok za plaćanje naknade za vez, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 58 (2019.), br. 173, str. 334-337.
 18. Skorupan Wolff, Vesna: Sportska luka - pravo komercijalnog obavljanja djelatnosti iznajmljivanja vezova, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 58 (2019.), br. 173, str. 338-340.
 19. Skorupan Wolff, Vesna: Potonuće plovila na vezu – ugovorno isključenje odgovornosti marine za skrivene mane plovila, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 56 (2017.), br. 171, str. 211-113.
 20. Skorupan Wolff, Vesna: Požar plovila na vezu – odgovornost za štetu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 56 (2017.), br. 171, str. 214-217.
 21. Skorupan Wolff, Vesna: Odgovornost za krađu plovila na vezu i posljedice neispunjenja ugovorne obveze predaje plovila marini iz ugovora o vezu i čuvanju plovila, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 56 (2017.), br. 171, str. 218-221.
 22. Skorupan Wolff, Vesna: Sklapanje ugovora o vezu i ugovora o ostavi plovila konkludentnim činima, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 56 (2017.), br. 171, str. 222-223.
 23. Skorupan Wolff, Vesna: Elementi koji diferenciraju ugovor o spašavanju od ugovora o tegljenju, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 55 (2016.), br. 170, str. 109-113.
 24. Skorupan Wolff, Vesna: Odgovornost organizatora putovanja putniku za štetu prouzročenu nepažnjom u izboru osobe kojoj je povjerio izvršenje usluge prijevoza, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 55 (2016.), br. 170, str. 114-117.
 25. Skorupan Wolff, Vesna: Određivanje više privremenih mjera zaustavljanja istog broda, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 55 (2016.), br. 170, str. 118-121.
 26. Skorupan Wolff, Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu između osiguravatelja i naručitelja prijevoza protiv špeditera i brodara iz osnova počinjene štete na kontejnerima u vlasništvu osiguranika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 55 (2016.), br. 170, str. 122-124.
 27. Skorupan Wolff, Vesna: Privremena mjera zaustavljanja broda radi osiguranja tražbine s osnove naknade štete zbog smrti lučkog radnika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 55 (2016.), br. 170, str. 125-131.
 28. Skorupan Wolff, Vesna: Uzročna veza između bolesti i rada na brodu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 53 (2014.), br. 168, str. 181-183.
 29. Skorupan Wolff, Vesna: Isključiva mjesna nadležnost za sporove iz zakupnih odnosa na brodu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 53 (2014.), br. 168, str. 184-186.
 30. Skorupan Wolff, Vesna: Naknada za uporabu tuđe stvari u svoju korist, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 53 (2014.), br. 168, str. 187-192.
 31. Skorupan Wolff, Vesna: Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice – osigurateljni aspekti, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013.), br. 167, str. 203-206.
 32. Skorupan Wolff, Vesna: Rizik slučajnih šteta snosi sam oštećenik, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013.), br. 167, str. 207-214.
 33. Skorupan Wolff, Vesna: Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013.), br. 167, str. 215-219.
 34. Skorupan Wolff, Vesna: Agencijski posao – prikriveni, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013.), br. 167, str. 220-223.
 35. Skorupan Wolff, Vesna: Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 52 (2013.), br. 167, str. 224-225.
 36. Skorupan Wolff, Vesna: Pojam uzroka štete, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011.), br. 165, str. 385-390.
 37. Skorupan Wolff, Vesna: Odmjeravanje visine naknade štete pomorcu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011.), br. 165, str. 391-394.
 38. Skorupan Wolff, Vesna: Naknada iz kolektivnog ugovora zbog gubitka pomorskog zvanja, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011.), br. 165, str. 395-399.
 39. Skorupan Wolff, Vesna: Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere vraćanja na rad, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011.), br. 165, str. 400-401.
 40. Skorupan Wolff, Vesna: Pravo na žalbu protiv rješenja o dosudi stvari prodane neposrednom pogodbom, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011.), br. 165, str. 402-403.
 41. Skorupan Wolff, Vesna: Pomorsko pravo za jahte i brodice, (prikaz knjige autorica: Milošević Pujo, Branka; Petrinović, Ranka, Pomorski fakultet, Split, 2008.), Hrvatska pravna revija, god. 9 (2009.), br. 3, str. 111-113.
 42. Skorupan Wolff, Vesna: Mjesto nastanka štete kao kriterij posebne međunarodne nadležnosti, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009.), br. 163, str. 203-208.
 43. Skorupan Wolff, Vesna: Zastarni rok za tražbine iz ugovora o tegljenju, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law, god. 48 (2009.), br. 163, str. 209-211.
 44. Skorupan Wolff, Vesna: Stvarna nadležnost u postupku ovrhe na brodici upisanoj u upisnik brodova, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009.), br. 163, str. 212-214.
 45. Skorupan Wolff, Vesna: Nastupanje pomorskog agenta u ime obiju ugovornih strana, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009.), br. 163, str. 215-218.
 46. Skorupan Wolff, Vesna: Obveznik plaćanja pristojbe za upotrebu obale i korištenje luke, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law,  god. 48 (2009.), br. 163, str. 219-221.
 47. Skorupan Wolff, Vesna: Osigurana svota i ugovorena vrijednost osiguranog predmeta, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 187-189.
 48. Skorupan Wolff, Vesna: Osiguranje od odgovornosti za štetu koju brodica registrirana za šport i razonodu nanese trećim osobama, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 190-193.
 49. Skorupan Wolff, Vesna: Nemarnost posade kao osigurani rizik, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 194-196.
 50. Skorupan Wolff, Vesna: Izvlaštenje na pomorskom dobru, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 197-198.
 51. Skorupan Wolff, Vesna: Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 199-200.
 52. Skorupan Wolff, Vesna: Zaštitna mjera oduzimanja plovnog objekta kojim je učinjen prekršaj, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 297-308.
 53. Skorupan Wolff, Vesna: Stvarna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog oštećenja teretnog vozila koje se prevozilo trajektom, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 309-310.
 54. Skorupan Wolff, Vesna: Ugovor o remontu broda (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 311-313.
 55. Skorupan Wolff, Vesna: Građevine izgrađene na pomorskom dobru, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 314-316.
 56. Skorupan Wolff, Vesna: Utvrđivanje stvarne nadležnosti suda s obzirom na svojstvo subjekta, a ne vrstu spora (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 317-319.
 57. Skorupan Wolff, Vesna: Privremena mjera zaustavljanja broda (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 320-321.
 58. Skorupan Wolff, Vesna: Predaja tereta na čuvanje javnom skladištu (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 323-324.
 59. Skorupan Wolff, Vesna: Određivanje granica pomorskog dobra (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 325-327.
 60. Skorupan, Vesna: Kupoprodaja broda – dovođenje kupca u zabludu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 147-149.
 61. Skorupan, Vesna: Izostanak pisanog prigovora u slučaju oštećenja prtljage, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 150-152.
 62. Skorupan, Vesna: Ugovor o uskladištenju, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 153-155.
 63. Skorupan, Vesna: Prestanak radnog odnosa pomorca zbog prodaje broda, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 156-158.
 64. Skorupan, Vesna: Pretpostavke za odgovornost osiguratelja, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 159-161.
 65. Skorupan, Vesna: Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 162-164.
 66. Skorupan, Vesna: Neodržavanje u ispravnom stanju brodske opreme, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 165-168.
 67. Skorupan, Vesna: Kupoprodaja broda – neispunjenje ugovorne obveze, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 175-178.
 68. Skorupan, Vesna: Oblik i bitni sastojci ugovora o zakupu broda, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 179-181.
 69. Skorupan, Vesna: Nadležnost za odlučivanje u sporu za naknadu štete zbog ozljede na radu lučkog radnika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 182-184.
 70. Skorupan, Vesna: Pogoršanje rizika zbog postupka ili po pristanku osiguranika, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 185-188.
 71. Skorupan, Vesna: Vozarina – način obračunavanja, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 189-191.
 72. Skorupan, Vesna: Iskrcavanje člana posade zbog narušavanja sigurnosti plovidbe, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 192-196.
 73. Skorupan, Vesna: Obilježja opasne stvari, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 197-207.
 74. Skorupan, Vesna: Nesposobnost broda za plovidbu, (prikaz sudske presude),  Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 208-217.
 75. Skorupan, Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete zbog smrti osobe na moru kao posljedice pomorske nezgode, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 44 (2005.), br. 159, str. 218-220.
 76. Skorupan, Vesna: Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem, (prikaz knjige – autor Jasenko Marin, izdavač Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005.), Hrvatska pravna revija, br. V, (2005.), str. 111-113.
 77. Skorupan, Vesna: Odbačaj ovršnog prijedloga nakon osnivanja Fonda ograničene odgovornosti, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 263-265.
 78. Skorupan, Vesna: Nadležnost za odlučivanje o nadoknadi uloženih sredstava za uređenje objekta na pomorskom dobru, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 266-268.
 79. Skorupan, Vesna: Odgovornost za štetu nastalu uslijed ratnih operacija na brodu usidrenom u luci, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 269-271.
 80. Skorupan, Vesna: Zahtjev za isplatu iznosa osiguranja za slučaj smrti pomorca (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 272-274.
 81. Skorupan, Vesna: Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete nastale na brodu koji se nalazio na navozu, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 275-276.
 82. Skorupan, Vesna: Odgovornost za štetu zbog bolesti pomorca (azbestoza), (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 277-279.
 83. Skorupan, Vesna: Stvarna nadležnost za odlučivanje u radnom sporu između člana posade i brodara, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 280-281.
 84. Skorupan, Vesna: Mjerodavno pravo za odgovornost za štetu zbog tjelesne ozljede pomorca, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 282-286.
 85. Skorupan, Vesna: Jesu li naručitelji prijevoza u brodarskom ugovoru ovlašteni ograničiti odgovornost u odnosu na tražbine brodovlasnika prema njima, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 287-299.
 86. Skorupan, Vesna: Odgovornost prijevoznika za štetu zbog uništene opreme za rukovanje teretom na doku – oblik naknade štete, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 300-303.
 87. Skorupan, Vesna: Privremene mjere zaustavljanja broda, (prikaz knjige – autor Jasenko Marin, izdavač Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2003.), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 43 (2004.), br. 158, str. 310-314.
 88. Skorupan, Vesna: Nadležnost za provođenje ovrhe i osiguranja radi namirenja novčane tražbine na brodu (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 265-267.
 89. Skorupan, Vesna: Pasivna legitimacija u sporovima iz radnih odnosa pomoraca, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 268-271.
 90. Skorupan, Vesna: Odgovornost za sigurnost plovidbe zakupoprimatelja kao brodara, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 227-274.
 91. Skorupan, Vesna: Osigurateljev subrogacijski zahtjevu prema prijevozniku – tumačenje čl. III. 6a Haško-Visbyskih pravila, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 275-280.
 92. Skorupan, Vesna: Obilježja teretnice na ime, (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 281-285.
 93. Skorupan, Vesna: Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas, (prikaz knjige – autorica Marina Vokić-Žužul, izdavač Novi informator, Zagreb, 2003), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 309-313.

Izvješća, nekrolozi

 1. Skorupan Wolff, Vesna: In memoriam: akademik Vladimir Ibler (1913.-2015.), Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2015., knjiga 119, Zagreb, 2016., str. 627-629.
 2. Skorupan Wolff, Vesna: Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Zadar, 16. travnja 2009., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009.), br. 163, str. 229-233.
 3. Skorupan, Vesna: Izvješće sa znanstveno – stručnog savjetovanja "Pomorski zakonik Republike Hrvatske i druge novine iz područja pomorskog i prometnog prava", Brijuni 31. svibnja – 1. lipnja 2005., Pravo u gospodarstvu god. 44 (2005.), br. 5, str. 165-174.
 4. Skorupan, Vesna: Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Dubrovnik, 2. listopada 2003. godine, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 42 (2003.), br. 157, str. 287-290.
Sakrij bibliografiju
 
DR. SC.
Božena Bulum
ZNANSTVENA SAVJETNICA
Životopis Bibliografija
Životopis

Božena Bulum rođena je 1978. godine u Splitu. Godine 1996. završila je jezičnu gimnaziju u Splitu, a 2000. godine je diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu.

U lipnju 2003. godine položila je pravosudni ispit. Godine 2005. magistrirala je s tezom "Time charter u suvremenoj pomorsko-pravnoj praksi" na poslijediplomskom studiju Pomorskog prava i prava mora na Pravnom fakultetu u Splitu na kojem je 2008. godine obranila i doktorsku disertaciju čija je teza "Regulacija pružanja usluga pomorskog prijevoza i pristupa tržištu lučkih djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice".

Od lipnja 2001. do siječnja 2003. godine radila je na Trgovačkom sudu u Splitu. U siječnju 2005. godine zapošljava se u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, a u veljači 2006. godine izabrana je na mjesto asistentice u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje radi i danas kao znanstvena savjetnica.

Dobitnica je četiriju dekanovih nagrada (1997., 1998., 1999., 2000.) i stipendija Sveučilišta u Splitu (1998., 1999., 2000.) te Zaklade Zlatko Crnić (2000.) Od 2007. Bila je istraživačica na više znanstvenih projekata Jadranskog zavoda: znanstvenom projektu ''Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU'' financiranom od Ministarstva znanosti i znanstvenom projektu „Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša“ financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Recenzentica je znanstvenih i stručnih radova iz područja pomorskog prava za znanstvene časopise i zbornike radova s međunarodnih konferencija. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama te objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog prava u domaćim i inozemnim publikacijama.

Članica je Upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Portius-a (International legal centre for port law, od 2008.,) te stručnih povjerenstava za izmjenu Pomorskog zakonika (2011., 2013., 2015. i 2019.) i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2019.).

Bila je u uredništvu časopisa Poredbeno pomorsko pravo (Comparative Maritime Law) od 2009. do 2016. godine. Sudjelovala je u programskim i organizacijskim odborima međunarodnih skupova. 

Autorica je knjige „Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice“ nekoliko poglavlja u knjigama te niza znanstvenih radova.

Sakrij životopis
 
Bibliografija

Knjige i poglavlja u knjigama:

 1. Bulum, Božena, Corporate Taxation of Ports According to European Union Case-law and its Influence on National Legal Rules Regulating Ports: The Case of Croatian Public Seaports, An Overview of Transport Law Regulatory Policies. The Search for New Answers to Old Problems and Possible Solutions to the Challenges Posed by Technological Evolution, the Pandemic and Brexit, Musi, Massimiliano (ur.), Il Diritto Marittimo – Quaderni 8, Bonomo Editore, Bologna, 2021, str. 125-168.
 2. Bulum, Božena, Pravno uređenje pružanja usluga u nautičkom turizmu u hrvatskim lukama de lege lata i prijedlozi de lege ferenda, Novi pravni režim za marine, Barbić, Jakša; Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019., str. 91-107.
 3. Bulum, Božena; Mijatović, Nikola; Pijaca, Marija, Regulation of Investment Aid for European Union Airports - Could it Be Applied to Seaports? (poglavlje/rad u knjizi), Current Issues in Maritime and Transport Law, Musi, Massimiliano; Zunarelli, Stefano (ur.), Bonomo Editore, Bologna, 2016., str. 299-335.
 4. Radionov, Nikoleta; Ćapeta, Tamara; Marin, Jasenko; Bulum, Božena; Kumpan, Ana; Popović, Nikola; Savić, Iva, Europsko prometno  pravo (poglavlje u udžbeniku), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 231-257.
 5. Bulum, Božena, Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice (znanstvena knjiga), Inmag, Zagreb, 2010.

Članci u časopisima

 1. Božena Bulum, Oporezivanje lučkih uprava porezom na dobit — praksa institucija Europske unije i hrvatski pravni okvir, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 61 (2022.), br. 176, str. 289-321.
 2. Bulum, Božena, Analysis of the European Union COVID-19-Related State Aid Rules and Their Application in the Croatian Maritime Sector, Transactions of Maritime Science, god. 11 (2022.), br. 2, str. 1-11.
 3. Bulum, Božena; Pijaca, Marija; Primorac, Željka, Competition Issues in the Croatian Seaport Sector Regarding the Provision of Nautical Tourism Services, Yearbook of  Antitrust and Regulatory Studies (YARS, Scopus), god. 14 (2021.), br. 24, str. 117-137.
 4. Bulum, Božena; Pijaca, Marija, Pravno uređenje pristupa tržištu tehničko-nautičkih lučkih djelatnosti u pravu Europske unije i hrvatskom pravu i njegove posljedice u praksi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 70 (2020.), br. 1, str. 47-75.
 5. Tuhtan Grgić, Iva; Bulum, Božena; Petit Lavall, M. V., The influence of European Union law on certain national solutions regarding the concessioning of nautical tourism ports, Revista de Derecho Comunitario Europeo, br. 63 (2019.), str. 489-535.
 6. Tuhtan Grgić, Iva; Bulum, Božena, Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 57 (2018.), br. 172, str. 299-337.
 7. Pijaca, Marija; Bulum, Božena, Insurance of risks under the bareboat charter contract (izvorni znanstveni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 67 (2017.), br. 1, str. 85-105.
 8. Bulum, Božena; Pijaca, Marija; Vokić Žužul, Marina, Directive 2014/23/EU on the Award of Concession Contracts and its Application in the Shipping Sector (pregledni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 66, (2016.), br. 2-3, str. 309-333.
 9. Bulum, Božena, Nova tumačenja Uredbe 3577/92 o pomorskoj kabotaži (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 54 (2015.), br. 169, str. 247-273.
 10. Bulum, Božena; Batur, Tomislav; Oršulić, Ivana, Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove Direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 51 (2012.), br. 166, str. 137-171.
 11. Bulum, Božena, Prava putnika u pomorskom prijevozu prema Uredbi Europske unije broj 1177/2010 (izvorni znanstveni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 62 (2012.), br. 4, str. 1077-1111.
 12. Bulum, Božena, Pravo Europske unije o sigurnosti pomorske plovidbe i zaštiti morskog okoliša od onečišćenja (pregledni rad), Suvremeni promet: časopis za pitanja teorije i prakse prometa, god. 32 (2012.), br. 1-2, str. 146-151.
 13. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena, Bankarske garancije na poziv-posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758, (pregledni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48 (2011), br. 3, str. 533-547.
 14. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena, Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 50 (2011.), br. 165, str. 165-193.
 15. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana, Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 49 (2010.), br. 164, str. 223-267.
 16. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena, Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu (pregledni rad), Suvremeni promet: časopis za pitanja teorije i prakse prometa, god. 30 (2010.), br. 1-2, str. 136-141.
 17. Bulum, Božena, Primjena pravila o državnim potporama EZ-a u segmentu morskih luka (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 48 (2009.), br. 163, str. 129-165.
 18. Bulum, Božena, Zajednička europska lučka politika - prošlost i recentne mjere u njezinom uspostavljanju (pregledni rad), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 46 (2009.), br. 2, str. 337-358.
 19. Bulum, Božena, Horizontalni sporazumi o suradnji prijevoznih poduzetnika u slobodnoj i linijskoj plovidbi u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 59-107.
 20. Bulum, Božena, Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i morske luke (izvorni znanstveni rad), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 58 (2008.), br. 1-2, str. 617-661.
 21. Bulum, Božena, Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i linijske konferencije (izvorni znanstveni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 46 (2007.), br. 161, str. 243-295.
 22. Bulum, Božena, Klauzule u ugovorima o time charteru (pregledni rad), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 65-96.

Radovi u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija:

 1. Pijaca, Marija; Bulum, Božena, Državne potpore za financiranje infrastrukture morskih luka u recentnim odlukama Europskih institucija - Suvremeni izazovi pomorske plovidbe3rd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation, Split, 2021., str. 79-99.
 2. Pijaca, Marija; Bulum, Božena, Comparison of problems related to the carriage of goods by sea between traditional and autonomous vessels, TransNav 16th -18th June 2021: TransNav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 15(1), 2021., str. 125-131.
 3. Pijaca, Marija; Bulum, Božena; Vučenović Josipa, Differences in Contracting of Harbour, Costal and Ocean Towage. Maritime, Transport and Logistics Science Conference Proceedings, 19th International  Conference on Transport Science, Zanne, Marina; Bajec, Patricija, Twrdy, Elen (ur.), Portorož 2020., str. 263-269.
 4. Pijaca, Marija; Bulum, Božena, Liability of the bareboat charter parties for non-contractual obligations during the bareboat charter contract-period in the context of Croatian Maritime Law - Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation, Split, 2018., str. 333- 379.
 5. Bulum, Božena, Zabranjeni sporazumi konkurenata i njihove specifičnosti u slučaju marina u Republici Hrvatskoj (pregledni rad), Book of Proceedings of the 2nd International Transport and Insurance Law Conference Intranslaw, D. Ćorić, N. Radionov i A. Čar (ur.), Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 379-406.
 6. Pijaca, Marija; Bulum, Božena, Rights, obligations and liabilities of the parties in towage contracts – national and standard legal solutions (pregledni rad) // Conference Book of Proceedings, 1st International Scientific Conference of Maritime Law, ISCML 2016. / ur. P. Amižić, Jelovčić et al. Split: Faculty of Law University in Split, 2017., str. 253-278.
 7. Primorac, Željka; Barun, Mara; Bulum, Božena, Legal requirements for marinas according to European standards for ports waste facilities (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 22nd International Conference on Economic and Social Development „The Legal Challenges of Modern World“ / Ž. Radić, A. Rončević, L. Yongquiang (ur.), Pravni Fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, 2017., str. 316-326.
 8. Bulum, Božena; Barun, Mara; Batur, Tomislav, What brings the new Communication on the European port policy? (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014 / P. Vidan, E. Twrdy, N. Leder, R. Mulić (ur.), Split: Faculty of Maritime Studies, 2014., str. 404-411.
 9. Skorupan Wolff, Vesna; Mandić, Nikola; Bulum, Božena, The obligations and liability of the shipper under the Rotterdam rules (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014 / P. Vidan, E. Twrdy, N. Leder, R. Mulić (ur.), Split: Faculty of Maritime Studies, 2014., str. 26-33.
 10. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna, Award of concession contracts in Law of the European Union (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 / P. Vidan et. al. (ur.), Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2013., str. 133-139.
 11. Skorupan Wolff, Vesna; Bulum, Božena; Oršulić, Ivana, Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules) (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 / P. Vidan et. al. (ur.), Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2013., str. 190-197.
 12. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna, The new block exemption regulation for liner shipping consortia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2012 / P. Vidan et. al. (ur.), Solin, Hrvatska: Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, 2012., str. 342-347.
 13. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana, Recent developments in State aid Law in the shipbuilding sector of the European Community and the Republic of Croatia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 5th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2010., Conference proceedings / Jolić, Natalija (ur.), Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 1-8.
 14. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana, Regulation of maritime cabotage in Competition law of the European Community and in law of the Republic of Croatia (pregledni rad) // Book of Proceedings of the 4th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2009., Conference proceedings / Jolić, Natalija (ur.), Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 92-101.

Predavanja:

 1. Pijaca, Marija; Bulum, Božena, Legal Regulations of Labor Rights of Croatian Seafarers, 2nd Kotor International Maritime Conference, 27-30 November 2022, Kotor, Montenegro, Book of Abstracts, Kotor, Crna Gora, 2022. str. 36-36 (predavanje, sažetak, znanstveni).
 2. Bulum, Božena; Pijaca, Marija; Mandić, Nikola, Consequences of COVID-19 Pandemic to Maritime Transport in Croatia: State Aid to Seaports and Shipping Industry, The 5th Adriatic Maritime Law Conference (pozvano predavanje), Pula, 26-28 May 2022.
 3. Bulum, Božena, Webinar Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja na temu “Primjena propisa o zaštiti tržišnog natjecanja na djelatnosti morskih luka i liberalizacija tržišta” (pozvano predavanje), 17. veljače 2022.
 4. Bulum, Božena, Supply of Technical-Nautical Services in the Croatian Public Ports with Particular Reference to the Issue of Self-Handling of these Services by Carriers, International Maritime And Transport Law Course 2021, Inter-University Centre – Dubrovnik, Croatia, 6-11 September 2021.

Ostalo:

 1. Bulum, Božena, Nekrolog: In memoriam professor emeritus Vladimir-Đuro Degan (1935. – 2022.), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 61 (2022.), br. 176, str. 791-797.
 2. Bulum, Božena, Gospodarske djelatnosti luka i njihovo oporezivanje porezom na dobit, Informator, br. 6731, 16. 5. 2022., str. 7-10.
 3. Bulum, Božena; Pijaca, Marija, Pravila Europske unije o javnom financiranju infrastrukture morskih luka i njihova primjena u RH, Informator, br. 6682, 7. 6. 2021., str. 10-12.
 4. Bulum, Božena; Pijaca, Marija, Pristup tržištu usluga priveza i odveza u hrvatskim lukama otvorenim za javni promet, Informator, br. 6648, 12. 10. 2020., str. 22-23.
 5. Bulum, Božena, The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. II (prikaz knjige), gl. ur. David Joseph Attard, izdavač Oxford University Press, Oxford, 2016), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 56 (2017.), br. 171, str. 225-231.
 6. Bulum, Božena, Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 47 (2008.), br. 162, str. 201-207.
 7. Bulum, Božena, Trajanje brodarskog ugovora na vrijeme za cijeli brod (prikaz sudske presude), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 174-179.
 8. Bulum, Božena, Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i pomorski zakonik (prikaz knjige), autor Ivo Grabovac, izdavač Književni krug Split, 2005.), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 45 (2006.), br. 160, str. 187-191.
Sakrij bibliografiju
 
NASLOVNA IZV. PROF. DR. SC.
Adriana Vincenca Padovan
VIŠA ZNANSTVENA SURADNICA
Životopis Bibliografija
Životopis
Adriana Vincenca Padovan rođena je 10. svibnja 1978. godine. Diplomirala je 2002., a doktorirala 2011. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je na Međunarodnom institutu za pomorsko pravo Međunarodne pomorske organizacije na Malti (IMO/IMLI) 2003. godine. Pravosudni ispit je položila u svibnju 2006. godine. Zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2010. godine, najprije kao asistentica, zatim kao viša asistentica, od 2013. godine u zvanju znanstvene suradnice, a od 2019. godine u zvanju više znanstvene suradnice. 2014. godine izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2020. godine u naslovno zvanje izvanredne profesorice na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2010. radila je u Sektoru za osiguranje prijevoza i kredita Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. Zagreb gdje je bila zadužena za poslove osiguranja i reosiguranja pomorskog i avionskog kaska i odgovornosti. Tijekom akademske god. 2007./2008. bila je stalna predavačica na IMO/IMLI-u. Kao naslovna docentica sudjeluje u nastavi dodiplomskog studija Pravnog fakulteta u Zagrebu na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo. Na popisu je izmiritelja Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje. Sudjelovala je u Stručnom povjerenstvu za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika 2013. i 2019. Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Od 2011. do 2013. godine bila je istraživačica na znanstvenom projektu Jadranskog zavoda ''Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU'' financiranom od Ministarstva znanosti. Bila je voditeljica uspostavnog znanstvenoistraživačkog projekta ''Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR)'' koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2019. Na Odjelu pravnih znanosti Sveučilišta u Udinama u listopadu 2019. godine boravila je kao gostujuća znanstvena istraživačica, a na Pravnom fakultetu Sveučilišta Tulane boravila je kao gostujuća znanstvenica pri Centru za pomorsko pravo u siječnju 2018. godine pod mentorstvom prof. Martina Daviesa, direktora toga centra. Potpredsjednica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo te članica Hrvatskog društva za transportno pravo. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je u uredništvu časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law od 2013. do 2016. godine. Objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja pomorskog i transportnog prava te prava osiguranja u domaćim i stranim časopisima. Sudjelovala je u programskim i organizacijskim odborima nekoliko domaćih i međunarodnih skupova. Autorica je knjige "Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012. te jedna od urednika knjige "Novi pravni režim za marine", J. Barbić, A. V. Padovan, V. Skorupan Wolff (ur.), nakladnički niz: Modernizacija prava, Knjiga 47, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Knjige i poglavlja u knjigama

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. (autorska monografija)
 2. Pavliha, Marko i Padovan, Adriana: Law of Marine Insurance; poglavlje u knjizi The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. II: Shipping Law, (Gen. Ed.) Attard, David; (Eds.) Fitzmaurice, Malgosia; Arroyo, Ignacio; Martinez, Norman; Belja, Elda; Oxford University Press, 2016. (poglavlje u knjizi)
 3. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: The repercussions of the legal definitions of ship, yacht and boat in the Croatian Maritime Code on the court competence ratione materiae in disputes arising from berthing contracts, M. Musi (ur.), The Ship: an Example of Legal Pluri-Qualification, Il Diritto Marittimo Quaderni 3, Bologna: Bonomo Editore, 2016., str. 249-277 (poglavlje u knjizi)
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Važnost pomorskog osiguranja u pravnoj zaštiti mora, J. Barbić (ur.), Pravna zaštita mora, nakladnički niz: Modernizacija prava, Knjiga 35, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., str. 85-107 (poglavlje u knjizi)
 5.  Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Zakonska rješenja de lege ferenda za napuštena plovila u marinama, J. Barbić (ur.) Pravni okvir za luke nautičkog turizma, nakladnički niz: Modernizacija prava, Knjiga 42, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018., str. 137-163 (poglavlje u knjizi)
 6. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Ugovor o vezu de lege ferenda, J. Barbić (ur.) Pravni okvir za luke nautičkog turizma, nakladnički niz: Modernizacija prava, Knjiga 42, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018., str. 41-93 (poglavlje u knjizi)
 7. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Standardizirani modeli ugovora o vezu za hrvatske marine kao korak naprijed, Novi pravni režim za marine, J. Barbić, A. V. Padovan, V. Skorupan Wolff (ur.), nakladnički niz: Modernizacija prava, Knjiga 47, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. str. 127-195 (poglavlje u knjizi)
 8. J. Barbić, A. V. Padovan, V. Skorupan Wolff (ur.), Novi pravni režim za marine, nakladnički niz Modernizacija prava, knjiga br. 47, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019. (urednička monografija)

Znanstveni članci

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranje, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 52 (2013), No. 167, pp. 1-35.
 2. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca: Sudar vozila u vlasništvu istog leasing društva i problem treće osobe iz AO osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 62 (2012), No. 4, pp. 1043-1076.
 3. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Kritika važećeg i prijedlog novog pravnog uređenja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, Poredbeno pomorsko pravo  = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012) , No. 166, pp. 11-77.
 4. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Pomorskopravni institut uklanjanja podrtina - koncepcijska razmatranja i kritika pravnog uređenja u hrvatskom pomorskom pravu, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 117-163.
 5. Padovan, Adriana Vincenca: Direct action of a third party against the insurer in marine insurance with a special focus on the developments in Croatian law, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 42 (2003), No. 157, pp. 35-83.
 6. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Osobitosti prestanka i stjecanja prava vlasništva na podrtinama i potonulim stvarima, Poredbeno pomorsko pravo, god. 54 (2015), br. 169, str. 89-143
 7. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013. godine, Poredbeno pomorsko pravo, god. 56 (2017), br. 171, str. 91-143
 8. Padovan, Adriana Vincenca; Tuhtan Grgić, Iva: Is the marina operator’s berthing fee a privileged claim under the Croatian maritime code?, Il Diritto Marittimo, god. CXIX (2017), br. II; str. 366-399
 9. Pijaca, Marija; Padovan, Adriana Vincenca: A review of contractual practices between marina operators and yacht chartering companies in Croatia, The Journal of International Maritime Law, god. 24 (2018), br. 4, str. 317-325
 10. Padovan, Adriana Vincenca; Petit Lavall, Maria-Victoria; Merialdi, Angelo; Cerasuolo, Fabio: Security and Enforcement of Marina Operator’s Claims: Croatian, Italian and Spanish Law Perspectives, Journal of Maritime Law & Commerce, god. 49 (2018), br. 4, str. 515-579
 11. Padovan, Adriana Vincenca; Skorupan Wolff, Vesna: Učinak potonuća plovila na vezu na pravni odnos između stranaka ugovora o vezu i čuvanju plovila, Poredbeno pomorsko pravo, god. 57 (2018), br. 172, str. 149–175
 12. Padovan, Adriana Vincenca; Petit Lavall, Maria-Victoria; Casciano, Daniele: Marina Operator Berthing Contracts from a Comparative Law Perspective, Revista de Derecho del Transporte, 23 (2019), str. 39-97
 13. Padovan, Adriana Vincenca; Selan Voglar, Margita: Marina Operator Liability Insurance in Croatian and Slovenian Law and Practice, Transactions on Maritime Science (TOMS), god. 8 (2019.), br. 1, str. 109-122
 14. A. V. Padovan, V. Skorupan Wolff: Pleasure navigation berthing contracts under Croatian law, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god.60 (2021), br. 175, str. 37-66.
 15. Skorupan Wolff Vesna, Padovan Adriana Vincenca: Zašto se na ugovor o vezu ne bi trebale primjenjivati zakonske odredbe o ugovoru o uskladištenju? Conference Book of Proceedings of 3rd International Scientific Conference on Maritime Law - Modern Challenges of Marine Navigation (ISCML Split 2021), Amižić Jelovčić, P., et al. (ur.), Faculty of Law University of Split, Croatia, Split, 2021, pp. 263-294.
 16. Padovan, A.; Duvnjak, M., Prekogranično poslovanje društava za osiguranje na jedinstvenom tržištu Europske unije – pogled iz Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, god. 42 (2021), br. 3, str. 737-758.

Stručni članci

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Ukratko o odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. LIV (2013), No. 3; pp. 38-45.
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Osiguranje brodica i jahti, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 6, pp. 32-39.
 3. Padovan, Adriana Vincenca: Osiguranje odgovornosti luke nautičkog turizma, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 7, pp. 40-42.
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu, Svijet osiguranja: časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Vol. XVI (2013), No. 9, pp. 52-56.
 5. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga pomorskih osiguratelja u spašavanju na moru i uklanjanju podrtine, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. LIII (2012), No. 3, pp. 42-53.
 6. Padovan, Adriana Vincenca: Obvezno osiguranje odgovornosti zračnog prijevoznika, odnosno vlasnika zrakoplova prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne Novine 151/05) s usporednim osvrtom na EU regulativu (EC. Regulation No. 785/2004), Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. XLVIII (2007), No. 4, pp. 29-39.
 7. Padovan, Adriana Vincenca: Uloga osiguravajućih društava u zaštiti Jadrana od zagađivanja, Osiguranje: hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, Vol. XLVIII (2007), No. 6, pp. 40-47.
 8. Padovan, Adriana Vincenca: Taking direct action, The Maritime Advocate, br. 25, 2004., str. 15-17. 

Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima konferencija

 1. Padovan, Adriana Vincenca: Ship's class as a marine insurance contract term, 6th International Maritime Science Conference - IMSC 2014 Book of Proceedings, Vidan, Pero; Twrdy, Elen; Leder, Nenad; Mulić, Rosanda (ur.), Split, Faculty of Maritime Studies Split, 2014., pp. 156-166
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Klauzula tipa "claims made" u ugovoru o osiguranju odgovornosti brodopopravljača po hrvatskom pravu, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2014., Ćorić, Sanja; Ćurković, Marijan; Dobrić, Slaven; Krišto, Jakša; Piškurić, Mojca (ur.), Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski ured za osiguranje, 2014., pp. 57-67
 3. Padovan, Adriana Vincenca: The elements of protection of the marine environment in general average as a type of claim in marine insurance, 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013 Book of Proceedings, Vidan, Pero; Gržetić, Zvonko; Buklijaš Skočibušić, Mihaela (ur.), Split, Faculty of Maritime Studies Split, 2013., pp. 84-89
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Shipbuilders' risks insurance contract, XX. simpozij Teorija i praksa brodogradnje- SORTA 2012, Zagreb, Princo d.o.o., Sveučilišna tiskara, 2012.; pp. 1-17
 5. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca: (Ne)poštena ugovorna odredba u ugovoru o osiguranju automobilske odgovornosti prema trećima (AO): Slučaj leasing-leasing, Nepoštene ugovorne odredbe - Europski standardi i hrvatska provedba : zbornik radova, Tomljenović, Vesna; Petrić, Silvija; Mišćenić, Emilia (ur.), Rijeka: Pravni fakultet, 2013.; pp. 165-188
 6. Pavliček, Josip; Pijaca, Marija; Padovan, Adriana Vincenca: Criminological and Legal Aspects of Croatian Ports and Marinas Security, G. Meško; B. Lobnikar; K. Prislan; R. Hacin (ur.), Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: From Common Sense to Evidence- based Policy Making, University of Maribor Press, Maribor, 2018. 469-484
 7. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Obveze korisnika veza iz ugovora o vezu prema aktualnoj poslovnoj praksi hrvatskih marina, P. Amižić Jelovčić et al. (ur.), Suvremeni izazovi pomorske plovidbe, Zbornik radova 2. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava (ISCML Split 2018), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2018., str. 333-379
 8. Ćorić, Dora; Padovan, Adriana Vincenca; Čičovački, Lukša: Prevention of pollution by yachts’ sewage in the ports of nautical tourism – the legal framework, P. Vidan et al. (ur.), IMSC 2017 Book of Proceedings, 7th International Maritime Science Conference, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017., str. 381-394
 9. Padovan, Adriana Vincenca: Privremena mjera zaustavljanja jahte pred hrvatskim sudom radi osiguranja tražbine koncesionara marine, D. Ćorić; N. Radionov; A. Čar (ur.), Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja, INTRANSLAW Zagreb 2017, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017., str. 379-406
 10. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Postoje li elementi ostave u ugovorima o vezu u lukama nautičkog turizma? D. Ćorić; N. Radionov; A. Čar (ur.), Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja, INTRANSLAW Zagreb 2017, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017., str. 313-353
 11. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Smjernice za pravilan odabir stvarno nadležnog suda u sporovima iz ugovora o vezu te zakonski prijedlozi de lege ferenda, P. Amižić Jelovčić et al. (ur.), Suvremeni izazovi pomorske plovidbe, Zbornik radova 1. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava (ISCML Split 2016), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017., str. 379-420
 12. Skorupan Wolff, Vesna; Padovan, Adriana Vincenca: Zašto se na ugovor o vezu ne bi trebale primjenjivati zakonske odredbe o ugovoru o uskladištenju?,  P. Amižić Jelovčić et al. (ur.), Suvremeni izazovi pomorske plovidbe, Zbornik radova 3. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava (ISCML Split 2021), Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2021, str. 263-294

Ostalo

 1. Padovan, Adriana Vincenca: The World Ocean in Globalization (Eds: D. Vidas, P. Johan Schei, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 366-369 (book review).
 2. Padovan, Adriana Vincenca: Migrant Smuggling by Sea (P. Mallia, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2010), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 370-372 (book review).
 3. Padovan, Adriana Vincenca: Limitation of Liability in International Maritime Conventions (N. A. Martinez Gutierrez, London, Routledge, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 373-376 (book review).
 4. Padovan, Adriana Vincenca: Europsko prometno pravo (N. Radionov et al., Zagreb, Pravni fakultet, 2011), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 425-437 (book review).
 5. Padovan, Adriana Vincenca: Prikaz knjige The Professional Salvor’s Liability in the Law of Negligence and the Doctrine of Affi rmative Damages (autor: Mišo Mudrić), Poredbeno pomorsko pravo, god 55 (2016.), br. 170, str. 133–139 (book review).
 6. Padovan, Adriana Vincenca: Prikaz knjige The Meaning of a Good Safe Port and Berth in a Modern Shipping World (autor: A. Kharchanka) (Ulrik Huber Institute for Private International Law, 2014), Poredbeno pomorsko pravo, god. 58 (2019.), br. 173,  str.354-356 (book review).
 7. Ćorić, Dorotea; Padovan, Adriana Vincenca; Marin, Jasenko; Mudrić, Mišo: IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 362-383 (professional translation of an international instrument).
 8. Marin, Jasenko; Padovan, Adriana Vincenca; Mudrić, Mišo: Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002., Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165; pp. 310-361 (professional translation of an international instrument).
 9. V. Skorupan Wolff, A.V. Padovan, Subrogacijski zahtjev osiguratelja : [prikaz presude], Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 60, br. 175, str. 232-235.
Sakrij bibliografiju
 
DIPL. IUR.
Ivana Oršulić
ASISTENTICA - ZNANSTVENA NOVAKINJA
Životopis Bibliografija
Životopis
Ivana Oršulić diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Pravosudni ispit položila je 2005. U Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zaposlena je u zvanju asistentice - znanstvene novakinje. Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Prije priključivanja Jadranskom zavodu radila je u javnom bilježništvu te kao korporativna pravnica za Siemens d.d. Zagreb. Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo i članica uredništva časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law. Od 2009. do 2013. bila je istraživačica na znanstvenom projektu Jadranskog zavoda ''Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU'' financiranom od Ministarstva znanosti. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja pomorskog i trgovačkog prava u domaćim i stranim časopisima.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Znanstveni članci

 1. Bulum, Božena; Batur, Tomislav; Oršulić, Ivana: Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja nove direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 51 (2012), No. 166, pp. 137-171.
 2. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Bankarske garancije na poziv – posljednje izmjene Zakona o obveznim odnosima i nova Ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 48 (2011), No. 3, pp. 533-547.
 3. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 50 (2011), No. 165, pp. 165-193.
 4. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Uloga teretnice u odnosima iz osiguranja robe u transportu, Suvremeni promet: časopis za pitanja teorije i prakse prometa, Vol. 30 (2010), No. 1-2, pp. 136-141.
 5. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 49 (2010), No. 164, pp. 227-271.

Stručni članci

 1. Oršulić, Ivana; Akrap, Ivan: Legal Relations between Limited Liability Company and its Members upon Recent Normative Interventions in Croatian Company Law, Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 17 - Issue No. 2, December 2014.
 2. Oršulić, Ivana: (Ne)odgovornost pomorskog prijevoznika za štete na teretu uslijed nautičke pogreške, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 47 (2008), No. 162, pp. 135-150.

Prikazi, bilješke

 1. Oršulić, Ivana: Pravna priroda obveza iz komercijalne djelatnosti prijevoznika – tumačenje čl. III 2 Haško-Visbyskih pravila, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 48 (2009), No. 163, pp. 223-228 (court decision abstract)
 2. Oršulić, Ivana: Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Autorica: Božena Bulum, Inmag 2010, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, Vol. 49 (2010), No. 164, pp. 619-624 (book review)

Radovi objavljeni u zbornicima međunarodnih konferencija

 1. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Regulation of maritime cabotage in Competition law of the European Community and in law of the Republic of Croatia, 4th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2009, Zagreb, Croatia, 10th - 11th September 2009.
 2. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana: Recent developments in State aid Law in the shipbuilding sector of the European Community and the Republic of Croatia, 5th International Conference on Ports and Waterways - POWA 2010, Zagreb, Croatia, 24th September 2010.
 3. Bulum, Božena; Oršulić, Ivana; Skorupan Wolff, Vesna: The new block exemption regulation for liner shipping consortia, 4th International Maritime Science Conference - IMSC 2012, Split, 16th - 17th June 2012.
 4. Skorupan Wolff Vesna; Bulum Božena; Oršulić Ivana: Scope of coverage under the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules), 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013, Solin, 22nd - 23rd April 2013.
 5. Bulum Božena; Oršulić Ivana; Skorupan Wolff Vesna: Award of concession contracts in Law of the European Union, 5th International Maritime Science Conference - IMSC 2013, Solin, 22nd - 23rd April 2013.

Izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima 

 1. Oršulić, Ivana; Bulum, Božena: Elektronifikacija prijevoznih isprava u svjetlu Roterdamskih pravila – može li nova pravna regulativa inicirati preporod e-trgovine? - Znanstveni skup Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora: Interesi Republike Hrvatske, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2010.
Sakrij bibliografiju
 
MAG. IUR.
Irena Nišević
ASISTENTICA
Životopis Bibliografija
Životopis
Irena Nišević diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine magna cum laude. Pravosudni ispit položila je 2015. godine. U Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zaposlena je u suradničkom zvanju asistentice od 2019. godine. Prije toga, bila je zaposlena kao odvjetnička vježbenica te potom kao voditeljica pravnog odjela na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Za vrijeme studija, usavršavala se u području međunarodnog prava, i to sudjelovanjem kao članica hrvatskog tima na najvećem i najstarijem studentskom natjecanju iz međunarodnog prava Philip C. Jessup International Law Moot Court održanom u Washingtonu D.C. 2012. godine.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

Znanstveni članci

 1. Barić Punda, Vesna; Nišević, Irena: The General Assembly Resolution ˝Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts˝ of 2022: Where We Stand 30 Years after, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 62 (2023), br. 177, str. 11-38.
 2. Nišević, Irena: Mjerodavno pravo za pomorske privilegije i države otvorenog upisnika, Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 61 (2022), br. 176, str. 477-502.
 3. Nišević, Irena: Plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku-pravni aspekti zaštite morskog okoliša s naglaskom na međunarodno pravo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 70 (2020), br. 1, str. 137-165.

Stručni članci

 1. Nišević, Irena: Isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske – što (ni)smo dobili proglašenjem?, Informator, br. 6722, 14. ožujka 2022., str. 9-12.

Prikazi:

 1. Nišević, Irena: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Prikaz međunarodne znanstvene konferencije in memoriam prof. emer. Vladimir Đuro-Degan, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 60 (2023), br. 3, str. 647-648.
 2. Nišević, Irena: The Border Dispute Between Croatia and Slovenia: The Stages of a Protracted Conflict and Its Implications for EU Enlargement (prikaz knjige – autor Thomas Bickl, izdavač Springer, Cham, 2020), Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 60 (2021), br. 175, str. 241-245.

 

Sakrij bibliografiju
 
MAG. BIBL.
Jakov Sinovčić Perković 
VODITELJ KNJIŽNICE
Životopis Bibliografija
Životopis
.
Sakrij životopis
 
Bibliografija

 

 

Sakrij bibliografiju
 
 
MAG. EDUC. CROAT. ET SOC.
Ivana Gojnić
STRUČNA SURADNICA
MEĐUNARODNE KORESPONDENCIJE
Životopis Bibliografija
Životopis
 
Sakrij životopis
 
Bibliografija

 

Sakrij bibliografiju