Održana Međunarodna znanstvena konferencija in memoriam prof. emer. Vladimir-Đuro Degan
5.4.2023.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je 31. ožujka 2023. godine Međunarodna znanstvena konferencija in memoriam prof. emer. Vladimir-Đuro Degan. Konferencija je privukla brojne stručnjake međunarodnog prava koji su sudjelovali izlaganjem ili u raspravama nakon održanih izlaganja.
U panelu o suvremenim izazovima u međunarodnom pravu mora obrađene su aktualne teme, poput pitanja važenja arbitražne presude u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije u Piranskom zaljevu, zaštite podvodne kulturne baštine, zaštite morskog okoliša, problema vezanih uz porast razine mora te pravnog statusa autonomnih brodova u pravu oružanih sukoba. U panelu o ljudskim pravima analizirana je uloga Ujedinjenih naroda u zaštiti ljudskih prava uslijed izazova globalizacije, kao i suradnja Europske unije i Ujedinjenih naroda u tom području, te su iznesena načela djelovanja Međuameričkog suda za ljudska prava. U posljednjem se panelu, posvećenom odgovornosti država i mirnom rješavanju sporova, raspravljalo o perspektivi mirenja i arbitraže unutar Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, zatim o problemima sukcesije nakon raspada bivše SFRJ, o primjeni Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u recentnoj sudskoj praksi te o napretku u ostvarenju cilja potpune zabrane nuklearnog oružja.
U ime Jadranskog zavoda, kao suorganizatora, na konferenciji je prisustvovala i dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, upraviteljica Jadranskog zavoda, koja je održala uvodni govor na svečanom otvaranju konferencije. Tim je povodom dr. sc. Skorupan Wolff iznijela prikaz života i rada profesora Degana, s naglaskom na njegovo dugogodišnje i plodno djelovanje u Jadranskom zavodu. Izv. prof. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan moderirala je panel o suvremenim izazovima međunarodnog prava mora. Irena Nišević, mag. iur. održala je izlaganje pripremljeno u koautorstvu s prof. dr. sc. Vesnom Barić-Punda o ulozi Opće skupštine Ujedinjenih naroda u suvremenim izazovima zaštite okoliša u vrijeme oružanih sukoba.
Budući da je konferencija organizirana u hibridnom obliku, osim velikog odaziva u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci, konferenciji se priključio i velik broj online sudionika. Bila je to prilika da se godinu dana nakon smrti profesora Degana prisjetimo njegova značaja za znanost međunarodnog prava općenito, a posebno za njegov doprinos Republici Hrvatskoj u razdoblju njezina osamostaljenja.