Nova revizija York-antwerpenskih pravila 2016. usvojena na konferenciji CMI-a u New Yorku
12.5.2016.
Skupština Međunarodnog pomorskog odbora (CMI) na svojoj 42. Međunarodnoj konferenciji održanoj u New Yorku od 3. do 6. svibnja 2016. usvojila je novu reviziju York-antwerpenskih pravila (YAP) 2016 o zajedničkoj havariji. Prije YAP-a 2016, CMI je usvojio YAP 2004 koja su se smatrala manje povoljnima za brodare. Iz više razloga YAP 2004 nisu bila inkorporirana u BIMCO-ve standardne obrasce ugovora te u praksi nije došlo do njihove šire primjene. U praksi su YAP 1994 do sad bila najčešće primjenjivana pravila o zajedničkoj havariji.  
 
2012. godine CMI-eva Međunarodna radna skupina za reviziju pravila o zajedničkoj havariji poduzela je temeljito preispitivanje i reviziju YAP-a što je u konačnici rezultiralo usvajanjem nove revizije YAP-a 2016. YAP 2016 uvelike odražavaju verziju iz 1994., ali sadrže neka korisna pojašnjenja i dopune, primjerice vezano za terete malih vrijednosti. Važno je napomenuti da je sukladno YAP-u 2016 dogovoreno da se stopa godišnje kamate na doprinose u zajedničku havariju obračunava prema LIBOR-u uvećanom za 4 postotna poena, a ukinuta je provizija od 2% koja se do sad obračunavala na brodareve izdatke. Te će promjene smanjiti ukupni financijski teret zajedničkih havarija koji u konačnici snose osiguratelji pomorskog kaska i karga.
 
Dokumentarni odbor BIMCO-a sastao se u Kopenhagenu 10. svibnja 2016. Te je dogovoreno da će se u sve nove i revidirane BIMCO-ve standardne obrasce brodarskih ugovora te ugovora o prijevozu robe morem inkorporirati YAP 2016. 
 
Prema pomorskopravnom institutu zajedničke havarije, sve žrtve i troškovi poduzeti radi spasa zajedničkog pomorskog pothvata raspodjeljuju se solidarno među imovinskim interesima broda, tereta i drugih koji sudjeluju u zajedničkom pomorskom pothvatu, proporcionalno njihovim spašenim vrijednostima na kraju putovanja. YAP je komplet pravila prema kojima se vrši raspodjela zajedničke havarije. Najranija verzija YAP-a je uvedena 1860. godine u pokušaju ujednačavanja postupanja havarijskih likvidatora diljem svijeta. Od tada je usvojeno 9 verzija YAP-a. CMI se već 70-ak godina brine o revidiranju i redigiranju YAP-a. Nije riječ o međunarodnoj konvenciji, već o autonomnim pravilima koja se primjenjuju samo kad su inkorporirana u ugovor o prijevozu robe morem, ili brodarski ugovor, a koji se najčešće ugovaraju prema standardnim obrascima, pretežno onima koje preporučuje BIMCO.