Projekti
 • Nastanak međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske / Vladimir-Đuro Degan / 1996.—2002.

  Ključne riječi: kritični datum, sukcesija država, nastanak/nestanak država, oružani sukob: nemeđunarodni i međunarodni, granice/razgraničenje, međunarodno priznanje nove države, nestanak države
  Sažetak:

  Raspad bivše SFRJ i nastanak novih država sljednica na njenom prostoru zbio se u dugotrajnom procesu raspada saveznih institucija kojemu su slijedili državni udar u Predsjedništvu SFRJ, stavljanje 'JNA' pod nadzor Srbije i Crne Gore, a potom agresija protiv Slovenije, Hrvatske, te Bosne i Hercegovine. Za povijest Republike Hrvatske i hrvatskog naroda na ovim prostorima neophodno je utvrditi niz 'kritičkih datuma'. Ti 'kritički datumi' imaju i sasvim praktičan značaj u postupku sukcesije država (napose u podjeli državne imovine, arhiva i dugova države prethodnice), u utvrđivanju granica Republike Hrvatske na kopnu i na moru sa susjednim državama (kuda je tekla granica bivše Socijalističke Republike Hrvatske koja je na datum sukcesije kao na «kritički datum» postala granica Republike Hrvatske zaštićena međunarodnim pravom). U pitanju je i primjena nekih zabranjenih djela prema Statutu Međunarodnog kaznenog tribunala, i s time u vezi utvrđivanje 'kritičkih datuma' kada je 'stanje unutarnjih nemira i zategnutosti (pobuna, izolirani i sporadični akti nasilja)' prerasli u tzv. 'nemeđunarodni' oružani sukob na tlu Hrvatske, a kada je taj sukob prerastao u međunarodni oružani sukob. Za teška kršenja Ženevskih konvencija iz 1994. iz članka 2. Statuta Međunarodnog kaznenog tribunala moguće je optužiti neku osobu samo u stanju međunarodnog oružanog sukoba. Istraživanje na ovome projektu trebalo bi dovesti do nekih spoznaja u utvrđivanju tih 'kritičkih datuma', ili bi trebalo potvrditi ili osporiti pravorijeke međunarodnih tijela o tome (Mišljenje br. 11. Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji od 18. srpnja 1993. o datumima sukcesije država sljednica, te Odluka Prizivnog vijeća Međunarodnog kaznenog tribunala u slučaju Tadić od 2. listopada 1995.). Sve su to pitanja međunarodnog prava koja treba utvrđivati po kriterijima te discipline a na temelju međunarodne sudske arbitražne prakse te prakse država u sukcesiji. Sve su to i bitna pitanja povijesti Republike Hrvatske i hrvatskog naroda na ovim prostorima. Ako o njima budu raspravljali povjesničari samo na temelju pravnih akata i drugih dokumenata, ili ako se o njima budu izjašnjavali pravnici koji nemaju naobrazbu iz međunarodnog prava, nastat će brojni i nepotrebni sporovi u nas samih. Naime to je iskustvo državnopravne povijesti bivše Jugoslavije kada su se vodili sporovi o tome je li nova Jugoslavenska federacija bila nova država ili je izvodila kontinuitet iz predratne Monarhije.

  Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. • Teorija i praksa pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske / Vladimir Ibler / 1996.—2002.

  Ključne riječi: pomorsko pravo, pravo mora, međunarodne konvencije, sudska i arbitražna praksa, zaštita okoliša, sigurnost plovidbe, pomorski prijevoz, brod, osobe u pomorstvu, razgraničenje na moru
  Sažetak: Ovaj projekt usmjeren je na stvaranje znanstvene podloge za izradu cjelokupnog pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na međunarodna unifikacijska rješenja i mogućnost njihovog prihvaćanja u pomorskopravni sustav RH. S obzirom na utvrđenu Jadransku orijentaciju u gospodarskom i društvenom razvitku RH nedvojbeno je da je razvoj pomorskog prava od velikog značenja, osobito za razvoj turizma, brodogradnje, sigurnosti broda i plovidbe, stručnosti pomorskog osoblja, unaprjeđenje ribarstva te zaštite morskog okoliša. Važeća pomorska pravna regulativa u RH ne zaostaje za sustavima koji postoje u vodećim pomorskim zemljama - Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, skandinavskim zemljama. Sabor Republike Hrvatske donio je 1994. Pomorski zakonik. Taj je Zakonik u najvećoj mjeri rezultat dugotrajnih napora Jadranskog zavoda. Međutim, za uspješniju primjenu ovog Zakonika nužno je donijeti nove zakone i druge pravne propise. Usprkos kvalitete Pomorskog zakonika, permanentno praćenje i istraživanje pomorske regulative u drugim zemljama, kao i novih međunarodnih konvencija te prakse unutrašnjih i međunarodnih sudova je od najveće važnosti. Neka područja, kao što su zaštita morskog okoliša, poboljšanje sigurnosti plovidbe, pitanje pomorskog osiguranja i dr. zahtijevaju nova rješenja i nov pravni razvitak. Republika Hrvatska ne može zanemariti istraživanja problema prava i pravne prakse koja se provode u drugim pomorskim zemljama i na međunarodnoj razini. Svrha ovog projekta je permanentno praćenje i analiza razvoja unutrašnjeg prava, stranog pomorskog privatnog prava i prava mora kako bi uskladili našu unutrašnju pravnu regulativu s međunarodnim kretanjima. Posebni ciljevi ovog projekta su kontinuirani pregled i praćenje prakse domaćih i međunarodnih sudova i tribunala, proučavanje pravne regulative u drugim zemljama te praćenje međunarodnih instrumenata. Rezultati naših istraživanja kontinuirano se prevode i izdaju u časopisu našeg Zavoda - "Uporedno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law". Taj se časopis dostavlja pravnim odjelima u uredima Vlade Republike Hrvatske, brodarskim i osiguravajućim društvima kao i fakultetima. Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

 • Sukcesija država kao posljedica raspada države prethodnice / Vladimir-Đuro Degan / 1991.—1995.

  Ključne riječi: sukcesija država; državljanstvo; ljudska prava; državna imovina, arhivi i dugovi; ugovori međunarodni; članstvo u međunarodnim organizacijama; ratni zločini; ratna šteta
  Sažetak:

  Razmatranje različitih posljedica sukcesije država koje proizlaze iz raspada Jugoslavije, Sovjetskog Saveza i Češko-Slovačke, naročito u pogledu: državljanstva, ljudskih i manjinskih prava, imovine, arhiva i dugova države prethodnice; međunarodnih ugovora; članstva u međunarodnim organizacijama. Pravna kvalifikacija raspada države prethodnice i tvrdnje o navodnoj nezakonitoj "secesiji" nekih bivših federalnih jedinica od Jugoslavije. Rat na području bivše Jugoslavije i počinjeni ratni zločini. Zahtjevi za naknadom ratne štete.

  Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.