PRAVNI OKVIR ZA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA - okrugli stol u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
13.12.2017.
Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava u suradnji s Jadranskim zavodom HAZU održat će okrugli stol o temi "Pravni okvir za luke nautičkog turizma".
 
Okrugli stol održat će se u četvrtak 8. veljače 2018. u velikoj sjedničkoj dvorani Palače Akademije u Zagrebu s početkom u 10 sati. Vodit će ga akademik Jakša Barbić.
 
PROGRAM OKRUGLOG STOLA
 
PRAVNI OKVIR ZA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
 
Ivo Bašić, glavni tajnik Ministarstva turizma: 
Značaj i uloga nautičkog turizma u budućem razvoju turizma u Republici Hrvatskoj 
 
Dr. sc. Nina Perko, načelnica Sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture:
Želite li marinu? Postupak de lege lata  (preuzeti ovdje)
 
Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, znanstvena savjetnica i doc. dr. sc. Adriana Vicenca Padovan, znanstvena suradnica, 
Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: 
Ugovor o vezu de lege ferenda (preuzeti ovdje)
 
Prof. dr. sc. Gordan Stanković, Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka, Rijeka i doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: 
Posljedice uračunavanja vrijednosti ulaganja u objekte na pomorskom dobru u određenju iznosa temeljnog kapitala društva u postupku pretvorbe društvenog poduzeća u društvo kapitala (preuzeti ovdje)
 
Prof. dr. sc. Ranka Petrinović i doc. dr. sc. Nikola Mandić, 
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu:
Javne ovlasti koncesionara luke nautičkog turizma (preuzeti ovdje)
 
Doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, znanstvena suradnica, 
Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:
Zakonska rješenja de lege ferenda za napuštena plovila u marinama (preuzeti ovdje)
 
Domjenak (zahvaljujemo na potpori donatora ACI d.o.o. Opatija)
 
Cilj Okruglog stola je da znanstvenici i praktičari s tog područja rasprave izuzetno aktualna otvorena pitanja pravnog položaja luka nautičkog turizma i pravnog okvira za njihovo poslovanje de lege lata i de lege ferenda. Namjera nam je kritički ispitati sadašnje stanje i predložiti rješenja za otklanjanje dilema koje se javljaju u teoriji i praksi.
 
Nautički turizam u Republici Hrvatskoj intenzivno se razvija u posljednjih tridesetak godina. Danas u Hrvatskoj postoji 139 luka nautičkog turizma s više od 17.500 vezova, koji ostvaruju godišnji prihod od oko 102.000.000 EUR, a broj brodica i jahti u tranzitu u tim  lukama prelazi brojku od 198.000 godišnje. Posljednjih godina u Republici Hrvatskoj bilježi se stalan rast prometa i prihoda od nautičkog turizma, a izgrađuju se i novi kapaciteti. S obzirom na stratešku orijentaciju razvoja nautičkog turizma kao važne grane nacionalnog gospodarstva, Hrvatskoj je u interesu da osigura jasne i konkurentne standarde kvalitete poslovanja luka nautičkog turizma kako bi zauzela što povoljniju poziciju u odnosu na ostale mediteranske države. Intenzivno gospodarenje na tom području morala bi pratiti i odgovarajuća pravna nadgradnja. To uključuje donošenje dobrih i jasnih propisa koji pridonose pravnoj sigurnosti te ujednačenu sudsku praksu. Riječ je o propisima s područja upravnog prava o upravljanju pomorskim dobrom i davanju koncesija, propisima kojima se omogućuje sigurnost plovidbe, sigurnost u lukama i sl. te propisima kojima se uređuju imovinskopravna pitanja naročito u vezi s ugovaranjem usluga koje se pružaju u tim lukama kao i ugovorna i izvanugovorna odgovornost za štetu pričinjenu u lukama nautičkog turizma i dr. 
 
Prijeko je potrebno u tome razvijati suradnju znanstvenika i svih zainteresiranih gospodarskih subjekata (marina, osiguravajućih društava, čarter-agencija i stručnjaka iz prakse srodnih profila) te stručnjaka koji djeluju u tijelima javne uprave - od nadležnih ministarstava do nadležnih tijela regionalne (područne) i lokalne samouprave. 
 
U Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti radi se na znanstvenom projektu Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša – DELICROMAR koji financira Hrvatska zaklada za znanost u razdoblju 1.3.2016. – 28.2.2019. Rezultati tih istraživanja trebaju pridonijeti stvaranju primjerenog pravnog okvira za luke nautičkog turizma i razjašnjenju dvojbenih pravnih pitanja, davanju smjernica za ujednačavanje sudske prakse te preporuka za standardizaciju općih uvjeta ugovora spomenutih luka i općih uvjeta osiguranja. Sva ta nastojanja usmjerena su postizanju veće pravne sigurnosti na tom području poslovanja. 
 
Članovi projektnog tima  i njihovi suradnici na Okruglom će stolu priopćiti  spoznaje do kojih su došli u provedenim istraživanjima i uopće radom na spomenutom projektu. Razmotrit će se i aktualna pitanja o kojima sada intenzivno raspravlja znanstvena i stručna javnost. 
 
Uvodničari na Okruglom stolu suradnici su na Projektu DELICROMAR i priznati su znanstvenici i stručnjaci u državnoj upravi (Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvu turizma) i u gospodarstvu koji se bave pravnim pitanjima iz područja luka nautičkog turizma i uopće iz nautičkog turizma. Raspravljat će se o postupku dodjele koncesija za luke nautičkog turizma (de lege lata i de lege ferenda), ulaganjima u objekte na pomorskom dobru, javnim ovlastima koncesionara tih luka, zakonskim rješenjima de lege ferenda za napuštena plovila u tim lukama, prijedlozima zakonskog uređenja ugovora o vezu te o značajkama, trendovima i važnostima nautičkog turizma. S obzirom na stratešku orijentaciju Hrvatske u tom gospodarskom sektoru i planiranom rastu kapaciteta nautičkih vezova u narednim godinama rasprava o pravu mjerodavnom za uređenje poslovanja luka nautičkog turizma vrlo je važna i aktualna. 
 
Spomenute  uvodno izložene teme na Okruglom stolu samo su naznaka težišta interesa održavanja ovog skupa i ne isključuju raspravu o svim drugim pitanjima iz tog područja.
 
Nakon Okruglog stola objavit će se 42. knjiga nakladničkog niza Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava  Modernizacija prava pod naslovom Pravni okvir za luke nautičkog turizma, urednik nakladničkog niza akdemik Jakša Barbić.
 
(S lijeva na desno:) dr. sc. Nina Perko, doc. dr. sc. Nikola Mandić, dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Ranka Petrinović, gosp. Anđelko Petrinić, prof. dr. sc. Gordan Stanković, doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić 
 
Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti obraća se skupu pozdravnim govorom. 
 
Gospodin Anđelko Petrinić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture svečano pozdravlja skup.