Vladislav Brajković - obljetnica rođenja
8.1.2019.

VLADISLAV BRAJKOVIĆ

 

 

pomorskopravni stručnjak i znanstvenik

 

(Knin, 24. I 1905. — Zagreb, 9. IX 1989).

 

Potječe iz stare bokeljske obitelji iz Perasta.

 

Obrazovanje:

Klasičnu gimnaziju pohađao u Splitu i Kotoru.

Pravni fakultet završio 1927. u Beogradu.

Studije nastavio u Francuskoj, na Sveučilištu u Aixu (Aix-Marseille), gdje je 1933. obranio doktorsku disertaciju Étude historique sur le droit maritime privé du Littoral Yougoslave, koja se drži klasičnim djelom povijesti našega pomorskog prava.

 

Karijera i stručne aktivnosti ; članstva i funkcije :

Od 1934. radi u Pomorskom odjelu Ministarstva saobraćaja u Beogradu, gdje ostaje do 1937, a kao honorarni savjetnik sve do 1941.

U međuvremenu izabran je za privatnog docenta na Pravnom fakultetu u Subotici (trgovačko i mjenično pravo), gdje je od 1937. stalni docent, a od 1940. izvanredni profesor.

God. 1941. prelazi na Pravni fakultet u Zagrebu.

Od 1945. redoviti je profesor zagrebačkoga Pravnog fakulteta (pomorsko i opće saobraćajno pravo).

Umirovljen je 1975.

 

Dopisni je član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) od 1961., redoviti od 1968.; zatim član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) i Slovenske akademije za nauk in umetnosti (SAZU) te više međunarodnih udruženja među kojima i Academie des Sciences, Arts et Belles lettres u Aixu.

Od 1967. član je stalnoga međunarodnog arbitražnog suda.

Jedan je od osnivača, a 1954.–1975. predsjednik Jugoslavenskog udruženja za pomorsko pravo, koje je u svojim podružnicama na obali okupilo mnoge pravnike i znatno pridonijelo razvitku naše trgovačke mornarice.

On je ujedno protagonist aktivnog udjela tog udruženja u Međunarodnomu pomorskom odboru (Comité Maritime International – CMI), u kojemu je od 1951. stalni član, a 1969.–1973. njegov potpredsjednik.

Također je jedan od osnivača i animatora Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva (osnovanog u Splitu 1962.) te njegov počasni predsjednik (od 1965).

Kada je nakon oslobođenja pokrenuta inicijativa za oživljavanje povijesne Bokeljske mornarice, Brajković je na skupštini u Kotoru 1964. izabran za admirala Bokeljske mornarice.

Predsjednik je Znanstvenog savjeta za pomorstvo JAZU (od 1981) i glavni urednik časopisa Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (od 1960.) - [op. - danas je to časopis Poredbeno pomorsko pravo].

 

Priznanja i odlikovanja:

Za zasluge na unapređenju pomorskog prava u svijetu odlikovan je francuskim ordenom Chevalier a l'Ordre du Mérite Maritime (1961.).

God. 1977. dobio je Nagradu AVNOJ-a.

 

Bibliografske napomene :

 

Urednik i suradnik Pomorske enciklopedije JLZ-a (1954–64) te glavni urednik njezina drugog izdanja (od 1972).

 

U pedesetogodišnjem bavljenju pomorskim i općeprometnim pravom B. je obrađivao javnopravne i imovinskopravne institucije te probleme pomorskog prava.

 

Posebno je važan Brajkovićev prinos u određivanju pojma brodara u pomorskom pravu kao specifičnom institutu plovidbene djelatnosti zasnovanu na povijesno-razvojnoj i teorijsko-sistematskoj specifičnosti pomorskog poduzetništva.

 

Surađivao je u mnogim domaćim i stranim stručnim časopisima i zbornicima:

 • Arhiv za pravne i društvene nauke (1929–31, 1939, 1961),
 • Annales de la Faculté de Droit d’Aix (1931),
 • Saobraćajni pregled (1934–35),
 • Pomorski Lloyd (1934–36),
 • Ekonomist (1935, 1937, 1939),
 • Pravna misao (1935),
 • Naš saobraćaj (1939),
 • Pomorstvo (1947, 1950, 1952, 1955, 1957–60, 1962–63, 1966–67. i 1971),
 • Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1948, 1956–57, 1959, 1963, 1967, 1973),
 • Dubrovačko pomorstvo (1952),
 • Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru (1952),
 • Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (1953, 1957),
 • Vjesnik Jugoslavenskog udruženja za pomorsko pravo (1955–56, 1959–60),
 • Zbornik za pomorsko pravo (1955, 1957, 1961, 1967),
 • Jugoslavenska revija za međunarodno pravo (1956, 1958–60, 1979),
 • Međunarodni transport (1956, 1959, 1961),
 • Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (1958),
 • Naše more (1959, 1962, 1966, 1968, 1977),
 • Le nouveau droit yougoslave (1959),
 • Pravni zbornik (Titograd 1960),
 • The Journal of Business Law (London 1960),
 • Ljetopis JAZU (1959, 1963),
 • Naša zakonitost (1961),
 • Pomorski zbornik (1962–63, 1980),
 • Il Diritto Marittimo (Genova 1962, 1964),
 • Osiguranje i privreda (1964, 1968–69, 1973),
 • Armenopulos (Solun 1966),
 • Zbornik radova o stranom i uporednom pravu (1966, 1981),
 • Jadranski zbornik (1968–69),
 • Radovi Instituta JAZU u Zadru (1969),
 • Privreda i pravo (1974),
 • Brodogradnja (1980).

   

 • Étude historique sur le droit maritime privé du Littoral Yougoslave. Marseille 1933.
 • Međunarodna konvencija za zaštitu ljudskog života na moru. Beograd 1937.
 • More kao prometni put. Zagreb 1949.
 • Problem brodara i njegove odgovornasti de iure condendo (u: Ugovori o iskorišćivanju brodova na moru. Zagreb 1951, str. 59–104)
 • Međunarodno transportno pravo. Zagreb, 1957.
 • Pomorsko pravo (Zagreb 1950, 1962) (skripta)
 • Pravo mora i ribolova [suautor], Zagreb 1961.
 • Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi : s napomenama i komentarskim bilješkama [suautor]. Zagreb, 1981.

 

___________________________________

(izvori: Hrvatski biografski leksikon (http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2686 ); Enciklopedija LZMK (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=9220 );