Uredbe, mišljenja, direktive, presude - EU (2015.)
22.10.2015.

Uredbe, mišljenja, direktive, presude - EU (2015.g.)

(* za pregled 2001. do 2014.g. vidi: dokumenti EU - pregled)

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Privremena ocjena Zajedničkog programa istraživanja i razvoja za Baltičko more    BONUS

/* COM/2015/034 final */

 

Izravan pristup tekstu: pdf doc 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445507492253&uri=CELEX:52015DC0034

 

Na snazi

Obrazac: Prijavi          

Autor : Europska komisija

Datum dokumenta: 30/01/2015


 

Odluka Komisije (EU) 2015/667 od 4. veljače 2015. o državnoj potpori SA.14551 (2013/C) koju je provela Francuska zbog izmjene uvjeta potpora koje se dodjeljuju zakupoprimateljima u brodarskim ugovorima na vrijeme u okviru sustava poreza po tonaži broda (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 434)

SL L 110, 29.4.2015., str. 15–21

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:32015D0667

 

Obrazac: Odluka        

Autor : Europska komisija

Datum dokumenta: 04/02/2015;

Date of adoption


 

Stajalište Vijeća (EU) br. 6/2015 u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Usvojeno od strane Vijeća 5. ožujka 2015.

SL C 134, 24.4.2015., str. 29–51

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:52015AG0006%2801%29      

 

Autor : Vijeće Europske unije

Datum dokumenta: 05/03/2015;

Date of adoption


 

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora u funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju i provjeravanju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa i izvješćivanju o njima te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013

/* COM/2015/0128 final - 2013/0224 (COD) */

 

Izravan pristup tekstu: pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445507492253&uri=CELEX:52015PC0128

 

Na snazi          

Autor : Europska komisija

Datum dokumenta: 10/03/2015


 

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „pametnim otocima” (samoinicijativno mišljenje)

SL C 268, 14.8.2015., str. 8–13

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:52014IE5752      

 

Autor : Europski gospodarski i socijalni odbor

Datum dokumenta: 19/03/2015;

Datum glasanja


 

Presuda Suda (peto vijeće) od 19. ožujka 2015.
L. Kik protiv Staatssecretaris van Financiën.
Zahtjev za prethodnu odluku: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska.
Zahtjev za prethodnu odluku - Socijalna sigurnost - Uredba (EEZ) br. 1408/71 - Sporazum o slobodnom kretanju osoba između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane - Državljanin države članice u kojoj boravi koji je kao zaposlena osoba zaposlen na brodu cjevopolagaču koji plovi pod zastavom treće države - Radnik koji je najprije zaposlen u poduzeću sa sjedištem u Nizozemskoj te nakon toga u poduzeću sa sjedištem u Švicarskoj - Rad koji je uzastopno obavljan u epikontinentalnom pojasu koji graniči s trećom državom, u međunarodnim vodama i u dijelu epikontinentalnog pojasa koji graniči s nekim državama članicama - Područje primjene ratione personae Uredbe br. 1408/71- Određivanje primjenljivog zakonodavstva.
Predmet C-266/13.

 

Izravan pristup tekstu: html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:62013CJ0266

 

Obrazac: Presuda       

Autor : Sud

Datum dokumenta: 19/03/2015


 

Pomorski  zakonik

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:72013L0054HRV_224932

 

Autor : Hrvatska

Datum dokumenta: 20/03/2015;

Datum obavijesti


 

Odluka Komisije (EU) 2015/1827 od 23. ožujka 2015. o državnoj potpori SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09) koju je provela Grčka u korist trgovačkih društava Piraeus Container Terminal S.A. i Cosco Pacific Limited (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 66) (Tekst značajan za EGP)

SL L 269, 15.10.2015., str. 93–141

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445507492253&uri=CELEX:32015D1827

 

Autor : Europska komisija

Datum dokumenta: 23/03/2015;

Date of adoption


 

Tematsko izvješće
Prijevoz unutarnjim plovnim putovima u Europi: od 2001. godine nema znatnih poboljšanja ni u pogledu modalnog udjela ni u pogledu uvjeta plovnosti
(u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a)

 

Izravan pristup tekstu: pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:52015SA0001

 

Obrazac: Prijavi          

Autor : Europski revizorski sud

Datum dokumenta: 08/04/2015


 

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

/* COM/2015/0159 final - 2015/0081 (NLE) */

 

Izravan pristup tekstu: pdf html doc

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445507492253&uri=CELEX:52015PC0159

 

Na snazi          

Autor : Europska komisija

Datum dokumenta: 16/04/2015


 

Mišljenje Europskog odbora regija – Provedba Bijele knjige o prometu iz 2011.

SL C 195, 12.6.2015., str. 10–14

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:52015IR1426

 

Autor : Odbor regija, COR_COTER

Datum dokumenta: 16/04/2015;

Datum glasanja


 

Uredba Komisije (EZ) br. 906/2009 od 28. rujna 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja između brodara u linijskom pomorskom prometu (konzorciji)

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:02009R0906-20150425

 

Broj CELEX: 02009R0906-20150425

Obrazac: Pročišćeni tekst        

Autor : Nije dostupno

Datum dokumenta: 25/04/2015


 

Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:01996L0098-20150430

 

Broj CELEX: 01996L0098-20150430

Obrazac: Pročišćeni tekst        

Autor : Nije dostupno

Datum dokumenta: 30/04/2015


 

Mišljenje Europskog odbora regija – Bolja zaštita morskog okoliša

SL C 260, 7.8.2015., str. 6–11

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445507492253&uri=CELEX:52014IR7256

 

Autor : Odbor regija, COR_ENVE

Datum dokumenta: 03/06/2015;

Datum glasanja


 

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o ratifikaciji i pristupanju država članica u ime Unije Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima

/* COM/2015/0305 final - 2015/0136 (NLE) */

 

Izravan pristup tekstu: pdf doc 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445503880366&uri=CELEX:52015PC0305)  

 

Autor : Europska komisija

Datum dokumenta: 22/06/2015


 

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o ratifikaciji i pristupanju država članica u ime Unije Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima

/* COM/2015/0304 final - 2015/0135 (NLE) */

 

Izravan pristup tekstu: pdf doc 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445503880366&uri=CELEX:52015PC0304)

 

Autor : Europska komisija

Datum dokumenta: 22/06/2015


 

Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (preinačena)

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:02009L0016-20150701

 

Broj CELEX: 02009L0016-20150701

Obrazac: Pročišćeni tekst        

Autor : Nije dostupno

Datum dokumenta: 01/07/2015


 

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o napretku u uspostavi zaštićenih morskih područja (u skladu s člankom 21. Okvirne direktive o pomorskoj strategiji 2008/56/EZ)

COM/2015/0481 final

 

Izravan pristup tekstu: pdf html doc 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445507492253&uri=CELEX:52015DC0481

 

Obrazac: Prijavi          

Autor : Europska komisija, Glavna uprava za okoliš

Datum dokumenta: 01/10/2015


 

Direktiva (EU) 2015/1794 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca (Tekst značajan za EGP)

SL L 263, 8.10.2015., str. 1–5

 

Izravan pristup tekstu: pdf html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1445513695148&uri=CELEX:32015L1794

 

Na snazi

Obrazac: Direktiva      

Autor : Europski parlament, Vijeće Europske unije

Datum dokumenta: 06/10/2015;

Date of adoption

_____________________________________________________________________________________________